Home Edukacja Wystawianie faktur w EURO: Przewodnik dla polskich firm

Wystawianie faktur w EURO: Przewodnik dla polskich firm

dodał Bankingo

Współczesne przedsiębiorstwa coraz częściej nawiązują stałą współpracę z zagranicznymi kontrahentami. W takich przypadkach, nieuniknione staje się wystawianie faktur w walutach obcych. Na szczęście, obowiązujące przepisy podatkowe w Polsce nie stanowią przeszkody w takiej praktyce. W niniejszym artykule omówimy zasady wystawiania faktur w walutach obcych dla sprzedaży opodatkowanej w Polsce, wraz z informacjami na temat przeliczania kursów walut.

Faktura w walucie obcej – prawidłowa praktyka

Wystawianie faktur w walutach obcych w tym w euro dla transakcji krajowych jest w pełni zgodne z przepisami podatkowymi. Artykuł 106e ust. 1 ustawy o VAT precyzuje elementy, jakie powinna zawierać faktura, jednak nie określa w jakiej walucie wartość sprzedaży netto powinna być ujęta. Zgodnie z tym przepisem, wartość netto faktury może być wyrażona w walucie obcej, natomiast kwota podatku VAT musi być zawsze wyrażona w złotówkach.

Artykuł 106e ust. 11 ustawy o VAT wyraźnie wskazuje, że kwoty podatku należy wykazywać w złotówkach. Jeśli faktura zawiera kwotę podatku wyrażoną w walucie obcej, należy dokonać przeliczenia na złotówki. Przy przeliczaniu kwoty podatku, należy zastosować zasady przeliczania na złote, które obowiązują dla określenia podstawy opodatkowania. Ważne jest również zaokrąglanie kwot wykazanych na fakturze do pełnych groszy, z pominięciem końcówek poniżej 0,5 grosza i zaokrąglenie końcówek od 0,5 grosza do 1 grosza.

Potwierdzenie poprawności faktur w walutach obcych

W celu potwierdzenia poprawności wystawiania faktur w walutach obcych dla obrotu krajowego, warto odwołać się do interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. W interpretacji tej czytamy, że ustawodawca wyraźnie określa tylko jedną wartość, która powinna być wyrażona w walucie polskiej – jest to kwota podatku VAT. Oznacza to, że faktury dokumentujące sprzedaż w dowolnej walucie obcej są w pełni zgodne z przepisami podatkowymi, pod warunkiem, że kwota podatku VAT jest wyrażona w walucie polskiej.

Przeliczanie kursów walut

W przypadku faktur w walutach obcych, nie ma obowiązku podawania kursu przeliczeniowego na fakturze. Jednakże, zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o VAT, faktura w walucie obcej powinna zostać przeliczona na złotówki według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski (NBP) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Wraz z wejściem w życie pakietu Slim VAT, wprowadzono uproszczenia dla podatników od 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z art. 31a ust. 2a ustawy o VAT, kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania, określone w walucie obcej, mogą być przeliczane przez podatnika na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą stosować ten sam kurs przeliczeniowy dla celów podatku dochodowego i VAT.

Korekta faktur w walutach obcych

W przypadku błędów w fakturze pierwotnej, zasada przyjęta przez organy podatkowe jest taka, że korekta powinna być rozliczona po tym samym kursie, co faktura pierwotna. W przypadku faktur korygujących, które wynikają z nowych okoliczności, takich jak rabaty czy zwroty, zazwyczaj stosuje się aktualny kurs waluty z dnia wystawienia faktury korygującej.

Warto również zauważyć, że gdy sprzedawca zastosuje błędny kurs przeliczeniowy w stosunku do wartości podatku VAT, nabywca ma prawo odliczyć wartość podatku VAT zgodnie z kwotą podaną na fakturze. Stanowisko to zostało potwierdzone przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej, gdzie podkreślono, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury, nawet jeśli wystawca faktury użył błędnego kursu walutowego.

Podsumowanie

Wystawianie faktur w walutach obcych w tym w euro dla transakcji krajowych jest zgodne z przepisami podatkowymi w Polsce. W przypadku faktur w walutach obcych, kwoty netto i brutto są wyrażone w walucie obcej, natomiast kwota podatku VAT musi być wyrażona w złotówkach. Przy przeliczaniu kursów walut, należy zastosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego wystawienie faktury. Wprowadzenie pakietu Slim VAT umożliwia podatnikom przeliczanie waluty obcej na złotówki zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonymi w przepisach o podatku dochodowym. Korekta faktur powinna być rozliczona przy użyciu tego samego kursu, co faktura pierwotna. W przypadku wystąpienia błędnego kursu walutowego, nabywca ma prawo do odliczenia podatku VAT zgodnie z kwotą podaną na fakturze.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie