Home Wiadomości Bank Millennium: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podsumowuje wyniki za 2022 rok

Bank Millennium: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podsumowuje wyniki za 2022 rok

dodał Bankingo

30 marca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium, które podsumowało działalność biznesową oraz wyniki finansowe Banku i Grupy Kapitałowej Banku Millennium za 2022 rok. Prezes Zarządu, Joao Bras Jorge, przedstawił wyniki za ubiegły rok, który okazał się trudny ze względu na nieprzewidziane wydarzenia takie jak atak Rosji na Ukrainę, dwucyfrowa inflacja, podwyżki stóp procentowych oraz ogromne straty banków związane z ustawowymi wakacjami kredytowymi.

Mimo tych przeciwności oraz rekordowych obciążeń kosztami regulacyjnymi, podatkowymi i rezerwami na kredyty frankowe, Bank Millennium zakończył rok z pozytywnym wynikiem (+249 mln zł w 4. kwartale). Po wyłączeniu kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi, kosztów wakacji kredytowych i po dodaniu hipotetycznego podatku bankowego, wynik netto w całym 2022 roku wyniósłby +2 241 mln zł.

Prezes Banku Millennium podkreślił, że nie byłoby to możliwe bez zaangażowania fantastycznego zespołu pracowników. W 2022 roku bank zawarł 7 943 indywidualnie negocjowane ugody w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich, a od 2020 roku – blisko 18 000 ugód. W efekcie liczba aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmalała o blisko 9 600 (obecnie 38 011).

Bank konsekwentnie realizował strategię na lata 2022-24, wdrażając liczne inicjatywy, zrealizował również ważne zadania związane z ideą zrównoważonego rozwoju, takie jak obniżenie o 50% własnych emisji gazów cieplarnianych. W obszarze ESG, bank kontynuował prace nad poszerzaniem oferty zielonych produktów, a po wybuchu wojny na Ukrainie, wprowadził ułatwienia dla obywateli Ukrainy oraz wspierał pomoc na rzecz uchodźców.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło m.in. roczne sprawozdanie finansowe, raport ESG oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022. Ponadto udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zadecydowało o pokryciu straty za 2022 rok z kapitału rezerwowego.

W trakcie zgromadzenia podjęto również uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022, zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2022 oraz dokonania oceny polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. W sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022 również podjęto stosowną uchwałę.

Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu Banku Millennium S.A. i członkom Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. Zgromadzenie wyraziło pozytywną opinię na temat sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku oraz zatwierdziło Politykę doboru i oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Dodatkowo, podczas zgromadzenia dokonano zmian w Statucie Banku Millennium S.A., co ma na celu dostosowanie go do zmieniających się przepisów prawa oraz optymalizację funkcjonowania banku.

Podsumowując, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium było okazją do przedstawienia wyników finansowych i działalności biznesowej Banku i Grupy Kapitałowej za rok 2022. Mimo trudnych warunków i licznych wyzwań, bank osiągnął pozytywne wyniki finansowe, dzięki konsekwentnej realizacji strategii, zaangażowaniu zespołu oraz adaptacji do zmieniającego się otoczenia rynkowego. Bank kontynuuje prace nad zrównoważonym rozwojem oraz ofertą zielonych produktów, jednocześnie wykazując solidarność z obywatelami Ukrainy w obliczu trudnej sytuacji na wschodzie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie