Home Wiadomości Zyski mBanku rosną pomimo nierozwiązanych problemów z kredytami we frankach

Zyski mBanku rosną pomimo nierozwiązanych problemów z kredytami we frankach

dodał Bankingo

W ostatnich miesiącach sektor bankowy w Polsce doświadczał niepewności związanych z kredytami we frankach, które stanowiły poważne wyzwanie dla stabilności finansowej wielu banków. Pomimo tych trudności, mBank pokazał zdumiewającą odporność. Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku dostarczają cennych wskazówek, jak bank radzi sobie w tak turbulentnym środowisku. Wzrost zysku netto mBanku do 262,5 mln zł, pomimo znacznych rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami indeksowanymi do walut obcych, wyróżnia go na tle konkurencji.

W pierwszym kwartale 2024 roku, mBank zdecydowanie przeszedł próbę ognia, wykazując się zarówno zdolnością do zarządzania ryzykiem, jak i utrzymaniem zdrowej marży finansowej. Analiza wyników finansowych może dostarczyć głębszego zrozumienia, jak te czynniki wpłynęły na ogólną wydajność banku w tym skomplikowanym okresie. Warto przyjrzeć się bliżej, jak dokładnie mBank osiągnął te wyniki i jakie strategie przyczyniły się do jego obecnego sukcesu na rynku bankowym.

Analiza przychodów mBanku w I kwartale 2024 roku

Wynik odsetkowy i marża odsetkowa

W pierwszym kwartale 2024 roku mBank zanotował znaczący wzrost wyniku odsetkowego, osiągając wartość 2 340,1 mln zł, co stanowi wzrost o 15% rdr, mimo niewielkiego spadku o 0,6% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Taki wynik był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy prognozowali wynik na poziomie 2 343 mln zł. Zauważalna jest poprawa marży odsetkowej, która wzrosła z 4,31% w poprzednim kwartale do 4,37%, co może świadczyć o lepszym zarządzaniu aktywami i pasywami banku.

Wynik z opłat i prowizji

W kontekście wyników z opłat i prowizji, mBank osiągnął w I kwartale 484,1 mln zł, co jest wynikiem bardzo zbliżonym do oczekiwań rynkowych (477,7 mln zł). Wynik ten wskazuje na spadek o 3% rdr, ale jednocześnie wzrost o 9% kdk. Takie oscylacje mogą odzwierciedlać zmienność w aktywności klientów oraz efekty wprowadzanych strategii produktowych i cenowych.

Skutki prawne kredytów indeksowanych do CHF

Koszty ryzyka prawnego

Kwestie prawne dotyczące kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego (CHF) są znaczące dla mBanku. W pierwszym kwartale 2024 roku koszty ryzyka prawnego wyniosły 1,37 mld zł, co stanowi znaczne obciążenie. Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na fakt, że te koszty były zdecydowanie wyższe (o 312,6 mln zł) niż zakładano w konsensusie. Dodatkowe zobowiązania finansowe z tego tytułu mogą wpłynąć na długofalową strategię banku oraz jego wizerunek na rynku.

Reakcja rynku i oczekiwania analityków

Reakcja rynku na wyniki mBanku była mieszana. Z jednej strony, wzrost wyniku odsetkowego oraz stabilne wyniki z prowizji wskazują na solidną pozycję banku, ale z drugiej, wysokie koszty prawne związane z kredytami we frankach wywołują pewne obawy. Analitycy podkreślają potrzebę monitorowania dalszych rozstrzygnięć prawnych oraz ich wpływu na finanse banku. Oczekiwania są takie, że bank będzie kontynuował swoją politykę ograniczania ryzyka i zwiększania efektywności operacyjnej, co może być kluczem do utrzymania pozytywnych wyników w przyszłości.

Wyniki finansowe grupy mBanku w porównaniu do konsensusu

Odsetkowe i prowizyjne wyniki versus oczekiwania

Wyniki finansowe mBanku za pierwszy kwartał 2024 roku różniły się od oczekiwań rynkowych. Według danych, wynik odsetkowy osiągnął wartość 2 340,1 mln zł, co okazało się bardzo zbliżone do prognozowanego przez analityków konsensusu który przewidywał 2 343 mln zł. To zaledwie 0,1% poniżej oczekiwań, co podkreśla stabilność wyników odsetkowych banku mimo niewielkiego spadku kwartalnego o 0,6%.

Z kolei wynik z opłat i prowizji wyniósł 484,1 mln zł, przekraczając oczekiwania rynku, które wynosiły 477,7 mln zł. Wzrost prowizyjny na poziomie 9 proc. kwartalnie pomimo rocznego spadku o 3 proc. wskazuje na zdolność mBanku do efektywnego zarządzania swoimi przychodami z tytułu opłat i prowizji w zmieniających się warunkach rynkowych.

Koszty ogólne i efektywność kosztowa

W pierwszym kwartale 2024 roku mBank odnotował znaczące obniżenie ogólnych kosztów operacyjnych, które wyniosły 888,9 mln zł. Było to o 6 proc. mniej niż oczekiwania, które zakładały 943,5 mln zł. Mimo wzrostu kosztów o 4 proc. w ujęciu rocznym i aż 12 proc. kwartalnie, bank intensywnie pracował nad optymalizacją wydatków, co odzwierciedla obniżenie kosztów pracowniczych o 2,2 proc. kwartalnie. Efektywność kosztowa, mierzona wskaźnikiem kosztów do dochodów, wyniosła 30,4 proc., co stanowi wzrost w porównaniu do 27,5 proc. w poprzednim kwartale.

Zmiany w portfelu kredytowym i depozytowym

Wartość i wolumen kredytów

Na koniec pierwszego kwartału 2024 roku, wartość kredytów i pożyczek netto wyniosła 116,3 mld zł, co oznacza wzrost o 2,4 proc. w stosunku do końca 2023 roku. Wzrost wolumenu kredytów brutto zaobserwowano we wszystkich segmentach klientów, z szczególnym wzrostem o 4,6 proc. w segmencie korporacyjnym. Wynika to nie tylko z rosnącego zapotrzebowania na finansowanie, ale także ze skutecznej strategii sprzedażowej banku. Ponadto, w I kwartale 2024 roku mBank sprzedał kredyty hipoteczne na sumę 2,351,9 mln zł, co stanowiło znaczny wzrost w porównaniu do poprzednich okresów.

Zobowiązania wobec klientów i wskaźnik kredyt/depozyt

W pierwszym kwartale 2024 roku, zobowiązania wobec klientów nieco spadły, wynosząc 183,1 mld zł, co oznacza spadek o 1,3 proc. w stosunku do końca 2023 roku. Ta zmiana powoduje, że wskaźnik kredyt/depozyt wzrósł do 63,5 proc. z 61,2 proc. w grudniu 2023 roku. Zmiana ta może wskazywać na zmiany w zachowaniach oszczędzających klientów, jak również na strategię zarządzania depozytami i udzielaniem kredytów przez bank w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe.

Podsumowanie i wnioski

Pomimo nieustannie toczących się dyskusji i problemów związanych z kredytami we frankach, finansowe wyniki mBanku za pierwszy kwartał 2024 roku wskazują na zdecydowany wzrost zysków netto w porównaniu z rokiem poprzednim. Zaraportowany zysk netto wynoszący 262,5 mln zł wskazuje na rosnącą stabilność i efektywność operacyjną banku. Kluczowymi czynnikami, które przyczyniły się do tego sukcesu, są:

– Znaczące zwiększenie wyniku odsetkowego, które wzrosło o 15% rdr.

– Stabilne wyniki z prowizji pomimo niewielkiego spadku rdr.

– Optymalizacja kosztów operacyjnych, które wzrosły jedynie o 4% rdr pomimo znaczącego wzrostu kwartalnego.

– Efektywne zarządzanie portfelem kredytowym, co przełożyło się na zmniejszenie rezerw na ryzyko oraz niższy koszt ryzyka.

– Wzrost wartości netto kredytów i pożyczek, co przekłada się na rosnącą aktywność kredytową banku na rynku.

Uwzględniając powyższe punkty, można stwierdzić, że mBank skutecznie radzi sobie z wyzwaniami rynkowymi. Zarząd banku wykazuje umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków ekonomicznych oraz efektywne zarządzanie portfelem ryzyka, co jest obiecujące dla przyszłości instytucji. Pomimo niepewności związanej z kredytami we frankach, bank demonstruje solidność i zdolność do generowania zysku, co może przekonywać inwestorów oraz klientów do dalszej współpracy z mBankiem.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie