Home Prawo Co to jest ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i jakie są ich konsekwencje?

Co to jest ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i jakie są ich konsekwencje?

dodał Bankingo

W przypadku naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych, pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Jednak aby to zrobić, konieczne jest, aby naruszenie było ciężkie. W jaki sposób zdefiniowane są te obowiązki i jakie czyny kwalifikują się jako ciężkie naruszenia? W poniższym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.

Czym są podstawowe obowiązki pracownicze?

Podstawowe obowiązki pracownicze wynikają z Art. 100 Kodeksu Pracy. Zgodnie z tym artykułem, pracownik jest zobowiązany wykonywać swoją pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Choć Kodeks Pracy nie zawiera szczegółowego katalogu tych obowiązków, można wyróżnić kilka podstawowych wymagań, które muszą być spełnione przez pracownika. Są to między innymi:

 1. Przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy.
 2. Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku.
 3. Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.
 4. Dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
 5. Przestrzeganie tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.
 6. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego w miejscu pracy.

Ponadto, przestrzeganie przepisów i zasad BHP jest uznawane za podstawowy obowiązek pracownika zgodnie z Art. 211 Kodeksu Pracy.

Co to jest ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych?

Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych jest warunkiem koniecznym do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Według orzecznictwa sądowego, ciężkie naruszenie musi spełniać trzy elementy:

 1. Bezprawność zachowania pracownika – naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych wynikających z Kodeksu Pracy i umowy o pracę.
 2. Naruszenie lub zagrożenie interesów pracodawcy – działanie pracownika musi stanowić zagrożenie dla interesów pracodawcy.
 3. Zawinienie pracownika – naruszenie musi być spowodowane przez pracownika świadomie i być przez niego zawinione.

Ważne jest, aby zauważyć, że ocena, czy mamy do czynienia z ciężkim naruszeniem, zależy od indywidualnych okoliczności każdego przypadku. Sąd musi wziąć pod uwagę cały kontekst i całokształt zdarzenia.

Przykłady ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych

W zależności od okoliczności, ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych mogą być różne czyny. Oto kilka przykładów:

 1. Samowolne opuszczenie miejsca pracy.
 2. Nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy.
 3. Wykorzystanie dni wolnych od pracy bez uzgodnienia z pracodawcą.
 4. Przyjęcie strefy pracy bez wykonania czynności określonych w poleceniu.
 5. Nietrzeźwość lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy.
 6. Kradzież mienia pracodawcy.
 7. Świadome uszkodzenie sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy.
 8. Zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy.
 9. Nadużycie korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Należy jednak pamiętać, że każde zdarzenie musi być oceniane indywidualnie, a kwalifikacja jako ciężkie naruszenie zależy od całokształtu okoliczności.

Konsekwencje ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika jest najdotkliwszą sankcją przewidzianą w Kodeksie Pracy. Jeśli pracodawca uzna, że doszło do ciężkiego naruszenia, może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W takim przypadku pracownik traci pracę natychmiastowo, bez otrzymania uprzedniego powiadomienia.

Warto zaznaczyć, że tego rodzaju rozwiązanie powinno być stosowane tylko w wyjątkowych okolicznościach i z należytą ostrożnością. Konieczne jest, aby pracodawca miał solidne dowody na ciężkie naruszenie i aby decyzja była uzasadniona, zgodnie z przepisami prawa. Pracownik ma prawo odwołać się od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia do sądu pracy.

Podsumowanie

Podstawowe obowiązki pracownicze wynikają z Kodeksu Pracy i umowy o pracę. Działając wbrew tym obowiązkom, pracownik może dopuścić się ciężkiego naruszenia, które może skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ciężkie naruszenie musi być bezprawne, naruszać interesy pracodawcy i być zawinione przez pracownika. Przykłady takiego naruszenia obejmują samowolne opuszczenie miejsca pracy, nieusprawiedliwioną nieobecność, kradzież mienia pracodawcy. Decyzja o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia powinna być podejmowana z należytą ostrożnością, a pracownik ma prawo odwołać się od takiej decyzji do sądu pracy.

Źródła:

 • Art. 100, Art. 211, Art. 52 Kodeksu Pracy
 • Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z 22 marca 2016 r., I PK 94/15
 • Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 17 listopada 2005 r., III APa 103/04

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie