Home Wiadomości Raport banku Millennium I kwartał 2024 – wyniki lepsze niż się spodziewano

Raport banku Millennium I kwartał 2024 – wyniki lepsze niż się spodziewano

dodał Bankingo

Bank Millennium odnotował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku, które przekroczyły oczekiwania analityków rynkowych, mimo obserwowanego spadku zysku netto w porównaniu do ubiegłego roku. Zysk netto Grupy w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 128,4 mln zł, co stanowi spadek w porównaniu do 252,1 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie 2023 roku. Jednakże, warto podkreślić, że wynik ten okazał się o 12% wyższy od konsensusu rynkowego, który zakładał zysk na poziomie 114,9 mln zł.

Bank Millennium poinformował również o solidnych wynikach operacyjnych, wraz z kontynuacją polubownych ugód z kredytobiorcami oraz obniżeniem udziału kredytów walutowych w portfelu kredytów poniżej 10%. Oprócz tego, bank zaznacza poprawę współczynników kapitałowych powyżej wymogów regulacyjnych, co umożliwia planowanie zakończenia planu naprawczego do końca czerwca 2024 roku. Wyniki te stanowią obiecujący początek roku dla instytucji finansowej, które pozwalają optymistycznie patrzeć na dalszą część roku.

Wyniki finansowe Banku Millennium – przekroczenie oczekiwań

Analiza wyniku netto i odniesienie do przewidywań analityków

Zysk netto Banku Millennium za pierwszy kwartał 2024 roku wyniósł 128,4 mln zł, co przekroczyło oczekiwania analityków o 12%, którzy prognozowali zysk na poziomie 114,9 mln zł. Analitycy zakładali wyniki w przedziale od 92 mln zł do 149 mln zł, co pokazuje, że wyniki banku były lepsze niż większość przewidywań. Zarząd Banku Millennium pozytywnie ocenił wyniki, pomimo wcześniejszych obaw związanych z wysokimi rezerwami na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi.

Porównanie wyników odsetkowych i z opłat z poprzednimi okresami

Wynik odsetkowy za pierwszy kwartał 2024 wyniósł 1 354,2 mln zł, co stanowi wzrost o 7% rok do roku i o 6% kwartał do kwartału. Spadek marży odsetkowej netto o 22 punkty bazowe, wynikający z obniżki stóp procentowych i emisji obligacji, zniwelowany został przez spadek kosztu depozytów i poprawę dochodowości portfela obligacji. Wynik z opłat i prowizji osiągnął wartość 199,6 mln zł, co jest wynikiem lepszym niż prognozowany przez analityków (197,2 mln zł), choć było to delikatne spowolnienie rok do roku o 1%, pomimo wzrostu o 5% kwartał do kwartału.

Czynniki wpływające na wyniki kwartalne Banku Millennium

Wpływ rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi

Bank Millennium podjął istotne zobowiązania finansowe w postaci rezerw na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, które wyniosły na koniec pierwszego kwartału 507 mln zł. Całkowite rezerwy na ryzyko prawne w tej kategorii osiągnęły 549 mln zł, co stanowi istotne obciążenie dla banku, ale również odzwierciedla strategiczną decyzję zarządu o zabezpieczeniu przyszłych ryzyk. Te rezerwy mają wpływ na wynik finansowy banku, ale zarazem budują zaufanie inwestorów, że bank odpowiedzialnie zarządza potencjalnymi ryzykami.

Stabilność portfela kredytowego i wskaźniki kosztów ryzyka

Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) w Banku Millennium utrzymuje się na stabilnym poziomie 4,6%, co świadczy o zdrowej kondycji portfela kredytowego. Stabilność ta jest dodatkowo wspierana przez rosnące saldo kredytów hipotecznych oraz sprzedaż kredytów gotówkowych – odpowiednio, 1,7 mld zł i 1,49 mld zł. Koszty ryzyka dla banku wyniosły 63 punkty bazowe w analizowanym okresie, co jest porównywalne do poziomu z pierwszego kwartału roku 2023. Pomimo nieznacznego wzrostu kosztów ogólnych, zarząd banku umiejętnie zarządza operacjami, co widać m.in. po korzystnym wskaźniku kosztów do dochodów, który wynosi 42,2%.

Operacyjna siła Banku Millennium w trudnych warunkach rynkowych

Analiza wyników biznesowych w bankowości detalicznej i przedsiębiorstw

W pierwszym kwartale 2024 roku Bank Millennium zanotował pozytywne wyniki operacyjne mimo obniżki marży odsetkowej netto i trudnych warunków rynkowych. Wynik odsetkowy wzrósł o 7% rok do roku, osiągając 1,354 mld zł, co przekroczyło oczekiwania rynkowe o 3%. W sektorze przedsiębiorstw, wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) zanotował spadek, co świadczy o poprawie jakości portfela kredytowego. Bank skupił się na zwiększeniu dochodowości portfela obligacji i zmniejszeniu kosztów depozytów, co miało pozytywny wpływ na wyniki finansowe. Działania te zostały podjęte w odpowiedzi na spadający koszt depozytów o 49 punktów bazowych do poziomu 2,40%, co miało zdecydowanie pozytywny wpływ na wynik odsetkowy banku.

Efektywność strategii redukcji udziału kredytów walutowych w portfelu

Bank Millennium kontynuował strategię redukcji portfela kredytów walutowych, obniżając ich udział poniżej 10% w całkowitym portfelu kredytowym. W efekcie pierwszego kwartału 2024 roku bank zanotował 1,104 polubowne ugody z kredytobiorcami frankowymi. Działania te były elementem szerszej strategii zarządzania ryzykiem i odpowiedzią na zmieniające się przepisy regulacyjne oraz ryzyko prawne związane z kredytami hipotecznymi CHF. Dodatkowo, bank utrzymywał solidne rezerwy na ryzyko prawne wynoszące 549 mln zł, co świadczy o ostrożnym podejściu do możliwych przyszłych spadków wartości tych kredytów.

Perspektywy rozwoju Banku Millennium w świetle aktualnych wyników

Planowane działania naprawcze i ich wpływ na przyszłość banku

W świetle solidnych wyników pierwszego kwartału 2024 roku, Bank Millennium planuje zakończenie programu naprawczego do końca czerwca 2024 roku. Program ten skupia się na dalszym wzmocnieniu kapitałowym banku, które osiągnięte zostało dzięki zwiększeniu kapitałowych współczynników TCR do poziomu 18% i T1 do 14,9%. Kontynuacja strategii redukcji udziału kredytów walutowych oraz zarządzanie kosztami, w tym roczny koszt składki BFG, również wpisuje się w ramy działań naprawczych, które mają na celu poprawę długoterminowej stabilności finansowej banku.

Ocena ryzyka związana z nowymi wyzwaniami rynkowymi i regulacyjnymi

W kontekście zmieniających się warunków rynkowych i regulacyjnych, Bank Millennium konsekwentnie śledzi i analizuje wszelkie potencjalne ryzyka, które mogą wpłynąć na jego działalność. Na koniec marca 2024 roku, bank zanotował stabilizację w napływie nowych pozwów związanych z kredytami hipotecznymi w CHF, co może świadczyć o skuteczności podejmowanych działań naprawczych i ugód polubownych. Bank zaznacza, że rokowania odnośnie procesów sądowych są pozytywne, co umożliwia utrzymanie niskiego poziomu rezerw na te cele. W dalszej perspektywie, Bank Millennium musi jednak pozostać czujny na potencjalne ryzyko związane z niskim poziomem stóp procentowych i ich wpływem na marżę odsetkową netto.

Podsumowanie: Co przyszłość może przynieść dla Banku Millennium?

Mimo niełatwego otoczenia ekonomicznego i wyzwań związanych z kredytami hipotecznymi w walutach obcych, Bank Millennium zdołał zakończyć pierwszy kwartał 2024 roku z wynikami przekraczającymi oczekiwania. Realizacja planu naprawczego, którego zakończenie przewidziane jest na koniec czerwca 2024 roku, oraz kontynuacja polubownych ugód z kredytobiorcami frankowymi mogą dalej stabilizować pozycję banku na rynku.

W kontekście przyszłości, bank może skorzystać na obniżeniu kosztu depozytów i potencjalnym wzroście dochodowości portfela obligacji. Warto również zauważyć, że bank nie spoczywa na laurach jeśli chodzi o rozwiązywanie sporów związanych z kredytami frankowymi, co może być postrzegane jako strategiczny ruch mający na celu minimalizację przyszłych ryzyk prawnych.

Z prognozowaniem przyszłości zawsze wiążą się niepewności, jednak stabilne wyniki operacyjne, strategia zarządzania ryzykiem oraz działania naprawcze wskazują, że Bank Millennium może kontynuować tendencję pozytywnych wyników. Rozwój produktów bankowych, dbałość o relacje z klientami oraz adaptacja do zmieniających się warunków makroekonomicznych będą kluczowe dla dalszego wzrostu i stabilności banku w przyszłych kwartałach.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie