Home Wiadomości TSUE C-139/22: Nowy WYROK TSUE Bardzo dobry i korzystny wyrok dla Frankowiczów

TSUE C-139/22: Nowy WYROK TSUE Bardzo dobry i korzystny wyrok dla Frankowiczów

dodał Bankingo

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) wydał dnia 21 września 2023 roku kolejny korzystny wyrok dla konsumentów dotyczący sprawy kredytów we frankach szwajcarskich. Wyrok ten, oznaczony sygnaturą C-139/22, ma istotne znaczenie dla frankowiczów, którzy starają się unieważnić umowy kredytowe zawarte z bankami. W ramach tego artykułu przeanalizujemy treść wyroku TSUE C-139/22 oraz jego konsekwencje dla konsumentów.

Równoznaczność treści spornego warunku umownego

TSUE w wyroku C-139/22 potwierdził, że równoznaczność treści spornego warunku umownego do warunku wpisanego do rejestru klauzul niedozwolonych może stanowić podstawę do unieważnienia umowy kredytowej. Oznacza to, że jeśli sporny warunek umowny zawarty w umowie jest równoznaczny z warunkiem uznawanym za niedozwolony i wpisanym do rejestru, konsument ma prawo domagać się unieważnienia umowy. Ten wyrok stanowi ważne precedensowe orzeczenie, które może mieć wpływ na wiele innych spraw frankowiczów. Prawnicy wskazują, że dzięki temu orzeczeniu sprawy frankowiczów w polskich sądach mogą znacząco przyspieszyć.

Poinformowanie kredytobiorcy o ryzykach związanych z umową frankową

Kolejną istotną kwestią omówioną w wyroku TSUE C-139/22 jest obowiązek banku poinformowania kredytobiorcy o istotnych ryzykach związanych z umową frankową. Trybunał jednoznacznie stwierdził, że fakt, iż kredytobiorca jest pracownikiem banku, nie zwalnia banku z tego obowiązku.

Bez względu na to, czy kredytobiorca jest zatrudniony w banku, czy nie, bank ma obowiązek przejrzystego i jasnego informowania konsumenta o ryzykach związanych z umową kredytową. To ważne orzeczenie, które wprowadza większą ochronę dla konsumentów i umacnia ich prawa.

Alternatywny sposób spłaty kredytu

Trybunał w wyroku C-139/22 ustalił, że alternatywny sposób spłaty kredytu, który umożliwia odstąpienie od stosowania klauzul dotyczących ustalania przez bank kursu wymiany, nie ma wpływu na ocenę abuzywnego charakteru umowy kredytowej.

Oznacza to, że jeśli umowa kredytowa zawiera klauzule dotyczące ustalania kursu wymiany, a konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnego sposobu spłaty kredytu, to ocena abuzywnego charakteru umowy nie zmienia się.

Wyrok TSUE potwierdza, że banki nie mogą uniknąć odpowiedzialności za abuzywne klauzule umowne poprzez wprowadzenie alternatywnych sposobów spłaty.

Ochrona przewidziana w dyrektywie 93/13/EWG

Wyrokiem TSUE C-139/22, Trybunał podkreślił, że ochrona przewidziana w dyrektywie 93/13/EWG dotyczącej nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich nie zależy od wiedzy konkretnej osoby, ale od tego, czy ta osoba działa w celach niezwiązanych z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

W praktyce oznacza to, że osoby, które zawarły umowę kredytową, niezależnie od swojej wiedzy czy doświadczenia, mają prawo do ochrony przed nieuczciwymi warunkami umownymi. Wyrok TSUE stanowi ważne przypomnienie, że ochrona konsumentów jest priorytetem i nie powinna być uzależniona od ich wiedzy czy doświadczenia.

Konsekwencje wyroku TSUE C-139/22

Wyroki TSUE mają moc wiążącą dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wyrok C-139/22 ma kluczowe znaczenie dla frankowiczów w Polsce, którzy starają się unieważnić umowy kredytowe zawarte z bankami. Konsumentom, którym uda się udowodnić, że warunki umowne są nieuczciwe i równoznaczne z warunkami wpisanymi do rejestru klauzul niedozwolonych, przysługuje prawo do unieważnienia umowy i żądania zwrotu nadpłaconych kwot. Wyrok TSUE zwiększa szanse konsumentów na skuteczną walkę o swoje prawa w przypadku umów kredytowych we frankach szwajcarskich.

Podsumowanie

Wyrokiem TSUE C-139/22 z 21 września 2023 roku, Trybunał wydał kolejny korzystny wyrok dla konsumentów dotyczący umów kredytowych we frankach szwajcarskich. Wyrok ten potwierdza, że równoznaczność treści spornego warunku umownego do warunku wpisanego do rejestru klauzul niedozwolonych może stanowić podstawę do unieważnienia umowy. Ponadto, Trybunał potwierdził, że banki mają obowiązek poinformowania kredytobiorców o istotnych ryzykach związanych z umową frankową, niezależnie od tego, czy kredytobiorca jest pracownikiem banku czy nie.

Wyrok TSUE wzmocnił prawa konsumentów i wprowadził większą ochronę przed nieuczciwymi warunkami umownymi. Konsekwencje tego wyroku mogą mieć istotne znaczenie dla frankowiczów w Polsce, którzy starają się unieważnić umowy kredytowe i odzyskać nadpłacone środki. To ważne precedensowe orzeczenie, które umacnia prawa konsumentów i stawia większe wymagania przed bankami.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie