Home Finanse Wykreślenie z VAT a odliczenie podatku VAT – Co to oznacza dla podatnika w 2024?

Wykreślenie z VAT a odliczenie podatku VAT – Co to oznacza dla podatnika w 2024?

dodał Bankingo

Kwestie związane z wykreśleniem podatnika z rejestru VAT oraz skutkami tego działania są istotne dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Przesłanki wykreślenia z VAT są uregulowane w Ustawie o podatku od towarów i usług (VAT) i obejmują różne sytuacje, w których urząd skarbowy ma prawo podjąć takie działanie. Warto zrozumieć, jakie są przyczyny i konsekwencje wykreślenia z VAT, aby skutecznie zarządzać swoją działalnością i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Przesłanki wykreślenia z VAT

Ustawa o VAT precyzuje przyczyny, które mogą doprowadzić do wykreślenia podatnika z rejestru VAT. Art. 96 ust. 9 ustawy wskazuje, że podatnik może zostać wykreślony z VAT w następujących sytuacjach:

  1. Podatnik nie istnieje: W przypadku, gdy urząd skarbowy nie jest w stanie potwierdzić istnienia podatnika lub skontaktować się z nim lub jego pełnomocnikiem.
  2. Nieprawdziwe dane podatnika: Jeśli podatnik podał nieprawdziwe dane w zgłoszeniu VAT.
  3. Brak stawienia się na wezwanie urzędu: Jeżeli podatnik lub jego pełnomocnik nie stawiają się na wezwanie urzędu lub organu kontroli skarbowej.
  4. Podejrzenie wyłudzeń skarbowych: Jeżeli istnieją informacje wskazujące, że podatnik może prowadzić działania związane z wyłudzeniami skarbowymi.
  5. Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej: Jeśli podatnikowi został wydany przez sąd zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto, ustawa o VAT określa również inne przyczyny, które mogą doprowadzić do wykreślenia z VAT, takie jak:

  1. Zawieszenie działalności gospodarczej: Jeżeli podatnik zawiesił działalność gospodarczą na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy.
  2. Nieskładanie deklaracji podatkowych: Jeżeli podatnik nie złoży deklaracji podatkowej przez 3 kolejne miesiące lub jeden kwartał.
  3. Zerowe deklaracje podatkowe: Jeżeli podatnik przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały składał deklaracje, w których nie wykazywał sprzedaży, nabycia towarów lub usług, ani importu towarów z kwotami podatku do odliczenia.
  4. Wystawianie faktur dokumentujących czynności niedokonane: Jeżeli podatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane.
  5. Nierzetelne rozliczanie podatku: Jeżeli podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że dostawcy lub nabywcy biorący udział w dostawie towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

Konsekwencje wykreślenia z VAT

Wykreślenie z rejestru VAT nie oznacza, że podatnik traci status podatnika podatku VAT. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikiem podatku VAT jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, niezależnie od zarejestrowania jako podatnik VAT. Wykreślenie z VAT jest zatem czynnością o charakterze formalnym i nie wpływa na materialny status podmiotu jako podatnika VAT.

Pomimo wykreślenia z VAT, podatnik nadal ma obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług za czynności opodatkowane, które wykonał w okresie wykreślenia. W przypadku, gdy podatnik prowadził opodatkowaną działalność gospodarczą w okresie wykreślenia z VAT, musi podjąć odpowiednie kroki w celu przywrócenia swojego statusu jako czynnego podatnika VAT.

Przywrócenie statusu czynnego podatnika VAT

Podatnik, który został wykreślony z rejestru VAT, może wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o przywrócenie swojego statusu jako czynnego podatnika VAT. Wniosek o przywrócenie powinien zostać złożony w terminie 2 miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru. Wraz z wnioskiem, podatnik musi złożyć wszystkie brakujące deklaracje podatkowe oraz uregulować wszelkie zaległe podatki wraz z odsetkami.

W przypadku, gdy podatnik wykaże, że prowadził opodatkowaną działalność gospodarczą w okresie wykreślenia z VAT, naczelnik urzędu skarbowego przywróci zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego. Istotne jest, aby podatnik niezwłocznie złożył wszystkie brakujące deklaracje podatkowe wraz z wnioskiem o przywrócenie zarejestrowania.

Warto również zauważyć, że jeśli podatnik nie złoży wniosku o przywrócenie zarejestrowania w terminie 2 miesięcy od wykreślenia z VAT, może być konieczne złożenie dodatkowego wniosku VAT-R w celu ponownej rejestracji do VAT.

Odliczanie podatku VAT po wykreśleniu z VAT

Kolejną istotną kwestią jest prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów dokonywanych w okresie wykreślenia z rejestru VAT. Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, podatnikom, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

Jednakże, warto pamiętać, że status podatnika podatku VAT wynika z okoliczności faktycznych, a nie z formalnych. W orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdzono, że prawo do odliczenia podatku naliczonego nie jest uzależnione od wcześniejszej rejestracji jako podatnik VAT. Oznacza to, że jeśli podatnik dokonał inwestycji związanych z przyszłą działalnością gospodarczą, automatycznie nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Ważne jest jednak, aby podatnik dopełnił obowiązków formalnych i złożył deklarację podatkową wyrażającą wolę skorzystania z prawa do odliczenia. Aby skutecznie zrealizować to prawo, podatnik musi również usunąć wszelkie przesłanki negatywne, takie jak brak rejestracji, które uniemożliwiają jego identyfikację jako podatnika.

Weryfikacja statusu kontrahenta

Dla przedsiębiorcy ważne jest również sprawdzenie statusu VAT swojego kontrahenta. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nie przysługuje w odniesieniu do faktur wystawionych przez podmioty nieistniejące lub niezarejestrowane.

Aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji związanych z nieprawidłowym status VAT kontrahenta, warto skonsultować białą listę podatników udostępnioną przez Ministerstwo Finansów. Biała lista zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich podatników VAT, w tym ich aktualny status VAT. Przed dokonaniem zakupu, można skorzystać z tej bazy danych, aby zweryfikować status VAT swojego kontrahenta.

Podsumowanie

Wykreślenie z rejestru VAT może mieć poważne konsekwencje dla podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. Przesłanki wykreślenia z VAT są uregulowane w ustawie o podatku od towarów i usług i obejmują różne sytuacje, w których urząd skarbowy może podjąć takie działanie.

Wykreślenie z VAT nie pozbawia podatnika statusu podatnika VAT, jednak wymaga podjęcia odpowiednich kroków w celu przywrócenia statusu czynnego podatnika VAT. Warto również pamiętać, że wykreślenie z VAT może wpływać na prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów. Dlatego też przedsiębiorcy powinni regularnie sprawdzać status VAT swoich kontrahentów, aby uniknąć nieprawidłowych rozliczeń i niekorzystnych konsekwencji związanych z wykreśleniem z VAT.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie