Home Prawo Polisy z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym: Rozbieżności w orzecznictwie

Polisy z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym: Rozbieżności w orzecznictwie

dodał Jacek Kabała

Polisy ubezpieczeniowe z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) są popularnym produktem na rynku finansowym. Jednakże, w ostatnich latach pojawiły się sporadyczne przypadki, w których klienci zaczęli zgłaszać pewne nieprawidłowości związane z tym rodzajem polis. W rezultacie, rzecznik finansowy wniósł dwie skargi nadzwyczajne od wyroków Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie żądania zwrotu pobranych przez ubezpieczycieli tzw. opłat likwidacyjnych. W niniejszym artykule przeanalizujemy te rozbieżności w orzecznictwie i przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące polis z UFK.

Czym są polisy z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym?

Polisy ubezpieczeniowe z UFK łączą elementy ochronne i inwestycyjne. Klienci, oprócz ochrony ubezpieczeniowej, mają również możliwość inwestowania swoich środków w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. W praktyce jednak, wielu klientów zauważyło, że cel ten nie został zrealizowany, a wartość wpłaconych składek nie pokrywała oczekiwanych zysków. W rezultacie, wielu klientów postanowiło rozwiązać umowy z ubezpieczycielami.

Spory w orzecznictwie

W przypadku rozwiązania umów przed upływem umownego terminu, konsumenci skierowali powództwa o zapłatę roszczeń z uwagi na zatrzymanie części wartości wykupu polisy przez ubezpieczycieli. Sąd Okręgowy w Warszawie jednak nie dopatrzył się abuzywności postanowień umownych, które umożliwiały ubezpieczycielom zatrzymanie części środków zgromadzonych w UFK. Pomimo, że w orzecznictwie sądów powszechnych jednoznacznie przyjęto niedopuszczalność przerzucania na konsumentów kosztów dystrybucji produktów ubezpieczeniowych, Sąd Okręgowy uznał, że takie postanowienia nie sprzeciwiają się dobrym obyczajom.

Skargi nadzwyczajne

W związku z tym, rzecznik finansowy wniósł dwie skargi nadzwyczajne od wyroków Sądu Okręgowego w Warszawie do Sądu Najwyższego. Zarzucił m.in. naruszenie konstytucyjnej zasady ochrony praw konsumentów oraz rażące naruszenie prawa materialnego. Rzecznik finansowy argumentował, że zapisy umowne, które zaburzają równowagę kontraktową stron, mają charakter abuzywny. Klient w zamian za pobranie opłaty likwidacyjnej nie otrzymuje odpowiedniego ekwiwalentu świadczenia lub innych korzyści. Ponadto, rzecznik finansowy podkreślił, że klienci często nie byli świadomi nakładanych na nich obowiązków, związanych z wcześniejszym rozwiązaniem umowy.

Problem przedawnienia roszczeń

Dochodzenie roszczeń związanych z polisami z UFK jest ograniczone w czasie ze względu na przedawnienie. Spory dotyczące terminów przedawnienia są dość powszechne, ponieważ niektóre sądy mają różne stanowiska w tej kwestii. Spór w orzecznictwie w zakresie terminu przedawnienia roszczeń dotyczących umowy ubezpieczenia na życie z UFK został rozstrzygnięty mocą uchwał Sądu Najwyższego. Według tych uchwał, przedawnienie roszczeń wynosi 10 lat dla umów rozwiązanych przed 9 lipca 2018 roku i 6 lat dla umów rozwiązanych po tej dacie. Niemniej jednak, niektóre sądy wciąż stosują trzyletni termin przedawnienia.

Wnioski

Polisy z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym stanowią popularny produkt na rynku finansowym. Jednakże, sporadyczne przypadki nieprawidłowości związanych z tym rodzajem polis skłoniły rzecznika finansowego do wniesienia skarg nadzwyczajnych do Sądu Najwyższego. Rozbieżności w orzecznictwie dotyczą abuzywności postanowień umownych oraz terminów przedawnienia roszczeń. W celu ochrony praw konsumentów i zapewnienia uczciwości na rynku finansowym, konieczne jest dalsze monitorowanie i analiza tej sytuacji.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie