Home Prawo W Oczekiwaniu na Upadek: Dlaczego Frankowiczowie nie powinni cierpliwie czekać na upadłość Getin Banku

W Oczekiwaniu na Upadek: Dlaczego Frankowiczowie nie powinni cierpliwie czekać na upadłość Getin Banku

dodał Bankingo

Jeżeli jesteś klientem Getin Banku, który wątpi w ważność swojego kontraktu kredytowego, teraz jest najwyższy czas na podjęcie decyzyjnych działań. Eksperci zalecają rozważenie możliwości potrącenia długów wynikających z umowy kredytowej, przeciwnie ryzykujesz konfrontację z syndykiem masy upadłości, który może domagać się zwrotu kwoty pożyczonego kapitału, niezależnie od sumy już wpłaconych spłat.

Nasza uwaga skupia się na sytuacji klientów Getin Banku, popularnie nazywanych frankowiczami, w kontekście złożonego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wniosku o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku. Ta prośba jest następnym krokiem w procesie wymuszonej restrukturyzacji banku, a jednocześnie spełnieniem obowiązku nałożonego na BFG przez Komisję Europejską.

Nawiasem mówiąc, specjaliści z branży prawniczej podkreślają, że frankowicze nie powinni biernie czekać na oficjalne ogłoszenie upadłości banku. Wskazane jest, aby podjąć aktywne działania, które mogą obejmować składanie pozwów, a nawet prośby o zawieszenie spłat kredytu na czas trwania procesu. Bez względu na to, co stanie się z ogłoszeniem upadłości, sytuacja frankowiczów nie ulegnie zmianie do tego momentu.

Czas Działać, nie Czekać: Kredytobiorcy Getin Noble Banku Muszą Podjąć Natychmiastowe Kroki

Nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć, kiedy upadłość Getin Banku stanie się faktem. Sądy upadłościowe nie mają określonych ram czasowych do rozpatrzenia takich wniosków. Można jedynie przewidywać, że proces ten potrwa kilka do kilkunastu miesięcy. Dlatego też kredytobiorcy, szczególnie frankowicze, nie powinni odkładać na później działań mających na celu zabezpieczenie swojego stanu finansowego.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku nie wpływa bezpośrednio na bieżące postępowania sądowe. Nie istnieje żadna podstawa prawna, która pozwalałaby sądowi na zawieszenie lub umorzenie postępowania w wyniku złożenia wniosku o upadłość.

Niezależnie od wniosku o upadłość złożonego przez BFG, nadal jest możliwe składanie nowych pozwów przeciwko bankowi. Chociaż sytuacja kredytobiorców może wydawać się teraz bardziej skomplikowana, nie jest to sytuacja beznadziejna. Obecnie bank jest w trakcie procesu restrukturyzacji, a nie upadłości. Należy jednak pamiętać, że ogłoszenie upadłości może skutkować tymczasowym zawieszeniem postępowań cywilnych przeciwko bankowi, do czasu ustanowienia syndyka, a nawet do momentu zakończenia procedury zgłoszenia wierzytelności.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku jest ostatnim momentem dla wszystkich kredytobiorców posiadających kredyty indeksowane do kursu waluty obcej, którzy jeszcze nie zdecydowali się na wytoczenie powództwa przeciwko bankowi. W przypadku ogłoszenia upadłości, jedynym sposobem na dochodzenie wierzytelności (takich jak żądanie zwrotu spłaconych rat kredytu) jest zgłoszenie wierzytelności. Jeśli więc kredytobiorca nie wytoczy powództwa o zapłatę przeciwko bankowi do dnia ogłoszenia upadłości, lub nie zgłosi syndykowi wierzytelności w postaci żądania zwrotu spłaconych rat kredytu na etapie zgłaszania wierzytelności, prawo kredytobiorcy do żądania zwrotu spłaconych rat może być znacząco utrudnione.

Generalnie, do czasu ogłoszenia upadłości, sytuacja frankowiczów nie ulegnie zmianie. Mogą oni nadal składać pozwy, a nawet wnosić o wstrzymanie płatności rat kredytu na czas trwania procesu. Jednakże sądy mają różne interpretacje co do tego, czy przepisy dotyczące Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zezwalają na wstrzymanie płatności rat kredytu i różnie rozpatrują wnioski. Część sędziów uważa wnioski za niedopuszczalne, część wręcz przeciwnie. W każdym razie, do czasu ogłoszenia upadłości, sądy będą normalnie orzekać o nieważności i obowiązku zapłaty przez bank.

Potrącenie Wierzytelności: Klucz do Zabezpieczenia Finansów dla Klientów Getin Noble Banku

Jeżeli jesteś klientem Getin Noble Banku i kwestionujesz przed sądem ważność swojej umowy kredytowej, jesteś w pełni uprawniony do dokonania potrącenia swojej wierzytelności wynikającej z nieprawnej umowy z wierzytelnością banku. Potrącenie obejmuje wszystkie dokonane spłaty, zarówno te przeprowadzone w złotówkach, jak i te w walucie obcej, z kwotą środków otrzymanych od banku.

Jednak warunkiem skutecznego potrącenia wierzytelności jest wcześniejsze postawienie jej w stan wymagalności. To oznacza, że zanim dokonasz potrącenia, powinieneś najpierw zliczyć wszystkie swoje spłaty dokonane w walucie PLN i CHF oraz skierować do banku wezwanie do zapłaty, określając termin na spełnienie świadczenia. Dopiero po upływie tego terminu możesz skutecznie złożyć bankowi oświadczenie o potrąceniu.

Wartość dokonanych spłat można ustalić na podstawie zaświadczenia banku czy potwierdzeń przelewu z bankowości elektronicznej. Możesz skorzystać z zaświadczeń pozyskanych wcześniej do wytoczenia sprawy sądowej przeciwko bankowi. Ważne jest jednak, aby dokonać skutecznego potrącenia z należytą starannością, ponieważ może to być proces czasochłonny. Dlatego też nie warto czekać z tym do momentu ogłoszenia upadłości banku.

Dlaczego potrącenie jest tak ważne dla kredytobiorcy? Jeżeli nie dokonasz potrącenia w odpowiednim czasie i trybie, może to prowadzić do sytuacji, w której syndyk pozwa Cię o zwrot kapitału kredytu, nawet jeżeli faktycznie suma Twoich dotychczasowych spłat przekracza kwotę wypłaconego kapitału kredytu.

W takim procesie, jeżeli potrącenie nie zostanie dokonane w odpowiedni sposób i terminie, nie będziesz mógł się bronić argumentem, że kapitał kredytu został już spłacony. W efekcie możesz przegrać proces i zostać zobowiązany do zapłaty, podczas gdy możesz nigdy nie odzyskać pieniędzy, które wpłaciłeś do banku. Orzecznictwo w tej kwestii jest różne, ale ryzyko związane z niewłaściwym potrąceniem wierzytelności w odpowiednim terminie jest realne.

Upadłość Getin Noble Banku: Co Kredytobiorcy Mogą Zrobić?

Upadłość Getin Noble Banku wydaje się być nieunikniona w nadchodzących miesiącach, co będzie miało poważne konsekwencje dla kredytobiorców. Po ogłoszeniu upadłości, możliwość wytoczenia nowych powództw o zapłatę zostanie zawieszona. Trwające sprawy również zostaną zatrzymane, a osoby, które zdążyły uzyskać prawomocne wyroki, nie będą mogły zainicjować egzekucji komorniczej.

Po ogłoszeniu upadłości, nie będzie można skorzystać z sądowych zabezpieczeń, takich jak np. zajęcia na rachunku Getin w Narodowym Banku Polskim. Status zabezpieczeń dotyczących wstrzymania zapłaty rat kredytu również staje się kontrowersyjny. Jeśli takie zabezpieczenia upadają, ale umowa pozostaje w mocy, kredytobiorcy będą musieli kontynuować płatności bieżących rat i jednorazowo spłacić zaległe raty, co może być finansowo trudne.

W ogólności, kredytobiorca będzie musiał spłacać kredyt zgodnie z umową. Jeżeli umowa jest nieważna, będzie musiał zwrócić wypłacony kredyt do masy upadłości. Odsetki również będą naliczane jednostronnie, na korzyść masy upadłości Getin Noble Banku.

Co mogą zrobić frankowicze w tej sytuacji? Muszą przygotować zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości wraz z zarzutem potrącenia oraz dowodami potwierdzającymi dokonane spłaty. Termin na zgłoszenie wierzytelności wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości.

Po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku, roszczenia wierzycieli zgłoszone do masy upadłości zostaną zaspokojone tylko do tego stopnia, na jaki pozwoli majątek tej masy. Już teraz widać długą kolejkę wierzycieli, wśród których są BFG, akcjonariusze i obligatariusze, a także inni kredytobiorcy frankowi.

Jednak jest możliwe, że syndyk nie uzna wierzytelności frankowiczów, a tym bardziej potrącenia. Jeżeli tak się stanie, kredytobiorcy będą musieli zaskarżyć decyzję o odmowie uznania wierzytelności do sędziego komisarza. Sądy upadłościowe przejmą wtedy rolę sądów powszechnych w zakresie roszczeń frankowiczów, z wyjątkiem procesów o unieważnione umowy. Te nadal będą się toczyć, chyba że sąd upadłościowy uzna, że wyroki wydawane w sprawach frankowych doprowadzą do uszczuplenia majątku podmiotu znajdującego się w stanie upadłości.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie