Home Finanse ZUS – Potrącenia z Emerytur i Rent w 2024 roku

ZUS – Potrącenia z Emerytur i Rent w 2024 roku

dodał Bankingo

W 2024 roku, ZUS wprowadził szereg zmian dotyczących potrąceń z emerytur i rent. Nowe przepisy mają na celu uregulowanie kwestii nienależnie pobranych świadczeń oraz egzekucji i potrąceń ze świadczeń emerytalno-rentowych. W tym artykule omówimy te zmiany, przedstawimy kwoty wolne od egzekucji i potrąceń oraz wyjaśnimy, kto jest zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Potrącenia z emerytur i rent

Zgodnie z art. 141 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, kwota emerytury i renty wolna od egzekucji i potrąceń jest ustalana na podstawie różnych czynników. W 2024 roku obowiązują następujące kwoty:

 1. 500 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
 2. 825 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,
 3. 660 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 1-2d i 6-9,
 4. 200 zł – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 10.

Warto zaznaczyć, że kwoty te podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent. Ponadto, jeśli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczek i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wysokość świadczenia jest niższa niż kwota świadczenia wolna od potrąceń i egzekucji, potrąceń i egzekucji nie dokonuje się.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

W przypadku nienależnie pobranych świadczeń emerytalno-rentowych, osoba, która pobrała takie świadczenie, jest zobowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami. Przepisy określają, kto jest odpowiedzialny za zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Zobowiązanie to dotyczy:

 1. Świadczeniobiorcy,
 2. Kuratora,
 3. Osoby sprawującej opiekę prawną nad osobami małoletnimi lub pełnoletnimi,
 4. Osoby pełnoletniej, która jest uprawniona do części renty rodzinnej,
 5. Osoby pełnoletniej, która sprawowała opiekę nad wnioskodawcą przed osiągnięciem pełnoletności,
 6. Osoby wskazanej przez świadczeniobiorcę odbywającego karę pozbawienia wolności, karę aresztu wojskowego, karę aresztu za wykroczenie lub tymczasowo aresztowanego,
 7. Osoby innej niż wskazana w decyzji organu rentowego, jeśli pobrała świadczenie wypłacone nienależnie.

W przypadku zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe również są zobowiązane do zwrotu do ZUS kwoty świadczeń przekazanych na rachunek. Organ rentowy występuje do wymienionych podmiotów z prośbą o zwrot przekazanych nienależnych emerytur czy rent.

Egzekucje i potrącenia z emerytur i rent

W 2024 roku wprowadzono również zmiany dotyczące egzekucji i potrąceń z emerytur i rent. Zgodnie z przepisami, egzekucje i potrącenia mogą być dokonywane w przypadku różnych rodzajów należności. Warto zaznaczyć, że istnieją określone kwoty wolne od egzekucji i potrąceń, o których mowa wcześniej.

Dodatkowo, w przypadku zbiegu uprawnień do dwóch lub więcej świadczeń pieniężnych, kwotę wolną od egzekucji i potrąceń ustala się od jednego – wyższego świadczenia. Jeśli natomiast potrącenia i egzekucje dotyczą części renty rodzinnej, ustala się proporcjonalnie kwotę części renty rodzinnej wolnej od potrąceń i egzekucji.

Podsumowanie

W 2024 roku ZUS wprowadził szereg zmian dotyczących potrąceń z emerytur i rent. Nowe przepisy określają kwoty wolne od egzekucji i potrąceń oraz regulują kwestię zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. W przypadku wystąpienia nienależnie pobranych świadczeń, osoby odpowiedzialne za ich zwrot są zobowiązane do dokonania tego wraz z odsetkami. Egzekucje i potrącenia mogą być dokonywane zgodnie z przepisami, uwzględniając określone kwoty wolne od potrąceń i egzekucji.

Warto zaznaczyć, że powyższe informacje mają charakter informacyjny i nie stanowią porady prawnej. W przypadku wątpliwości lub konkretnych przypadków zalecamy skonsultowanie się z odpowiednim doradcą lub prawnikiem.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie