Home Wiadomości Dlaczego WYROK TSUE C-140/22 z dnia 07 grudnia 2023 jest bardzo ważny dla Frankowiczów?

Dlaczego WYROK TSUE C-140/22 z dnia 07 grudnia 2023 jest bardzo ważny dla Frankowiczów?

dodał Bankingo

W dniu 7 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-140/22, która ma istotne znaczenie dla kredytobiorców posiadających kredyty we frankach szwajcarskich. Wyrok ten będzie miał wpływ na kwestie związane z przedawnianiem roszczeń oraz terminem liczenia odsetek. Decyzja TSUE jest oczekiwana z niecierpliwością przez sądy powszechne oraz tysiące frankowiczów, którzy od lat borykają się z problemami związanymi z tymi kredytami.

Zagadnienia poruszane w sprawie

Sprawa, która trafiła do TSUE, dotyczyła czterech kluczowych zagadnień:

  1. Wymóg składania oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej przez konsumenta.
  2. Kwestia przedawniania roszczeń banków.
  3. Termin liczenia odsetek konsumenta w sporze z bankiem.
  4. Problematyka rozliczenia się konsumenta z bankiem w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej.

Wymóg składania oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej

Pierwsze pytanie skierowane do TSUE dotyczyło konieczności złożenia przez konsumenta oświadczenia o skutkach i konsekwencjach nieważności umowy kredytowej w sądzie. Sąd Najwyższy w uchwale z 2021 r. wskazał, że takie oświadczenie jest wymagane i ma związek z kwestią wymagalności roszczenia. Zgodnie z tym orzeczeniem, data złożenia oświadczenia jest istotna dla terminu liczenia odsetek lub przedawnienia roszczeń.

W przypadku, gdy TSUE potwierdzi konieczność składania takiego oświadczenia, otworzy to możliwość naliczania ustawowych odsetek za opóźnienie od daty wezwania do zapłaty. Z drugiej strony, jeśli Trybunał zdecyduje, że oświadczenie nie jest wymagane, może to prowadzić do różnych interpretacji i praktyk sądowych.

Kwestia przedawniania roszczeń banków

Drugie pytanie skierowane do TSUE dotyczy przedawniania roszczeń banków, zwłaszcza w kontekście pozwów o zwrot kapitału i roszczeń o bezumowne korzystanie. W przypadku banków, termin przedawnienia wynosi zazwyczaj 3 lata. Istnieje jednak różnica co do momentu, od którego należy liczyć ten termin.

Można przyjąć kilka możliwych momentów, takich jak uruchomienie kredytu, wpis nieuczciwego zapisu do rejestru klauzul Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), złożenie reklamacji przez konsumenta lub złożenie przez niego oświadczenia o skutkach nieważności. W związku z tym, TSUE musi odpowiedzieć, czy termin ten może być liczony od oświadczenia, o którym mowa w pytaniu pierwszym.

Decyzja Trybunału w tej kwestii będzie miała duże znaczenie dla banków oraz dla tysięcy frankowiczów, którzy starają się dochodzić swoich praw w związku z nieprawidłowościami w umowach kredytowych.

Termin liczenia odsetek konsumenta

Trzecie pytanie skierowane do TSUE dotyczy terminu, od którego należy liczyć odsetki konsumenta w sporze z bankiem. Istnieją pewne rozbieżności w orzecznictwie dotyczące tego terminu. Część sądów uznaje, że termin ten powinien być liczony od wezwania do zapłaty wysłanego przez konsumenta, podczas gdy inne sądy uważają, że powinien być liczony od dnia złożenia przez konsumenta oświadczenia w sądzie o skutkach nieważności.

Decyzja TSUE w tej sprawie będzie miała wpływ na jednoznaczne ustalenie, od którego momentu należy liczyć odsetki konsumenta. To z kolei wpłynie na wysokość roszczeń kredytobiorców i może mieć duże znaczenie dla wyników finansowych banków.

Rozliczenie się konsumenta z bankiem

Czwarte pytanie dotyczy problematyki rozliczenia się konsumenta z bankiem w przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej. W sytuacji, gdy umowa zostaje uznana za nieważną, powstaje pytanie, jakie są konsekwencje dla stron umowy.

TSUE będzie musiał odpowiedzieć na to pytanie, co pozwoli na jasne uregulowanie kwestii rozliczenia się konsumenta z bankiem. Decyzja Trybunału będzie miała znaczenie dla tysięcy frankowiczów, którzy chcą odzyskać swoje środki i zakończyć związane z tym spory.

Frankowicze czekają na wyrok TSUE

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów we frankach jest oczekiwany z niecierpliwością przez tysiące frankowiczów oraz sądy powszechne. Decyzja TSUE w kwestiach dotyczących przedawniania roszczeń i terminu liczenia odsetek będzie miała duże znaczenie dla kredytobiorców i banków.

Oczekuje się, że wyrok Trybunału wskaże jasne rozwiązania i wpłynie na kształtowanie się praktyk sądowych w Polsce. Będzie to istotne dla tysięcy frankowiczów, którzy od lat borykają się z problemami związanymi z kredytami we frankach.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie