Home Prawo Co daje unieważnienie kredytu we frankach w 2022 r.

Co daje unieważnienie kredytu we frankach w 2022 r.

dodał Jacek Kabała

Jakie skutki niesie za sobą unieważnienie umowy kredytu Frankowego w 2022 roku? To pytanie z pewnością zadaje sobie szeroka gama kredytobiorców, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu w obcej walucie. Według orzecznictwa polskich sądów rezultatem wynikającym z ww. unieważnienia, jest traktowanie umowy kredytu jako umowy, która nigdy nie została zawarta.

Co to oznacza dla kredytobiorców oraz kredytodawców?

W ocenie polskiego sądownictwa, najważniejszą konsekwencją jest przywrócenie świadczeń finansowych między stronami umowy do stanu obowiązującego przed wypłatą kredytu, przy czym należy uwzględnić, że świadczenia kredytodawcy oraz kredytobiorcy są oddzielne.

W praktyce wiązać się to będzie z koniecznością zwrotu przez bank wszystkich wpłaconych przez Frankowicza środków do których należeć będą: raty wraz z odsetkami, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i prowizje. Bank będzie miał możliwość wystąpienia o zwrot przez Frankowicza kwoty udzielonego mu kredytu. Jednak kwota o którą może wystąpić bank musi równać się z kwotą świadczenia z dnia jego wypłaty.

W związku z powyższym konieczność zwrócenia przez Frankowicza kwoty kredytu wyłącznie z dnia jego wypłaty wiąże się z tym, że kredytodawcy nie zostaną zwrócone środki z odsetek, marż ani prowizji. W przypadku wielu Frankowiczów, pewnym będzie, że kredytodawca otrzymał już od nich kwotę, która znacznie przewyższa kwotę, która została mu pożyczona.

Skutkiem wynikającym po rozliczeniu z bankiem będzie dodatnie saldo po stronie Frankowicza, dodatkowo kredytobiorcy zostanie anulowana wyliczona kwota kredytu pozostała do spłaty. Warto nadmienić, że obecnie takie saldo zadłużenia w większości przypadków przewyższa kwotę udzielonej pożyczki.

Frankowicze mają o co walczyć

W związku z gwałtownym wzrostem kursu franka szwajcarskiego saldo zadłużenia kredytobiorcy stale wzrastało. Wiązało się to z ciągłym zwiększaniem się kwoty należnej kredytodawcy, co prowadziło do paradoksalnej sytuacji w której Frankowicze mimo spłaty kredytu przez wiele lat musieli spłacać znacznie wyższą od faktycznie pożyczonej kwotę.

Po unieważnieniu takiej umowy bank zobowiązany jest do zwrotu kredytobiorcy wszystkich wpłaconych rat. Następnym krokiem jest wystąpienie o zwrot kwoty wypłaconego kredytu. Eksperci zaznaczają, że w skutek wysokiego wzrostu wartości franka szwajcarskiego, kwota należna do spłaty przez Frankowicza przewyższa kwotę pierwotnej należności w stosunku do banku.

W praktyce oznacza to, że kredyt frankowy został spłacony przez kredytobiorcę, ponadto na koncie kredytobiorcy znajdą się nadmiarowe środki pieniężne wpłacone tytułem spłaty kredytu. Prowadzić to będzie to wniosku, że kredyt został już spłacony, a na Frankowiczu nie będzie już ciążył obowiązek spłaty stale wzrastającego salda zadłużenia.

Kredyty udzielane w walucie jaką jest frank szwajcarski należą do skomplikowanych instrumentów finansowych, w niewielkim stopniu powiązanych z kredytami hipotecznymi. Fakt zawierania ww. umowy oznacza, że Frankowicze nie mieli sposobności operowania fizyczną walutą, gdyż banki jednostronnie ustalały kurs kupna i sprzedaży franka czerpiąc korzyści finansowe na swapach walutowych.

Instytucje udzielające kredytów we frankach do dziś nie wyjaśniły w jaki sposób pozyskały walutę, w której udzielały kredytów. W efekcie oświadczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wszystkie klauzule naruszające przepisy prawa powinny zostać wykreślone z umowy. Rezultatem jest usunięcie pewnej ilości niedozwolonych zapisów, co prowadzi do bezpośredniej utraty mocy prawnej i unieważnienia umowy kredytu frankowego.

Unieważnienie kredytu we frankach – skutki prawne

Jak wcześniej zaznaczono – unieważnienie umowy kredytu fankowego w 2022 roku będzie skutkować powrotem do stanu sprzed wypłaty świadczenia. Sposób w jaki należy rozliczać się w kwestii kredytu frankowego wiąże się z orzecznictwem Sądu Najwyższego, w którym opowiedział się on za zastosowaniem teorii dwóch kondykcji do rozliczania transakcji – roszczenia klienta i banku traktowane są oddzielnie.

Zdaniem ekspertów w niektórych przypadkach najbardziej opłacalnym rozwiązaniem będzie odfrankowienie kredytu, wiążące się ze zmianą kredytu na złotowy, bez jego unieważniania przy zachowaniu oprocentowania stawką SARON – bardziej preferencyjną niż stawka WIBOR. Należy zaznaczyć, że odfrankowienie jest możliwe w przypadku określonej ilości umów, natomiast unieważnienie dotyczy znacznej większości udzielonych kredytów.

Odfrankowienie wiązać się będzie z usunięciem niedozwolonych zapisów, czego skutkiem będzie usunięcie z kredytu klauzuli przeliczeniowej złotego na franka, natomiast reszta zapisów będzie mogła pozostać w mocy prawnej. Korzyści dla Frankowicza to – niskie oprocentowanie kredytu, odzyskanie od banku nadpłaconych rat. Nadpłacone raty wynikać będą ze spłaty kredytu poprzez przeliczanie złotych na franki, a po procesie odfrankowienia kredyt będzie traktowany od początku jako kredyt udzielony w złotych.

Wynikiem tego rozwiązania będzie konieczność zwrotu przez bank różnicy pomiędzy ratami, które powinny być wpłacane, a tymi które kredytobiorca oddawał po wzroście kursu franka. Nadpłata jaka przysługuje Frankowiczowi w przypadku odfrankowienia wynosi średnio około 70-80 tysięcy, jednak zależy ona od daty wzięcia kredytu jak i jego wysokości. Rezultatem tego działania będzie również znaczący spadek salda zadłużenia.

Odfrankowienie kredytu jest dość rzadko przyznawanym rozwiązaniem. Polskie orzecznictwo zostało zdominowane przez unieważnianie umowy kredytu frankowego. Banki natomiast starają się straszyć Frankowiczów bezzasadnymi roszczeniami o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Bankowe lobby szeroko komentuje pojawienie się tego typu sprawy na drodze prawnej, która ma zniechęcić jak najwięcej osób do procesów frankowych.

Odpowiedzialnymi za sporządzenie umowy kredytowej są Banki, dla których prawo przewyższa ekonomię. Prawo konsumenta jest chronione przez przepisy krajowe oraz unijne. Banki nie mogą przerzucać odpowiedzialności na konsumentów za źle skonstruowane umowy zawierające niedozwolone przepisy.

Unieważnie kredytu franowego – przegląd orzecznictwa

Orzecznictwo dziś dzień jest korzystne dla Frankowiczów, co ukazuje 95% wygranych spraw z bankami, które w większości kończą się unieważnieniem kredytu frankowego. Za najważniejszy w tej sprawie uważa się wyrok TSUE z 3 października 2019 roku, który wskazał, że występujące w umowie niedozwolone klauzule należy z niej usunąć, bez względu jeśli skutkuje to nie tylko odfrankowieniem, ale i unieważnieniem całej umowy kredytu frankowego. Obecnie częściej zapadają wyroki stwierdzające unieważnienie kredytu frankowego niż jego odfrankowienie.

Czym kierować się podczas wyboru kancelarii do unieważnienia kredytu frankowego?

Podczas wyboru kancelarii należy zwrócić uwagę na uwzględnione koszty procesu, m.in. czy zostały opisane konkretnymi kwotami, czy umowa jest przejrzysta oraz czy sprawa prowadzona będzie przez adwokata, z którym wcześniej omówiło się wszystkie szczególy.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie