Home Edukacja Unieważnienie kredytu we frankach od A do Z – Wszystko co musisz wiedzieć!

Unieważnienie kredytu we frankach od A do Z – Wszystko co musisz wiedzieć!

dodał Bankingo

Sprawy dotyczące kredytów frankowych są często uważane za długotrwałe i skomplikowane. W ostatnich latach, wiele osób zdecydowało się na podjęcie działań prawnych w celu ochrony swoich praw jako kredytobiorców. W tym artykule omówimy proces, jaki muszą przejść frankowicze od złożenia pozwu do zaskarżenia wyroku, przedstawiając kluczowe kroki i aspekty prawne związane z tym postępowaniem.

Inicjowanie postępowania

Postępowanie przeciwko bankom w sprawach kredytów frankowych zazwyczaj rozpoczyna się od złożenia przedsądowego wezwania do zapłaty. Celem takiego wezwania jest wyczerpanie możliwości rozwiązania sporu pozasądowo oraz spowodowanie wymagalności żądanych przez kredytobiorców kwot od banku. Wezwanie to ma również na celu umożliwienie naliczania odsetek za opóźnienie jeszcze przed wniesieniem pozwu do sądu.

Jak sformułować roszczenia

Złożenie pozwu zależy od tego, czy kredyt jest aktywny (nadal spłacany) czy został już całkowicie spłacony. W przypadku aktywnych kredytów, kredytobiorcy zazwyczaj wnioskują o ustalenie nieważności umowy kredytowej oraz zwrot wszystkich uiszczonych przez nich świadczeń pieniężnych na rzecz banku. Natomiast w przypadku kredytów całkowicie spłaconych, głównym roszczeniem jest zwrot nadpłaconych kwot ponad kapitał udzielonego kredytu. Istnieje również możliwość zgłoszenia roszczenia o odfrankowanie kredytu.

Proces sądowy

Po złożeniu pozwu, sąd sprawdza, czy spełnia on wymogi formalne. Jeśli pozwem nie występują braki, sąd przesyła odpis pozwu wraz z załącznikami do pozwanego banku, udzielając mu co najmniej 14 dni na złożenie odpowiedzi na pozw. W tym okresie sąd może również zobowiązać powoda do złożenia repliki na odpowiedź na pozew, a następnie pozwanego do ustosunkowania się do tej repliki.

Przebieg postępowania dowodowego

W trakcie postępowania sądowego, sąd rozpatruje wnioski dowodowe stron. Najczęstsze wnioski dotyczą dopuszczenia dowodów z przesłuchania stron procesu, zeznań świadków oraz opinii biegłych. Sąd może przesłuchać strony procesu i świadków na sali sądowej, zadając im pytania dotyczące zawarcia umowy kredytowej oraz innych istotnych aspektów związanych z kredytem frankowym. Sąd może również korzystać z możliwości składania zeznań na piśmie.

Zaskarżenie wyroku

Po ogłoszeniu wyroku przez sąd pierwszej instancji, strony postępowania mają prawo zaskarżyć niekorzystne rozstrzygnięcie w drodze apelacji do sądu drugiej instancji. Sąd odwoławczy dokonuje analizy apelacji i w razie braku braków formalnych, przesyła odpis apelacji do drugiej strony. Następnie sąd wyznacza termin rozprawy, na której rozpoznaje apelację. Po ogłoszeniu wyroku sądu drugiej instancji, wyrok staje się prawomocny i można go egzekwować.

Czas trwania postępowania

Postępowanie sądowe w sprawach frankowych może trwać wiele lat. Sądy często mają duże obciążenie sprawami tego typu, dlatego rozstrzygnięcie może potrwać nawet kilka lat. Banki zazwyczaj składają apelacje nawet po niekorzystnym wyroku, aby przedłużyć postępowanie i zniechęcić innych kredytobiorców do podjęcia działań prawnych. Warto jednak pamiętać, że inicjowanie postępowania sądowego jest możliwe i koszty są stosunkowo niskie.

Korzyści dla kredytobiorcy

Przejście przez proces sądowy może przynieść kredytobiorcy wiele korzyści. Definitywne rozstrzygnięcie sądu o braku obowiązku dalszej spłaty rat kredytu daje kredytobiorcy pewność finansową. Wyrok sądu ustalający nieważność umowy stanowi podstawę do wykreślenia hipoteki na nieruchomości. Bank jest również zobowiązany do zwrotu wszystkich świadczeń pieniężnych uiszczonych przez kredytobiorców oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego przez profesjonalnego pełnomocnika.

Podsumowanie

Proces sądowy dla frankowiczów może być długotrwały i skomplikowany, ale może przynieść im korzyści w postaci zwrotu nadpłaconych kwot oraz ustalenia braku obowiązku dalszej spłaty rat kredytu. Inicjowanie postępowania sądowego jest możliwe i koszty są stosunkowo niskie. Ważne jest, aby kredytobiorcy byli świadomi swoich praw i podjęli działania w celu ochrony swoich interesów finansowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły