Home Banki Upadłość Getin Bank – Problemy dla frankowiczów?

Upadłość Getin Bank – Problemy dla frankowiczów?

dodał Andrzej Kozlowski

Sytuacja w jakiej znalazł się Getin Noble Bank od lat nie napawa optymizmem, i choć bank robi co może by zachować płynność finansową i dalej funkcjonować, dynamika na rynku jest bardzo duża, więc trudno jednoznacznie wskazać co stanie się z Getin Bankiem. Na pewno dobrą wiadomością jest to, że Getin Noble Bank nadal działa, zwłaszcza, że już w kwietniu br. sugerowano, iż bankowi może grozić upadłość, jednak na horyzoncie pojawiają się inne kłopoty, których bank od początku bardzo się obawiał, a chodzi mianowicie o tzw. wakacje kredytowe. Posiadacze kredytów frankowych w tym właśnie banku na pewno zastanawiają się więc, co zrobić ze swoim zobowiązaniem wobec tak niepewnej przyszłości Getin Noble Banku, odpowiedź jest jednak taka sama jak w przypadku innych banków i kredytów frankowych, należy jak najszybciej złożyć pozew o unieważnienie umowy kredytowej.

Getin Noble Bank – co dalej?

Upadłość Getin Noble Bank nie jest przesądzona, jednak walka o utrzymanie się na powierzchni jest coraz trudniejsza. W grudniu ub.r. Komisja Nadzoru Finansowego odrzuciła plan naprawy przedstawiony przez bank, wyznaczając jednocześnie nowy termin dla banku by przedstawił w jaki sposób zamierza wyjść z problemów, a ponadto, dla banku został ustanowiony kurator w postaci Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Pod koniec kwietnia Getin wywiązał się ze zobowiązań wobec KNF i złożył nowy plan naprawczy, którego głównym celem jest odbudowa wskaźników kapitałowych do 2027 r. Z opublikowanego w kwietniu raportu wynika, że w 2021 roku i pierwszym kwartale 2022 roku, sytuacja banku się pogorszyła, jednak co ciekawe, rentowność Getin Noble Banku jest na plus, jeśli spojrzy się na wynik finansowy bez uwzględnienia rezerw finansowych na ryzyko prawne związane z kredytami frankowymi. Dodatnio na sytuację banku nie wpłynął również spadek cen obligacji skarbowych, jednak to negatywne oddziaływanie powinno wkrótce ustąpić.

Poprawy swojej sytuacji bank upatruje natomiast w pozyskaniu zewnętrznego dokapitalizowania i w wysokich stopach procentowych. Jak wiadomo, od października 2021 r., Rada Polityki Pieniężnej systematycznie podwyższa główną stopę procentową, efekt jest więc taki, że w tej chwili mamy najwyższe od 18 lat oprocentowanie kredytów złotówkowych, na czym zyskują oczywiście banki. Getin Bank wprost wskazał, iż duże nadzieje wiąże z wysokimi stopami procentowymi i szacował, że w ujęciu rocznym wygenerują zysk w przedziale od 620 do 740 mln złotych.

Te optymistyczne założenia najpewniej jednak się nie spełnią, gdyż choć prognozuje się dalszy wzrost stóp procentowych, to pewne już jest, że kredytobiorcy (posiadający kredyty hipoteczne w złotówkach) będą mogli skorzystać z tzw. wakacji kredytowych, czyli zarówno w 2022, jak i w 2023 roku, mogą zawiesić obowiązek spłaty łącznie ośmiu rat kredytowych, po cztery w każdym roku. Banki już liczą straty związane z wprowadzeniem tego rozwiązania, natomiast dla Getin Noble Banku może się to okazać przysłowiowy „gwóźdź do trumny”.

W przypadku, gdy Getin Bank przestanie sobie zupełnie radzić, najpewniej nie dojdzie do jego klasycznej upadłości, gdyż koszty dla całego sektora bankowego byłyby wówczas zbyt duże. W stosunku do tego banku bardziej prawdopodobny jest więc wariant przymusowej restrukturyzacji albo instytucjonalny system ochrony.

Przymusowa restrukturyzacja miała miejsce np. w przypadku Idea Banku, który w większości został przejęty przez Bank Pekao, natomiast instytucjonalny system ochrony to nowość, która polega na dobrowolnym stworzeniu przez banki podmiotu, którego zadaniem jest wspomaganie banku znajdującego się w kłopotach. Na temat przyszłości Getin Banku na ten moment możemy tylko gdybać, jednak dla frankowiczów jest to jasny sygnał, że muszą szybko działać by pozbyć się swojego kredytu.

Upadłość Getin Bank, a kredyty frankowe.

Obecne kłopoty Getin Banku to suma wielu zdarzeń, jednak nie da się ukryć, że najwięcej problemów przysparzają bankowi sprawy kredytów frankowych. Kredyty tego rodzaju kiedyś przynosiły Getinowi olbrzymie korzyści, lecz z powodu ich wadliwości, dziś generują olbrzymie straty i chcąc nie chcąc, bank musi stawić czoła konsekwencjom swoich działań.

Szacuje się, że kredyty frankowe stanowią około 27 % ogólnego portfela Getin Noble Banku, o wartości około 9 miliardów złotych, a więc Getin był jednym z liderów jeśli chodzi o udzielone kredyty frankowe. Duża liczba kredytów frankowych powoduje jednak, że bank ma problem z roszczeniami kierowanymi przez kredytobiorców, a zawiązywane na ten cel rezerwy finansowe nie tylko nie są wystarczające (stanowią około 16% wartości portfela frankowego, natomiast w innych bankach są to wartości rzędu 30-40%), lecz to właśnie one wywołują niekorzystny wynik finansowy banku.

Getin Bank jest więc doskonałym przykładem tego jak bank sam wpędził się w kłopoty, zadłużeni we frankach w tym właśnie banku nie powinni jednak zwlekać by swoją umowę unieważnić, gdyż dopóki bank działa i ma rezerwy, łatwiej jest wyegzekwować korzystny wyrok, a czas w żadnym wypadku nie działa tutaj na korzyść kredytobiorców.

Frankowicze zdają sobie sprawę z trudnej sytuacji banku i z tego, że gdy bank ogłosi upadłość, dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy kredytowej będzie bardzo trudne, lub nawet niemożliwe, dlatego też bank ten znalazł się również na czele innego niechlubnego rankingu, a mianowicie, jest to jeden z najczęściej pozywanych banków w Polsce. Szacuje się, że przeciwko Getinowi toczy się około 10 tysięcy spraw, w których kwestionowane są frankowe umowy kredytowe, a kolejni kredytobiorcy podejmują działania by również pozbyć się zaciągniętego zobowiązania, machina więc już ruszyła i jest mała szansa, że uda się ją zatrzymać.

Frankowiczu, nie trać czasu i walcz o swoje.

Najlepszym rozwiązaniem dla każdego frankowicza, zadłużonego w Getin Banku, jest złożenie przeciwko bankowi pozwu wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, gdyż tylko w ten sposób kredytobiorca szybko i skutecznie zabezpieczy swoje interesy.

Pamiętać jednak należy by nie lekceważyć przeciwnika jakim jest bank, bo choć banki przegrywają zdecydowaną większość postępowań frankowych, to jednak nadal są to bardzo trudne procesy, które można przegrać np. z uwagi na błędy proceduralne. Każdy frankowicz, który chce w krótkim czasie unieważnić swój kredyt, powinien sprawę przeciwko bankowi zlecić dobrej i doświadczonej kancelarii frankowej, gdyż tylko wtedy ma pewność, że sprawa potoczy się po jego myśli.

Przed złożeniem pozwu prawnik przeanalizuje zawartą umowę kredytową i określi na jakiej podstawie i z jakimi roszczeniami frankowicz może względem banku wystąpić, jednak w przypadku umów Getin Banku, najczęściej jest to roszczenie o unieważnienie zawartej umowy i takie żądanie jest wskazywane w pozwie. Bardzo istotne jest, by wraz z pozwem złożyć również wniosek o zabezpieczenie roszczenia, gdyż tylko w ten sposób kredytobiorca może przestać spłacać kolejne raty kredytu niedługo po wniesieniu pozwu, a przed wydaniem przez sąd prawomocnego orzeczenia w sprawie.

Zabezpieczenie w przypadku spraw frankowych najczęściej polega na zawieszeniu obowiązku spłaty rat kredytu przez czas trwania postępowania sądowego, aż do momentu wydania prawomocnego rozstrzygnięcia, bank natomiast nie może z tego powodu wypowiedzieć zawartej umowy frankowej i nie może zgłosić kredytobiorcy do Biura Informacji Kredytowej. Zabezpieczenie chroni więc interesy kredytobiorcy w trakcie procesu z bankiem, a sądy coraz częściej do takich wniosków się przychylają.

Unieważnienie powoduje natomiast, że umowa o kredyt frankowy przestaje istnieć, traktowana jest tak jakby nigdy nie została zawarta, zatem każda ze stron takiej umowy oddaje drugiej to co od niej otrzymała. Finalnie więc, po unieważnieniu kontraktu kredytobiorca oddaje do banku tylko równowartość otrzymanego kapitału kredytu, bez żadnych opłat, prowizji i odsetek, unieważnienie powoduje więc, że kredyt jest darmowy. Złożenie przeciwko bankowi pozwu o stwierdzenie przez sąd nieważności kontraktu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie, jest dla każdego frankowicza najlepszym rozwiązaniem.

Z Getin Bankiem można szybko wygrać.

Zaangażowanie do prowadzenia sprawy frankowej dobrej kancelarii znacznie zwiększa szanse na wygranie procesu z bankiem, jeśli jednak chodzi o roszczenia względem Getin Banku, to dobry prawnik daje praktycznie stuprocentową pewność, że wyrok będzie korzystny dla frankowicza.

Analizując wyroki uzyskane przez doświadczone kancelarie z łatwością można trafić na sprawy wygrane właśnie z Getin Bankiem, a wówczas wysuwa się tylko jeden wniosek, że z dobrą kancelarią można szybko i skutecznie pozbyć się kredytu frankowego.

Unieważnienie kredytu we frankach Getin Bank w Lubaniu

18 miesięcy zajęło Kancelarii Adwokackiej Pawła Borowskiego prawomocne unieważnienie umowy Getin Banku, jest to więc doskonały przykład jak w sprawach frankowych działa dobry pełnomocnik.

Pozew przeciwko bankowi wniesiony został do Sądu Rejonowego w Lubaniu, który wyrokiem z dnia 9 września 2021 r., sygn. akt: I C 473/20, unieważnił zawartą umowę kredytową. Getin Bank z orzeczeniem tym się nie zgodził, więc wniesiona została apelacja, która przedmiotową sprawę przeniosła do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Sąd drugiej instancji zadziałał jednak tutaj wręcz ekspresowo, gdyż zaledwie po dwóch miesiącach od złożenia apelacji, został wydany prawomocny wyrok. Orzeczeniem z dnia 11 stycznia 2022 r., sygn. akt: II Ca 740/21, Sąd Okręgowy oddalił apelację banku, więc rozstrzygnięcie wydane przez Sąd Rejonowy stało się prawomocne.

Sąd drugiej instancji nie miał wątpliwości, że po stronie kredytobiorców istniał interes prawny w dochodzeniu roszczeń objętych pozwem, a ponadto wskazał, że rozliczenie nieważnej umowy kredytowej powinno nastąpić w oparciu o teorię dwóch kondykcji. O nieważności zawartej umowy przesądziło natomiast to, że umowa nie była jasno i przejrzyście sformułowana.

Na mocy zawartego kontraktu bank samodzielnie mógł ustalać kursy waluty od których zależało zobowiązanie kredytobiorców, zaś sami frankowicze nie mieli żadnego wpływu na treść zawartej umowy kredytowej. Umowa kredytowa dotknięta więc była klasycznymi wadami, jakie stwierdza się również w przypadku innych kredytów frankowych.

W Warszawie unieważnienie kredytu Getin Bank przebiegło łatwo

Unieważnienie umowy Getin Banku przed warszawskimi sądami zajęło natomiast Kancelarii Adwokackiej Pawła Borowskiego dwa lata, zatem również był to proces, który został sprawnie przeprowadzony. Prawomocny wyrok został wydany w dniu 25 listopada 2021 r., sygn. akt: I ACa 583/21, i wówczas Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację banku złożoną od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2021 r., sygn. akt: I C 1290/19.

W przedmiotowej sprawie umowa o kredyt frankowy została unieważniona już przez Sąd Okręgowy, zatem sąd drugiej instancji w pełni zgodził się z ustaleniami sądu niższego rzędu, skoro argumentacja banku zawarta w apelacji nie zyskała aprobaty Sądu.

Sąd Apelacyjny uznał, że umowa zawiera niedozwolone postanowienia, które są bezskuteczne, zaś wzorzec umowy, którym się bank posłużył powinien być prosty i zrozumiały, a tak nie było. Obowiązkiem banku było uczciwe traktowanie klientów, bank jednakże wykorzystał swoją przewagę, dlatego też zawarty kontrakt nie mógł dużej obowiązywać.

Interes prawny kredytobiorców w ustaleniu nieważności zawartej umowy wynikał natomiast z faktu, iż zapisy umowy nie były jasne i jednoznaczne, a miały wpływ na wysokość zobowiązania kredytobiorców, więc mieli interes by ustalić czy zawarta umowa jest ważna. Po wyeliminowaniu z umowy niedozwolonych zapisów umowa nie mogła dalej funkcjonować, sądy obydwóch instancji zgodnie więc stwierdziły, że konieczne i zasadne było jej unieważnienie.

Unieważnienie kredytu we frankach Getin Bank w Warszawie

Z unieważnianiem umów Getin Banku bardzo dobrze radzi sobie również Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni, która korzystny wyrok dla swojego klienta uzyskała m.in. w kwietniu br. Wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie prowadzonej pod sygn. akt: XXVIII C 16791/21, którym umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego, zawarta z Getin Bankiem, została w całości uznana za nieważną. Orzeczenie zapadło po trwającym 20 miesięcy procesie.

W uzasadnieniu do wydanego wyroku Sąd wskazał, że zawarta umowa kredytowa wykraczała poza określoną przepisami swobodę umów, gdyż bank tworzył i stosował do przeliczeń kursów waluty własne tabele, czym bezpośrednio kształtował wysokość zobowiązania kredytobiorcy.

Tworząc owe tabele, bank nie wprowadził żadnych ograniczeń, ani mechanizmów, które miałyby wpływ na określanie kursów, z tego więc powodu wskazany mechanizm indeksacji był nieważny i skutkował unieważnieniem całej umowy. Ponadto, w ocenie Sądu kredytobiorca nie otrzymał rzetelnych i jasnych informacji na temat zaciągniętego kredytu, jak również nie znał ryzyka płynącego z tego rodzaju zobowiązania, zatem bank dopuścił się wielu naruszeń i innego orzeczenia Sąd nie mógł wydać.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie