Home Prawo Unieważnienie umowy kredytu frankowego a wykreślenie hipoteki: Jak to działa?

Unieważnienie umowy kredytu frankowego a wykreślenie hipoteki: Jak to działa?

dodał Bankingo

W ostatnich latach coraz więcej kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, zdecydowało się na podjęcie działań prawnych w celu unieważnienia umowy kredytowej. Unieważnienie umowy kredytu frankowego może przynieść wiele korzyści dla kredytobiorcy, takich jak możliwość żądania zwrotu wpłaconych kwot oraz wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości. Jednak proces ten wiąże się z pewnymi kwestiami, takimi jak zgoda banku na wykreślenie hipoteki i konieczność uzyskania prawomocnego wyroku sądowego. W tym artykule omówimy szczegółowo, jak działa unieważnienie umowy kredytu frankowego i wykreślenie hipoteki.

Czym jest kredyt frankowy?

Kredyt frankowy to forma kredytu hipotecznego, w której kwota kredytu jest denominowana w walucie obcej, najczęściej we franku szwajcarskim. Kredytobiorcy często zaciągali tego rodzaju kredyty, ponieważ w momencie ich zaciągnięcia kurs franka był korzystny, a oprocentowanie niższe niż w przypadku kredytów udzielanych w złotówkach. Jednak wzrost kursu franka szwajcarskiego w stosunku do złotówki spowodował, że raty kredytowe znacznie wzrosły, a wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej.

Unieważnienie umowy kredytu frankowego

Unieważnienie umowy kredytu frankowego jest jednym z najważniejszych kroków podjętych przez kredytobiorców w celu odzyskania swoich praw. Wiele kredytów frankowych zostało uznanych za nieważne przez sądy na podstawie różnych wad umów, takich jak niejasne klauzule walutowe czy brak informacji dotyczących ryzyka kursowego. Prawomocny wyrok sądu, który stwierdza nieważność umowy, stanowi podstawę do żądania zwrotu wszystkich wpłaconych przez kredytobiorcę kwot oraz wykreślenia hipoteki.

Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

Unieważnienie umowy kredytu frankowego to tylko pierwszy krok w procesie odzyskania pełnych praw przez kredytobiorcę. Następnym krokiem jest wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej kredytowanej nieruchomości. W większości przypadków nieruchomość nadal jest obciążona hipoteką po unieważnieniu umowy. Sąd nie dokonuje automatycznie wykreślenia hipoteki, dlatego kredytobiorca musi samodzielnie złożyć wniosek o wykreślenie. Warto podkreślić, że wniosek taki można złożyć tylko wtedy, gdy wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy jest prawomocny.

Prawomocność wyroku sądowego

Ważną kwestią jest uprawomocnienie się wyroku sądowego. Prawomocny wyrok to taki, od którego nie przysługuje już żaden środek odwoławczy. Jeśli kredytobiorca uzyskał korzystny wyrok sądu w I instancji, ważne jest sprawdzenie, czy bank nie złożył wniosku o uzasadnienie wyroku lub apelacji. Prawomocny wyrok jest niezbędny do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej.

Wniosek o wykreślenie hipoteki

Aby złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej, kredytobiorca powinien skorzystać z urzędowego formularza KW-WPIS. W treści wniosku należy wskazać numer KW, dane wnioskodawcy oraz właściwy sąd. Wniosek powinien precyzyjnie określić treść roszczenia, czyli żądanie wykreślenia hipoteki z działu IV KW. W przypadku braku zgody banku na wykreślenie hipoteki, należy dołączyć prawomocny wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy kredytu. Wniosek podlega opłacie w wysokości 100,00 zł za wykreślenie jednej hipoteki.

Zgoda banku na wykreślenie hipoteki

Często po uzyskaniu prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu, bank może odmówić zgody na wykreślenie hipoteki. Jednak zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 8 września 2021 r., wyrok sądu jest samodzielnie wystarczającą podstawą do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, bez konieczności uzyskania zgody banku. W takim przypadku wystarczy załączyć prawomocny wyrok do wniosku o wykreślenie hipoteki.

Konsekwencje unieważnienia umowy kredytu frankowego

Unieważnienie umowy kredytu frankowego ma istotne konsekwencje dla kredytobiorcy. Po prawomocnym unieważnieniu umowy, kredytobiorca ma prawo żądać zwrotu wszystkich wpłaconych kwot oraz odzyskania pełnych praw do nieruchomości. Wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej jest kluczowym elementem tego procesu. Po wykreśleniu hipoteki, kredytobiorca zachowuje kredytowaną nieruchomość, a saldo kredytu spada do zera.

Podsumowanie

Unieważnienie umowy kredytu frankowego i wykreślenie hipoteki są ważnymi krokami w procesie odzyskania pełnych praw przez kredytobiorców. Prawomocny wyrok sądu stwierdzający nieważność umowy jest podstawą do żądania zwrotu wpłaconych kwot oraz wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Wniosek o wykreślenie hipoteki można złożyć na podstawie prawomocnego wyroku, bez konieczności uzyskania zgody banku. Unieważnienie umowy kredytu frankowego daje kredytobiorcy szansę na odzyskanie swoich praw i zabezpieczenie przyszłości finansowej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie