Home Wiadomości Unieważnienie umowy frankowej przez Sąd Najwyższy

Unieważnienie umowy frankowej przez Sąd Najwyższy

dodał Bankingo

Umowy frankowe, które były popularne w Polsce w latach 2000-2010, stały się przedmiotem sporów i kontrowersji. Sąd Najwyższy (SN) odgrywa kluczową rolę w rozstrzyganiu tych spraw. W jednym z najnowszych wyroków SN, dotyczącym banku PKO BP, unieważniono umowę frankową, pomimo błędnego określenia jej charakteru przez sąd drugiej instancji. W tym artykule dokładnie przeanalizujemy ten przypadek i zbadamy, jakie konsekwencje może to mieć dla umów frankowych w Polsce.

Kontekst sprawy

Sprawa dotyczyła Małgorzaty i Roberta B., kredytobiorców frankowych, którzy zawarli umowę kredytu hipotecznego w banku PKO BP. Umowa opiewała na 110 tysięcy franków szwajcarskich, przeliczonych na złote według tabeli PKO BP. Powodowie twierdzili, że bank stosował niedozwolone klauzule umowne i domagali się unieważnienia umowy lub zapłaty.

Unieważnienie umowy przez Sąd Okręgowy

Sąd Okręgowy rozpoznając sprawę, uznał, że roszczenie powodów jest uzasadnione. Powołał się na unijną Dyrektywę 93/13, która chroni konsumentów przed nieuczciwymi warunkami w umowach. Sąd stwierdził, że bank zastosował niedozwolone klauzule umowne, co było sprzeczne z dobrymi obyczajami. Według sądu, umowa była nieczytelna i niezrozumiała dla kredytobiorców, co skutkowało nierównowagą praw i obowiązków między stronami.

Apelacja banku i wyrok Sądu Apelacyjnego

Bank PKO BP zaskarżył wyrok Sądu Okręgowego, twierdząc, że sąd naruszył przepisy prawa bankowego i cywilnego. Bank argumentował, że umowa była umową kredytu hipotecznego, a nie pożyczką, jak zakwalifikował ją sąd drugiej instancji. Bank również twierdził, że umowa była przejrzysta i nie zawierała niedozwolonych klauzul.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie rozpoznając apelację banku, unieważnił umowę, przyjmując, że doszło do zastosowania niedozwolonych klauzul umownych. Jednakże, sąd popełnił błąd, określając umowę jako pożyczkę hipoteczną, zamiast jako umowę kredytu bankowego.

Wyrok Sądu Najwyższego

SN rozpatrując skargę kasacyjną banku, potwierdził, że sąd drugiej instancji błędnie zakwalifikował umowę jako pożyczkę hipoteczną. Jednakże, SN stwierdził, że ten błąd nie ma wpływu na ostateczny wynik sprawy. Sąd podkreślił, że bank nie wykonał swojego zobowiązania, wypłacając kredytobiorcom kwoty w złotówkach, zamiast we frankach. Ponadto, bank samodzielnie ustalił sumę udzielonego kredytu denominowanego.

SN uznał, że umowa była nieprzejrzysta i nieuczciwa, ze względu na brak możliwości określenia końcowej sumy do zapłaty. Po unieważnieniu umowy, strony mają jeszcze roszczenie o spełnienie świadczenia i wzajemne rozliczenie.

Konsekwencje dla umów frankowych

Wyrok SN jest ważny dla wszystkich umów frankowych w Polsce. Unieważnienie umowy w oparciu o niedozwolone klauzule umowne otwiera drogę dla innych kredytobiorców do stawiania podobnych roszczeń. To może oznaczać duże koszty dla banków, które udzielały kredytów w tej formie.

Banki będą musiały być bardziej ostrożne przy tworzeniu umów kredytowych i unikać niedozwolonych klauzul umownych. Kredytobiorcy frankowi natomiast zyskują większą ochronę, gdyż mogą domagać się unieważnienia umowy, jeśli zostaną naruszone ich prawa jako konsumentów.

Podsumowanie

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie umów frankowych ma duże znaczenie dla polskiego systemu prawno-finansowego. Unieważnienie umowy przez SN otwiera drogę dla innych kredytobiorców do stawiania roszczeń i może mieć poważne konsekwencje dla banków. Umowy frankowe będą musiały być bardziej przejrzyste i zgodne z przepisami prawa, aby uniknąć sporów i konfliktów z kredytobiorcami.

Banki będą musiały dostosować swoje praktyki do wyroków sądów i przestrzegać przepisów dotyczących ochrony konsumentów. Kredytobiorcy frankowi zaś zyskują większą pewność prawa i ochronę swoich interesów.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie