Home Wiadomości Jakie dokumenty należy złożyć do urzędu skarbowego po otrzymaniu spadku?

Jakie dokumenty należy złożyć do urzędu skarbowego po otrzymaniu spadku?

dodał Andrzej Kozlowski

Otrzymanie spadku wiąże się z pewnymi formalnościami, w tym koniecznością złożenia odpowiednich dokumentów w urzędzie skarbowym. W niniejszym artykule omówimy, jakie dokumenty są wymagane i jakie kroki należy podjąć w celu prawidłowego rozliczenia podatku od spadków i darowizn.

1. Kogo dotyczy obowiązek składania zeznań podatkowych?

Obowiązek składania zeznań podatkowych dotyczy osób fizycznych, które nabyły rzeczy lub prawa majątkowe tytułem dziedziczenia. Wynika to z ustawy o podatku od spadków i darowizn. W przypadku nabycia spadku, osoby te są zobowiązane do złożenia zeznania podatkowego.

2. Jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie skarbowym?

Aby prawidłowo rozliczyć podatek od spadków i darowizn, należy złożyć odpowiednie dokumenty w urzędzie skarbowym. Głównym dokumentem jest zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, oznaczone jako SD-3. W przypadku wystąpienia większej liczby spadkobierców, należy również złożyć informację o pozostałych nabywcach, czyli SD-3/A.

Do zeznania należy dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Wśród tych dokumentów znajdują się między innymi:

 • Orzeczenie sądu,
 • Testament,
 • Umowa,
 • Ustalenia związane z dyspozycją wkładu oszczędnościowego,
 • Zaświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 • Wypis z księgi wieczystej w przypadku nieruchomości lub lokalu w budynku wielomieszkaniowym,
 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, garażu lub lokalu użytkowego,
 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o zwaloryzowanym wkładzie mieszkaniowym,
 • Kserokopię aktu notarialnego wykupu lokalu od Skarbu Państwa,
 • Zaświadczenie z banku o saldzie na rachunku oszczędnościowym,
 • Zaświadczenie z banku o wysokości środków dewizowych na rachunku walutowym,
 • Zaświadczenie z banku o wysokości wkładów na książeczce oszczędnościowej,
 • Zaświadczenie o wartości nominalnej akcji lub obligacji,
 • Kserokopię dowodu rejestracyjnego w przypadku pojazdu,
 • Akt własności ziemi i wypis z rejestru gruntów w przypadku gospodarstwa rolnego.

Ponadto, należy dołączyć inne dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania, takie jak rachunki dotyczące kosztów pogrzebu i nagrobka, dokumenty potwierdzające istnienie długów i ciężarów obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe oraz dokumenty zawierające szczegółowy opis przedmiotu spadku.

Należy również pamiętać, że w zeznaniu należy wykazać wszystkie składniki majątkowe oraz ewentualne darowizny dokonane na rzecz spadkobiercy przez spadkodawcę w ostatnich pięciu latach.

3. Dostępność i termin składania dokumentów

Formularze SD-3, SD-3/A oraz SD-Z2 są dostępne w siedzibie Urzędu Skarbowego, a także na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz na platformie e-deklaracje.

Co do terminu składania dokumentów, zeznanie podatkowe SD-3 należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w terminie 1 miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie praw do spadku. Zgłoszenie SD-Z2 należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

4. Tryb składania dokumentów

Dokumenty można złożyć w urzędzie skarbowym na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest osobiste złożenie dokumentów w Sali Obsługi Podatnika. Drugim sposobem jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty na adres Naczelnika Urzędu Skarbowego.

5. Termin i sposób załatwienia sprawy

Po złożeniu dokumentów, organ podatkowy w ramach postępowania wyjaśniającego weryfikuje złożone przez podatnika dokumenty, w tym zgodność zadeklarowanej wartości przedmiotu spadku z jego wartością rynkową. Jeżeli występują rozbieżności, organ podatkowy może wzywać podatnika do podania, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu spadku.

W przypadku, gdy podatnik nie poda wartości rynkowej lub poda wartość, która nie odpowiada wartości rynkowej, organ podatkowy dokonuje jej określenia z wykorzystaniem opinii biegłego lub wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a różnica między wartością ustaloną przez biegłego a wartością podaną przez podatnika wynosi więcej niż 33%, koszty opinii ponosi podatnik.

Postępowanie w sprawie rozliczenia podatkowego zakończy się wydaniem decyzji ustalającej wysokość podatku od spadków i darowizn lub decyzji umarzającej postępowanie.

6. Środki odwoławcze

Podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji organu podatkowego w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego. W odwołaniu należy zawrzeć zarzuty przeciwko decyzji, określić istotę i zakres żądania oraz wskazać dowody uzasadniające żądanie.

Podsumowanie

Rozliczenie podatku od spadków i darowizn po otrzymaniu spadku wymaga złożenia odpowiednich dokumentów w urzędzie skarbowym. Kluczowymi dokumentami są zeznanie podatkowe SD-3 oraz informacja o pozostałych nabywcach SD-3/A. Do zeznania należy dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania, takie jak orzeczenie sądu, umowa, zaświadczenia z banku czy spółdzielni mieszkaniowej. Termin składania dokumentów wynosi odpowiednio 1 miesiąc (SD-3) i 6 miesięcy (SD-Z2) od powstania obowiązku podatkowego.

Po złożeniu dokumentów, organ podatkowy weryfikuje ich zgodność oraz określa wartość przedmiotu spadku. W przypadku różnic między wartościami podanymi przez podatnika a wartościami rynkowymi, organ podatkowy może żądać podania, podwyższenia lub obniżenia wartości. W przypadku niezgodności, organ podatkowy może również powołać biegłego lub wycenić przedmiot spadku. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji ustalającej wysokość podatku od spadków i darowizn lub decyzji umarzającej postępowanie.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie