Home Edukacja Zabezpieczenie roszczenia kredytu frankowego – kompletny przewodnik + wzór

Zabezpieczenie roszczenia kredytu frankowego – kompletny przewodnik + wzór

dodał Bankingo

Wprowadzenie, jak zawsze, jest kluczowe. Zanim przejdziemy do szczegółów na temat zabezpieczenia roszczenia kredytu frankowego, warto zrozumieć, czym jest to pojęcie i dlaczego jest tak istotne dla kredytobiorców. W dzisiejszym artykule przedstawimy szczegółowy przewodnik, który pomoże Ci zrozumieć proces zabezpieczania kredytu frankowego oraz podzielimy się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi składania wniosku o zabezpieczenie.

Czym jest zabezpieczenie kredytu frankowego?

Zabezpieczenie kredytu to instrument prawny, który ma na celu ochronę kredytobiorcy, który posiada roszczenie wobec banku. W przypadku kredytów frankowych, roszczeniem tym jest ustalenie nieważności umowy kredytowej oraz zwrot wpłaconych rat. Jest to szczególnie istotne dla kredytobiorców, którzy dokonali już znacznych wpłat przekraczających wartość otrzymanego kapitału.

W praktyce, zabezpieczenie kredytu frankowego polega na wstrzymaniu płatności rat kredytowych na czas trwania postępowania sądowego. Sąd, na podstawie wniosku kredytobiorcy, może wydać postanowienie o zabezpieczeniu, które pozwala na zaprzestanie spłaty rat do czasu prawomocnego zakończenia sprawy. To daje kredytobiorcy pewność prawna i możliwość uniknięcia konsekwencji związanych z brakiem spłaty rat, takich jak wypowiedzenie umowy czy wpisanie do rejestru BIG.

Jakie są przesłanki udzielenia zabezpieczenia?

Aby sąd mógł udzielić zabezpieczenia kredytu frankowego, konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek. Po pierwsze, kredytobiorca musi uprawdopodobnić, że umowa kredytowa jest nieważna. Istnieje wiele argumentów, które mogą przemawiać za nieważnością umowy, takich jak nieprawidłowe informowanie kredytobiorcy o ryzyku związanym z kredytem frankowym czy niedostateczne pouczenie o konsekwencjach związanych z kursem waluty. Po drugie, kredytobiorca musi udowodnić, że ma interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Może to być np. obawa przed wypowiedzeniem umowy przez bank lub ryzyko braku spłaty z powodu słabej sytuacji finansowej banku.

Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie?

Składanie wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego jest kluczowym krokiem w procesie zabezpieczania roszczenia. Wniosek ten należy złożyć do sądu, w którym toczy się sprawa. Warto pamiętać, że nie istnieje jedno uniwersalne wzorcowe pismo, dlatego trzeba dostosować wniosek do konkretnych okoliczności danej sprawy. Wartością dodaną może być skorzystanie z usług profesjonalnej kancelarii prawnej specjalizującej się w kredytach frankowych, która może pomóc w sporządzeniu wniosku o zabezpieczenie.

Wniosek o zabezpieczenie powinien zawierać informacje dotyczące sposobu zabezpieczenia, czyli wstrzymania płatności rat kredytowych. Ważne jest również uzasadnienie żądania zabezpieczenia oraz uprawdopodobnienie nieważności umowy kredytowej. Sąd rozpatrując wniosek, uwzględni jego treść oraz dostarczone dowody i argumenty, a następnie podejmie decyzję o udzieleniu lub odrzuceniu zabezpieczenia.

Kiedy należy złożyć wniosek o zabezpieczenie?

Wniosek o zabezpieczenie kredytu frankowego powinien zostać złożony możliwie jak najszybciej po złożeniu pozwu do sądu. W praktyce jednak, ze względu na obciążenie sądów, rozpatrzenie wniosku może potrwać kilka miesięcy. Dlatego ważne jest, aby być cierpliwym i świadomym tego, że procedura może zabierać trochę czasu. Warto również skonsultować się z profesjonalistą, który pomoże w określeniu optymalnego momentu składania wniosku.

Skutki udzielenia zabezpieczenia

Udzielenie zabezpieczenia kredytu frankowego ma istotne skutki zarówno dla kredytobiorcy, jak i dla banku. Dla kredytobiorcy oznacza to możliwość wstrzymania płatności rat kredytowych, co może przynieść ulgę finansową w trakcie trwania postępowania sądowego. Dodatkowo, w przypadku unieważnienia umowy przez sąd, bank będzie zobowiązany do zwrotu wszystkich wpłat kredytobiorcy związanych z umową kredytową. Dla banku oznacza to utratę dochodów z tytułu rat kredytowych oraz konieczność zwrotu kapitału udzielonego kredytobiorcy.

Jak już wspomnieliśmy, nie istnieje jedno uniwersalne wzorcowe pismo wniosku o zabezpieczenie kredytu frankowego. Przygotowaliśmy jednak dla Ciebie przykładowy wzór, który może stanowić punkt wyjścia do sporządzenia własnego wniosku. Pamiętaj jednak, że warto skonsultować się z profesjonalistą, który pomoże dostosować wniosek do Twojej konkretnej sytuacji.

WZÓR WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA SPRAWA FRANKOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE ZABEZPIECZENIA W TRAKCIE POSTĘPOWANIA

Reprezentując siebie, składam niniejszy wniosek o:

  1. Zapewnienie zabezpieczenia w sprawie dotyczącej uznania umowy kredytowej za nieważną, polegającego na tymczasowym określeniu praw i obowiązków stron przez: a) Zawieszenie wymogu spłaty rat kredytowych określonych w umowie, o której mowa w punkcie 1 petitum, od momentu przyznania zabezpieczenia do chwili prawomocnego zakończenia sprawy, b) Zakaz wydania przez pozwanego jakiejkolwiek deklaracji mającej na celu rozwiązanie umowy kredytowej, c) Zabronienie pozwanemu udostępniania informacji o zaległościach w spłacie kredytu do Biura Informacji Kredytowej oraz innych systemów rejestrów bankowych w okresie zabezpieczenia do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia.

Uzasadnienie:

Według powoda, istnieje uzasadnione przypuszczenie, że umowa kredytowa jest nieważna. Dowody dołączone do pozwu, zwłaszcza treść umowy kredytowej, wskazują na nieprecyzyjne określenie kwoty zobowiązania zwrotnego. Umowa umożliwiała bankowi swobodną zmianę kursów walut, co wpływało na wysokość salda i raty kredytowej, co jest sprzeczne z zasadami prawa bankowego (art. 69) oraz kodeksu cywilnego (art. 353^1), naruszając równowagę zobowiązań stron.

Pomimo argumentów za nieważnością umowy z powyższych przyczyn, inne zarzuty również wskazują na niedozwoloność klauzul indeksacyjnych oraz kursowych, dających bankowi pełną dowolność w ustalaniu kursów walut, co jest zabronione przez art. 385^1 kodeksu cywilnego. Postanowienia te, jako niezgodne z prawem, zostały zarejestrowane przez Prezesa UOKiK, co stanowi dodatkowy argument za nieważnością umowy.

Ponadto, powód wykazuje prawny interes w domaganiu się ustalenia nieważności umowy, co jest kluczowe dla rozstrzygnięcia trwających sporów dotyczących zobowiązań wynikających z umowy. Zabezpieczenie to ma na celu nie tylko potwierdzenie nieważności umowy, ale również zapobieganie dalszym płatnościom, co zostało podkreślone w orzecznictwie sądowym.

Nieudzielenie zabezpieczenia mogłoby znacznie utrudnić osiągnięcie celu postępowania. Powód wskazuje, że już teraz zwrócił pozwanemu więcej niż otrzymał, co w przypadku ustalenia nieważności umowy uprawniałoby go do roszczeń zwrotu nienależnych świadczeń. Zabezpieczenie ma na celu uniknięcie dalszego nieuzasadnionego wzbogacenia się pozwanego kosztem powoda.

W kontekście art. 755 § 1 pkt 1 kpc, proponowane przez powoda środki zabezpieczające są w pełni uzasadnione i niezbędne do ochrony jego interesów, zapobiegając negatywnym konsekwencjom niewywiązywania się z obowiązku spłaty rat oraz możliwości negatywnego wpływu na zdolność kredytową powoda.

Z przedstawionych powodów, składam wniosek o zabezpieczenie powództwa

Podsumowanie

Zabezpieczenie roszczenia kredytu frankowego jest istotnym narzędziem prawno-finansowym dla kredytobiorców, którzy dążą do unieważnienia umowy kredytowej. Wniosek o zabezpieczenie umożliwia wstrzymanie płatności rat kredytowych na czas trwania postępowania sądowego, co daje kredytobiorcy pewność prawna i możliwość uniknięcia konsekwencji związanych z brakiem spłaty rat. Warto skonsultować się z profesjonalistą, który pomoże w przygotowaniu wniosku i poprowadzi sprawę przed sądem. Pamiętaj, że każda sprawa jest inna i wniosek o zabezpieczenie należy dostosować do konkretnej sytuacji.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie