Home Wiadomości Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Co to oznacza dla frankowiczów w 2024 roku?

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – Co to oznacza dla frankowiczów w 2024 roku?

dodał Bankingo

Getin Noble Bank S.A. to jedna z instytucji finansowych, która ogłosiła upadłość. Dla frankowiczów, czyli osób, które zaciągnęły kredyt we frankach szwajcarskich w tym banku, jest to trudna sytuacja. Postępowanie upadłościowe może potrwać kilka lat, co oznacza, że kredytobiorcy muszą nadal spłacać swoje zobowiązania. Jednak proces ten nie jest pozbawiony kontrowersji i podlega różnym interpretacjom prawnym.

Syndyk a zawieszenie postępowania

W przypadku postępowania upadłościowego Getin Noble Bank S.A., syndyk (osoba odpowiedzialna za zarządzanie majątkiem upadłego banku) masowo występuje do sądów o zawieszenie spraw frankowiczów. To oznacza, że kredytobiorcy muszą kontynuować spłatę swoich kredytów, mimo że są w trudnej sytuacji finansowej. Syndyk nie honoruje postanowień sądowych, które pozwalają na nieregulowanie rat kredytowych. Jednak spór dotyczący legalności takiego działania jest nadal nierozstrzygnięty.

Różne interpretacje prawników

Związek Banków Polskich uważa, że syndyk działa zgodnie z prawem, podczas gdy prawnicy frankowiczów twierdzą, że narusza on przepisy. Sam syndyk nie udziela komentarzy na ten temat. Jednak prawnicy reprezentujący frankowiczów są zdania, że zawieszenie postępowania powinno dotyczyć tylko pewnych części ich roszczeń, a nie wszystkich. Ich zdaniem, sprawy o ustalenie nieważności umowy kredytowej nie powinny być zawieszane, ponieważ nie są one częścią masy upadłości. Natomiast postępowania o zapłatę, czyli spłatę zobowiązań, powinny być zawieszone.

Prawo upadłościowe a postępowanie cywilne

Prawnicy specjalizujący się w prawie upadłościowym zgadzają się z prawnikami frankowiczów, twierdząc, że sprawy o ustalenie nieważności umów kredytowych nie powinny być zawieszone. Ich zdaniem, roszczenia o zapłatę powinny być zgłaszane w ramach postępowania upadłościowego, natomiast sprawy o unieważnienie umów powinny być prowadzone w sądach cywilnych.

Syndyk jako zastępca procesowy

W trakcie postępowania upadłościowego, syndyk staje się zastępcą procesowym upadłego banku. To oznacza, że syndyk jest związany orzeczeniami wydanymi przed ogłoszeniem upadłości, jeśli są one prawomocne lub wykonalne. Dlatego frankowicze uważają, że procesy o unieważnienie umowy kredytowej powinny być kontynuowane z udziałem syndyka. Jednak syndyk twierdzi, że prowadzenie takich procesów może prowadzić do nieważności postępowania lub konieczności uchylenia wyroków. Stosunek między postępowaniem upadłościowym a postępowaniem cywilnym wciąż pozostaje przedmiotem sporu.

Dlaczego kontynuacja postępowania jest ważna dla frankowiczów?

Dla frankowiczów jest ważne, aby postępowanie o unieważnienie umowy kredytowej toczyło się dalej. Pozwoli to im na ostateczne rozstrzygnięcie, czy są zobowiązani do spłaty rat kredytowych. Ponadto, unieważnienie umowy pozwoli im również na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Syndyk jednak stoi na stanowisku, że kredytobiorcy nie mają interesu prawnego w ustaleniu nieważności umowy. Ta kwestia jest przedmiotem sporu i ostatecznie zostanie rozstrzygnięta przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Spór o interpretację przepisów

Związek Banków Polskich uważa, że syndyk postępuje zgodnie z przepisami, a zarzuty prawników frankowych są bezpodstawne. Spór ten będzie musiał zostać rozstrzygnięty przez TSUE, który otrzymał pytania prejudycjalne w tej sprawie. Chodzi o kolizję dwóch różnych dyrektyw dotyczących likwidacji uporządkowanej oraz ochrony konsumentów. Prawników frankowych interesuje, czy dyrektywa o ochronie konsumentów powinna zakazywać prowadzenia postępowań w sprawach frankowych. Ostateczne rozstrzygnięcie TSUE będzie miało wpływ na interpretację przepisów i rozstrzygnie spór między syndykiem a frankowiczami.

Płatności rat przez frankowiczów

Frankowicze skarżą się, że syndyk wymaga od nich płatności rat kredytowych, mimo zawieszenia postępowania. Syndyk nie respektuje nawet postanowień sądowych dotyczących zawieszenia rat i wpisuje klientów do Biura Informacji Kredytowej (BIK), jeśli nie regulują swoich zobowiązań. Jednak jeżeli sąd zabezpieczył roszczenie o unieważnienie umowy poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat kredytu, to takie zabezpieczenie wiąże syndyka. Syndyk jest zobowiązany do przestrzegania postanowień sądowych dotyczących zawieszenia rat, które nie podlegają wykonaniu w drodze egzekucji.

Interwencja Ministerstwa Sprawiedliwości

W związku z sytuacją frankowiczów, wielu prawników zgłosiło wnioski do Ministerstwa Sprawiedliwości, które nadzoruje działalność syndyka. Wnioski te dotyczą naruszenia postanowień o zabezpieczeniu przez syndyka. Prawnicy wnoszą o podjęcie czynności nadzorczych i kontrolę takiego działania. Kontynuacja naruszeń przepisów może skutkować podjęciem dalszych działań prawnych w celu ochrony praw frankowiczów.

Podsumowanie

Upadłość Getin Noble Bank S.A. stawia frankowiczów w trudnej sytuacji. Syndyk masowo występuje do sądów o zawieszenie postępowania, co oznacza, że kredytobiorcy muszą nadal spłacać kredyt. Spór dotyczący legalności takiego działania jest nadal nierozstrzygnięty. Prawnicy frankowiczów uważają, że postępowanie powinno być zawieszone tylko w przypadku roszczeń o zapłatę, a postępowanie o unieważnienie umowy powinno toczyć się dalej. Również prawnicy specjalizujący się w prawie upadłościowym zgadzają się z tą interpretacją. Spór między syndykiem a frankowiczami będzie musiał zostać rozstrzygnięty przez TSUE. W międzyczasie, frankowicze skarżą się na wymagania syndyka dotyczące płatności rat kredytowych. Sytuacja ta wymaga interwencji Ministerstwa Sprawiedliwości w celu ochrony praw frankowiczów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie