Strona główna » Getin Noble Bank: Niewypłacalność nie zamyka drzwi do unieważnienia umowy – WAŻNE dla frankowiczów

Getin Noble Bank: Niewypłacalność nie zamyka drzwi do unieważnienia umowy – WAŻNE dla frankowiczów

dodał Bankingo

Getin Noble Bank wkracza w kolejny etap postępowania upadłościowego, ale nadal istnieje możliwość unieważnienia umowy dla frankowiczów. Sprawdź, jak zabezpieczyć swoją sytuację finansową.

Getin Noble Bank znalazł się w kolejnym etapie procedury upadłościowej, po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) pod koniec kwietnia 2023 roku. Warto zwrócić uwagę, że wniosek ten nie wpływa bezpośrednio na sytuację kredytobiorców zadłużonych we frankach szwajcarskich w tym banku. Niemniej jednak, zaleca się podjęcie odpowiednich kroków, aby zabezpieczyć własną sytuację finansową.

Getin Noble Bank od września 2022 roku znajduje się w przymusowej restrukturyzacji, która została zatwierdzona przez Komisję Europejską. W wyniku tej restrukturyzacji, tzw. „zdrowe produkty” zostały przeniesione do nowo utworzonego Velo Bank, podczas gdy kredyty waloryzowane do waluty obcej, w tym franka szwajcarskiego, pozostały w restrukturyzowanym Getin Noble Bank.

Wniosek o ogłoszenie upadłości jest częścią standardowej procedury restrukturyzacji i nie wpływa bezpośrednio na sytuację posiadaczy kredytów frankowych. Bank będzie nadal poddawany restrukturyzacji, zarządzany przez administratora wskazanego przez BFG, przez kolejne kilka lub nawet kilkanaście miesięcy. Trudno przewidzieć, jak długo utrzyma się taka sytuacja, ponieważ sądy upadłościowe nie mają określonych terminów w zakresie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości.

Kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt frankowy w Getin Noble Bank, nie powinni zwlekać z zabezpieczeniem swojej sytuacji finansowej. Pomimo postępowania upadłościowego, wciąż istnieje możliwość ubiegania się o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. Warto skonsultować się z prawnikiem i rozważyć podjęcie takich działań, aby uniknąć potencjalnych problemów finansowych w przyszłości.

Zabezpieczenie sytuacji finansowej frankowiczów jest kluczowe, szczególnie w obliczu niepewnej przyszłości Getin Noble Bank. Biorąc pod uwagę, że bank wciąż funkcjonuje, warto wykorzystać obecną sytuację.

Frankowicze, czas działać: Sądowe postępowania przeciwko Getin Noble Bank nadal trwają, a pozwy mogą zabezpieczyć wasze finanse

Mimo postępowania upadłościowego Getin Noble Bank, frankowicze nadal mają możliwość złożenia pozwu przeciwko bankowi, co może zabezpieczyć ich sytuację finansową. Pomimo obaw o zawieszenie istniejących procesów i niemożność rozpatrzenia nowych pozwów, rzeczywistość okazała się inna – sądy nadal przyjmują nowe pozwy i rozpatrują sprawy dotyczące kredytów frankowych.

W praktyce, niektóre sprawy przeciwko Getin Noble Bank zostały wygrane już po ogłoszeniu wszczęcia restrukturyzacji. Postępowania toczą się normalnym trybem, a wnioski pełnomocników banku o zawieszenie spraw są na ogół oddalane przez sądy.

Złożenie pozwu przeciwko bankowi w trudnej sytuacji finansowej może przynieść korzyści frankowiczom. Kancelarie frankowe wielokrotnie uzyskały zabezpieczenie roszczenia polegające na zawieszeniu spłaty rat przez kredytobiorcę. Zabezpieczenie roszczenia pozwala legalnie wstrzymać dalsze spłaty kredytu, bez powiększania nadpłaconego kapitału, którego odzyskanie może być utrudnione.

Aby pozwać bank, warto skonsultować się z doświadczoną kancelarią frankową. Eksperci pomogą określić szanse na unieważnienie toksycznej umowy frankowej oraz przygotują pozew przeciwko bankowi wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. Dzięki temu, kredytobiorcy zabezpieczą swoje finanse, gdyż po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank, dochodzenie praw oraz należnych pieniędzy może być znacznie bardziej skomplikowane.

Frankowicze nie powinni zwlekać z działaniem. Skonsultowanie się z kancelarią frankową i złożenie pozwu przeciwko Getin Noble Bank może być kluczem do zabezpieczenia ich sytuacji finansowej w obliczu niepewności związanej z postępowaniem upadłościowym banku.

Wierzytelności frankowiczów: Jak przygotować się do zgłoszenia roszczeń w ramach upadłości Getin Noble Bank

Gdy sąd ogłosi upadłość Getin Noble Banku, syndyk masy upadłościowej przejmie wierzytelności banku. Wierzyciele, wśród których znajdą się kredytobiorcy frankowi, będą musieli zgłosić swoje roszczenia do syndyka. Wszyscy wierzyciele mają na to 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości. Wierzytelności należy zgłosić elektronicznie poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych. Aby roszczenia stały się wymagalne, frankowicze powinni najpierw skierować je w formie wezwania do Getin Noble Bank (BFG).

Aby wyliczyć i zgłosić swoje wierzytelności, frankowicze muszą zgromadzić odpowiednią dokumentację. Powinni zebrać dowody na wysokość rat uiszczonych na rzecz banku w związku z wykonywaniem nieważnej umowy kredytowej. W tym celu warto złożyć wniosek do Getin Noble Bank o wydanie zaświadczenia dotyczącego pełnej historii spłaty kredytu.

Jeśli kredytobiorcy będą chcieli ubiegać się o unieważnienie kredytu, również muszą przygotować odpowiednią dokumentację. Każde roszczenie powinno być uzasadnione co do swojej wysokości oraz podstawy prawnej.

Podsumowując, frankowicze powinni podjąć następujące kroki, aby zgłosić swoje wierzytelności w ramach postępowania upadłościowego Getin Noble Bank:

 1. Złożyć wezwanie do Getin Noble Bank (BFG), aby uczynić roszczenia wymagalnymi.
 2. Zgromadzić dowody na wysokość rat uiszczonych na rzecz banku w związku z wykonywaniem nieważnej umowy kredytowej.
 3. Złożyć wniosek do Getin Noble Bank o wydanie zaświadczenia dotyczącego pełnej historii spłaty kredytu.
 4. Przygotować dokumentację dotyczącą ewentualnych odszkodowań lub zadośćuczynień od banku, uzasadniając wysokość oraz podstawę prawną każdego roszczenia.
 5. Zgłosić wierzytelności elektronicznie poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych, nie przekraczając 30-dniowego terminu od dnia obwieszczenia upadłości.

Potrącenie wierzytelności – jak zabezpieczyć się przed roszczeniem upadłego banku i dlaczego frankowicze muszą to zrobić

Potrącenie wierzytelności to istotna kwestia dla frankowiczów, którzy chcą zabezpieczyć się przed roszczeniem upadłego banku o zwrot kapitału kredytu. Uchwała Sądu Najwyższego z 25 lipca 2019 r. (III CZP 18/19) reguluje tę sprawę. Zgodnie z uchwałą, frankowicze powinni zgłosić oświadczenie o potrąceniu syndykowi, które będzie równowartością kwoty udzielonego przez bank kredytu.

Aby frankowicz mógł skorzystać z prawa potrącenia, powinien zgłosić zarzut ewentualny potrącenia wraz ze zgłoszeniem wierzytelności, dochowując terminu z art. 96 Prawa upadłościowego. Po terminowym dokonaniu potrąceń, sędzia-komisarz ustanowiony w postępowaniu upadłościowym powinien uznać zgłoszoną wierzytelność w pełnej wysokości, jak gdyby do potrącenia nie doszło.

Frankowicze powinni pamiętać, że po dokonaniu zgłoszenia wierzytelności, droga do ewentualnych dalszych potrąceń pozostanie zamknięta. Jeżeli nie dokonają potrąceń na czas, a okaże się, że wierzytelność przysługiwała upadłemu bankowi, frankowicze mogą narażać się na zwrot kapitału w przyszłości, mimo iż przysługują im wierzytelności wzajemne.

W praktyce oznacza to, że frankowicze powinni:

 1. Zgłosić oświadczenie o potrąceniu syndykowi masy upadłościowej.
 2. Wraz ze zgłoszeniem wierzytelności, zgłosić zarzut ewentualny potrącenia, dochowując terminu z art. 96 Prawa upadłościowego.
 3. Pamiętać, że ewentualne dalsze potrącenia nie będą możliwe po zgłoszeniu wierzytelności.

Czy kontynuować spłatę rat frankowych podczas upadłości Getin Noble Banku?

W obliczu upadłości Getin Noble Banku, wielu frankowiczów stoi przed dylematem, czy kontynuować spłatę rat frankowych. Oto kilka kwestii, które warto wziąć pod uwagę, podejmując decyzję:

 1. Pozew przeciwko bankowi: Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest skierowanie pozwu przeciwko bankowi. Wiele sądów uznało umowy o kredyt waloryzowany do CHF za nieważne, co daje szansę na unieważnienie umowy i odzyskanie nadpłaconych środków.
 2. Ryzyka związane z zaprzestaniem spłaty rat: Zaprzestanie spłaty rat frankowych bez wcześniejszego złożenia pozwu wiąże się z ryzykami, takimi jak naliczenie odsetek za zwłokę czy wpisanie do rejestru dłużników.
 3. Zaspokojenie roszczeń wierzycieli: Po upadłości Getinu, zgłoszone do syndyka roszczenia wierzycieli będą zaspokojone tylko w takim stopniu, na jaki pozwoli majątek masy upadłościowej. Aktualnie trudno przewidzieć wielkość majątku i czy wystarczy on do pokrycia roszczeń wszystkich frankowiczów i innych wierzycieli.
 4. Spłacony kapitał udzielony w ramach kredytu: Jeśli frankowicz już spłacił kapitał udzielony w ramach kredytu, warto rozważyć decyzję o zaprzestaniu spłaty rat. Istnieje ryzyko, że odzyskanie nadpłaconych środków po upadłości banku nie będzie możliwe.

Ostatecznie decyzja o kontynuacji spłaty rat frankowych zależy od indywidualnej sytuacji frankowicza, możliwości skierowania pozwu przeciwko bankowi i oceny ryzyka związanego z zaprzestaniem spłaty. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach frankowych, aby uzyskać profesjonalne wsparcie i analizę możliwości prawnych.

Sądy unieważniają kredyty we frankach Getin Bank w Restrukturyzacji – Wyroki Prawomocne

Prawomocne unieważnienie kredytu Getin Bank w Restrukturyzacji w Warszawie w 28 miesięcy 

W dniu 9 marca 2023 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie, VI Wydział Cywilny, wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygn. akt VI ACa 717/22 dotyczącej kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, unieważniając umowę kredytową zawartą między Klientami a Getin Noble Bank S.A. w Warszawie.

Sprawa rozpoczęła się wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 października 2021 r., sygn. akt XXV C 3938/20, który unieważnił kredyt i zasądził na rzecz Klientów kwotę 112 914,45 zł. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok I instancji, jednocześnie ustalając inną datę, od której naliczał odsetki ustawowe.

Wyrokiem I instancji unieważniono kredyt Getin Noble Bank oraz prawomocnie zabezpieczono roszczenie. Proces trwał zaledwie 11 miesięcy, a Sąd zasądził na rzecz Klientów kwotę tytułem kosztów postępowania w całości.

Po zarejestrowaniu sprawy w Sądzie Apelacyjnym 3 czerwca 2022 roku, Klienci złożyli odpowiedź na apelację banku. Na etapie drugiej instancji bank zgłosił dwa nieuwzględnione zarzuty – potrącenia i zatrzymania.

Decyzja Sądu Apelacyjnego była dla Klientów korzystna, gdyż potwierdziła unieważnienie umowy kredytowej, zabezpieczając ich interesy. Ostatecznie, wygrana w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie nastąpiła po 28 miesiącach od rozpoczęcia postępowania. Sprawę prowadziła kancelaria adwokacka adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Prawomocne unieważnienie kredytu Getin Bank w Restrukturyzacji w Katowicach w 21 miesięcy

Kolejny prawomocny wyrok w sprawie kredytu indeksowanego do CHF uzyskany przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni został wydany przez Sąd Apelacyjny w Katowicach I Wydział Cywilny, pod przewodnictwem SSA Aleksandry Korusiewicz, w dniu 14 listopada 2022 r. Sąd oddalił apelację Getin Noble Bank S.A.

Sprawa dotyczyła wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2021 r. (sygn. akt II C 730/20), który uznał umowę kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z 2007 r. za nieważną. Sąd zasądził również od Getin Bank S.A. na rzecz Klientów Kancelarii kwotę 23 093,11 zł oraz 6 434 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Co istotne, postępowanie sądowe toczyło się pomimo decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. z dnia 29 września 2022 r. Pełnomocnik banku bezskutecznie próbował zawiesić sprawę, ale Sąd uznał, że nie ma przeciwwskazań do kontynuowania postępowania.

W trakcie apelacji pełnomocnik banku zgłosił szereg zarzutów dotyczących naruszenia przepisów prawa materialnego i procesowego. Sąd Apelacyjny uznał apelację za niezasadną, potwierdzając wyrok Sądu Okręgowego.

Sąd Apelacyjny zgodził się z Sądem I instancji, że Klienci mają interes prawny w ustaleniu nieważności umowy, która wiąże strony do 2037 roku. Wyrok ustalający nieważność umowy jest jedynym sposobem na trwałe i zupełne usunięcie stanu niepewności prawnej pomiędzy stronami.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2023 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie