Home Wiadomości Jak anulować i unieważnić kredyt we frankach Millennium Bank?

Jak anulować i unieważnić kredyt we frankach Millennium Bank?

dodał Jacek Kabała

Millenium Bank należy do instytucji, które mają w swoim portfelu najwięcej kredytów frankowych. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbie klientów, którzy pozywają ten bank za kredyt we frankach. Na koniec I kwartału 2022 roku przeciwko Millenium Bankowi toczyło się 13 538 indywidualnych spraw frankowych. Obecnie bank wygrywa z kredytobiorcami jedynie w ok. 4% spraw o kredyt frankowy. Złożenie pozwu jest więc dobrym rozwiązaniem dla kogoś, kto chce trwale pozbyć się problemu niekorzystnego zobowiązania kredytowego. Jak unieważnić kredyt w CHF w Millenium Banku?

Kredyty frankowe Millenium Bank – dlaczego są wadliwe?

Podobnie jak większość umów frankowych proponowanych przez banki w latach 2004-2008, tak i umowy zawarte z Millenium Bankiem są dziś uznawane przez sądy za wadliwe. Powodem jest przede wszystkim obecność w umowach niedozwolonych klauzul przeliczeniowych.

Bank stosował własne tabele kursów walut obcych, na podstawie których przeliczał kwotę kapitału oraz wysokość raty kapitałowo-odsetkowej. Ponadto bank zobowiązywał kredytobiorcę do spłaty kredytu bezpośrednio w złotówkach, w dodatku wg własnego, arbitralnie ustalonego kursu sprzedaży franka. Bank miał więc dużą dowolność w kształtowaniu kursów walut i nie musiał w tym celu kierować się obiektywnymi kryteriami – w ten sposób mógł wpływać na wysokość długu kredytobiorcy.

Tego rodzaju i podobne zapisy są dziś traktowane przez sądy jako klauzule niedozwolone. W przypadku, gdy stroną pozwu jest konsument, obecność w umowie takich zapisów jest jedną z przesłanek do unieważnienia umowy.

Kto może pozwać Millenium Bank za kredyt we frankach?

Pozew frankowy wobec Millenium Banku może złożyć zarówno konsument, jak i przedsiębiorca. Należy jednak zauważyć, że spór konsumenta z bankiem daje temu pierwszemu znacznie większe szanse na zwycięstwo niż przedsiębiorcy. Wynika to z tego, że osoba, która zaciągnęła kredyt na cel niepowiązany z działalnością gospodarczą, jest otoczona dużo większą ochroną prawną niż przedsiębiorca.

Nie oznacza to, że ktoś, kto zaciągnął kredyt frankowy na zakup lokalu użytkowego lub remont biura nie ma szans na wygraną w sądzie. Wówczas jednak konieczna jest inna strategia procesowa, a także powołanie się na inne przepisy kodeksu cywilnego.

Co ważne, pozew wobec banku może złożyć zarówno aktywny kredytobiorca, jak również ten, który już spłacił swój kredyt w całości. W przypadku spłaconego kredytu frankowicz nie występuje z pozwem o unieważnienie umowy kredytowej, a jedynie żąda zwrotu nienależnie pobranych przez bank środków.

Czy opłaca się podpisać ugodę frankową z Millenium Bankiem?

Bankowi zależy oczywiście, aby klienci nie kwestionowali swoich umów kredytowych, zwłaszcza gdy orzecznictwo sądów jest tak niekorzystne dla kredytodawców. Millenium Bank dołączył więc do programu ugód, które proponuje klientom celem minimalizowania swoich strat.

Ugody polegają na przewalutowaniu kredytu po korzystniejszym niż rynkowy kursie (ok. 3,30 zł) i zmianie stawki oprocentowania na WIBOR. Należy jednak zauważyć, że tego rodzaju rozwiązanie jest dla kredytobiorcy znacznie mniej korzystne niż unieważnienie umowy lub nawet odfrankowienie kredytu. Po 11 podwyżkach kosztu pieniądza, jakie przeprowadziła w ciągu ostatniego roku Rada Polityki Pieniężnej, stopy procentowe w Polsce są najwyższe od 20 lat.

Istnieje realne prawdopodobieństwo, że RPP będzie kontynuować cykl podwyżek, co oczywiście wpłynie na wysokość oprocentowania kredytów złotowych. Im wyższy WIBOR, tym większa jest część odsetkowa miesięcznej raty. Kredytobiorca, który chce pozbyć się zobowiązania frankowego ze względu na ryzyko walutowe, powinien kilka razy się zastanowić, nim zdecyduje się na zaproponowane przez bank warunki. Dużo lepszym rozwiązaniem jest dziś pozwanie banku i dążenie do sądowego uznania umowy za nieważną.

Jakie korzyści może odnieść frankowicz z unieważnienia umowy frankowej zawartej z Millenium Bankiem?

Kredytobiorca, który unieważni swoją umowę o kredyt w CHF, może całkowicie pozbyć się niechcianego zobowiązania. Po unieważnieniu umowa jest traktowana, jak gdyby strony nigdy jej nie zawarły. Gdy sąd orzeka o nieważności umowy i posiłkuje się w tym celu teorią dwóch kondykcji, dochodzi do powstania dwóch odrębnych roszczeń, a strony są zobowiązane do wzajemnego rozliczenia.

Bank zatem oddaje kredytobiorcy spełnione przez niego świadczenia, takie jak raty kapitałowo-odsetkowe, opłaty dodatkowe, pobrane prowizje. Kredytobiorca rozlicza się z bankiem wyłącznie z otrzymanego kapitału kredytu. Unieważniając umowę, frankowicz odzyskuje swoją zdolność kredytową, zaś hipoteka jest wykreślana z księgi wieczystej nieruchomości.

Kredytobiorca chcący pozwać bank może równoległe złożyć wniosek o zabezpieczenie swoich roszczeń, dążąc tym samym do sądowej zgody na zaprzestanie spłaty kredytu aż do momentu ogłoszenia wyroku. Gdy wysokość spełnionych przez kredytobiorcę świadczeń jest większa lub równa kwocie udzielonego przez bank kapitału, sąd zwykle przychyla się do takiego wniosku.

Sprawy frankowe przeciwko Millenium Bankowi – ile trzeba czekać na unieważnienie kredytu?

Rośnie liczba kredytobiorców, którym udało się uzyskać prawomocny wyrok unieważniający umowę zawartą z Millenium Bankiem. Poniżej prezentujemy dwa przykładowe wyroki, które zapadły w bieżącym roku.

Prawomocne unieważnienie kredytu frankowego Millenium Bank w 2 lata

Sprawa o sygnaturze I ACa 48/22, w której wyrok zapadł 5 sierpnia 2022 roku, dotyczyła kredytu waloryzowanego kursem franka. Pozew w tej sprawie został złożony w maju 2020 roku. Powodowie w pozwie powoływali się na obecność w umowie klauzul niedozwolonych, a także brak jednoznacznego określenia kwoty udzielanego kredytu. Strona pozywająca wskazała też, że bank obarcza kredytobiorcę całkowitym ryzykiem wynikającym z zapisów umownych, co jest sprzeczne z zasadą ekwiwalentności świadczeń.

Bank zaprzeczył, jakoby roszczenia kredytobiorców były zasadne, jednak Sąd Okręgowy w Warszawie nie dał się przekonać argumentacji pozwanego i unieważnił umowę. Wyrok zapadł w październiku 2021 roku. Millenium Bank złożył apelację, jednak Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok w mocy, zasądził też od banku na korzyść kredytobiorców zwrot kosztów postępowania sądowego.

Sprawę prowadzili adw. Jacek Sosnowski i r.pr. Małgorzata Wilczek – Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni

Prawomocny wyrok w 23 miesiące – unieważnienie kredytu w Millenium Bank

Sprawa o sygnaturze I ACa 229/22 została rozpatrzona 28 czerwca 2022 roku przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. Wyrokiem sądu umowa o kredyt waloryzowany do franka zawarta pomiędzy powodem a pozwanym została uznana za nieważną. Kredytobiorca musi rozliczyć się z bankiem jedynie z kwoty udzielonego kapitału.

Bank został obciążony kosztami postępowania sądowego. Powodem unieważnienia umowy była obecność w niej niedozwolonych warunków umownych, w tym klauzuli waloryzacyjnej, dzięki której bank miał dowolność w ustalaniu wysokości zobowiązania kredytobiorcy.

Pełnomocnikiem kredytobiorcy w tej sprawie był adw. Paweł Borowski.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie