Home Prawo Zwolnienie z kosztów sprawy o unieważnienie kredytu we frankach. Czy to możliwe?

Zwolnienie z kosztów sprawy o unieważnienie kredytu we frankach. Czy to możliwe?

dodał Bankingo

Kredyty frankowe od dawna stanowią problem dla wielu kredytobiorców, którzy borykają się z wysokimi ratami i trudnościami finansowymi. Niektórzy z nich chcieliby podjąć działania w celu rozwiązania swojego zadłużenia, ale obawiają się, że koszty związane z postępowaniem sądowym będą dla nich zbyt wysokie. Warto zatem przyjrzeć się bliżej kosztom sądowym w sprawach związanych z kredytami frankowymi oraz możliwościom zwolnienia od ich ponoszenia.

Koszty sądowe w sprawach frankowych

Prowadzenie sprawy sądowej związanej z kredytem frankowym wiąże się z pewnymi kosztami. Na początku procesu, w pierwszym roku, kredytobiorca musi zwrócić się do banku o wydanie odpowiedniego zaświadczenia dotyczącego spłaty kredytu. Koszt takiego zaświadczenia waha się zazwyczaj w granicach 200-300 zł, zależnie od banku. Kolejnym kosztem jest opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa dla prawnika, który będzie reprezentować kredytobiorcę przed sądem. Wysokość tej opłaty wynosi 17 zł. Ponadto, w przypadku złożenia pozwu, kredytobiorca musi uiścić opłatę w wysokości 1.000 zł. W toku postępowania sądowego może również pojawić się konieczność wydania opinii przez biegłego sądowego. W takiej sytuacji sąd może zobowiązać stronę do wpłacenia zaliczki na poczet opinii, zwykle w wysokości około 1.000 zł. Jeśli kredytobiorca zdecyduje się na złożenie apelacji od wyroku sądu, będzie to wiązało się ponownie z kosztem w wysokości 1.000 zł.

Zwolnienie od kosztów sądowych

W każdej sprawie sądowej istnieje możliwość zwolnienia strony od kosztów sądowych. Zwolnienie to oznacza, że strona nie musi uiszczać opłat sądowych i nie ponosi żadnych wydatków związanych z postępowaniem sądowym. Zwolnienie od kosztów sądowych może zostać przyznane osobie fizycznej, jeżeli złoży ona oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku dla swojego utrzymania i utrzymania swojej rodziny. Oświadczenie to powinno zawierać informacje dotyczące stanu rodzinnego, majątku, dochodów i źródeł utrzymania. Warto dołączyć do wniosku także dokumenty potwierdzające te informacje, np. zaświadczenie o zarobkach od pracodawcy. Jeśli wnioskodawca nie dołączył oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym do wniosku lub oświadczenie to nie zawiera wymaganych informacji, sąd wezwie go do jego złożenia lub uzupełnienia w ciągu tygodnia.

Zwolnienie przez Sąd od kosztów sądowych w sprawach frankowych

Decyzję o zwolnieniu strony od kosztów sądowych podejmuje sąd. Może on wydać postanowienie, w którym ustala, czy strona jest zwolniona od kosztów w całości, czy tylko częściowo (np. w zakresie opłaty od pozwu). Ważne jest jednak zauważenie, że zwolnienie od kosztów sądowych nie oznacza zwolnienia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi. Koszty sądowe to nie to samo, co wynagrodzenie, jakie strona płaci swojemu prawnikowi za prowadzenie sprawy. Każda strona procesu ponosi własne koszty, a sąd może zdecydować o rozdzieleniu tych kosztów między strony w zależności od wyniku sprawy.

Podsumowanie

Koszty sądowe związane z prowadzeniem sprawy frankowej mogą być zniechęcające dla niektórych kredytobiorców, ale istnieje możliwość zwolnienia strony od tych kosztów. Osoba, która ma trudną sytuację finansową, może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, składając wniosek w tym zakresie wraz z oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Sąd może wydać postanowienie zwalniające stronę od kosztów w całości lub częściowo. Warto jednak pamiętać, że zwolnienie od kosztów sądowych nie zwalnia strony od obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi. Każdy kredytobiorca, niezależnie od swojej sytuacji finansowej, może złożyć pozew do sądu w celu ochrony swoich praw.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie