Home Prawo Czym jest postępowanie przetargowe i jakie są jego podstawy prawne w 2024 roku?

Czym jest postępowanie przetargowe i jakie są jego podstawy prawne w 2024 roku?

dodał Bankingo

Postępowanie przetargowe jest jednym z podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych. Jest to proces, w którym instytucje publiczne przeprowadzają konkursy lub przetargi w celu wyłonienia najlepszego wykonawcy na dostawy towarów, usług lub robot publicznych. Przetargi publiczne są regulowane przez ustawę Prawo zamówień publicznych, która określa zasady i procedury postępowania.

Rodzaje przetargów

W ustawie wyróżniamy dwa główne rodzaje przetargów: nieograniczony i ograniczony.

Przetarg nieograniczony to taki, w którym każdy wykonawca, który spełnia określone warunki, może wziąć udział. Nie ma żadnych ograniczeń co do liczby uczestników. Zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, mogą brać udział w przetargu nieograniczonym.

Przetarg ograniczony polega na tym, że zamawiający zaprasza do udziału w przetargu tylko wybrane podmioty. Wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu mogą składać wszyscy zainteresowani przedsiębiorcy, ale oferty będą przyjmowane wyłącznie od tych, którzy zostali zaproszeni do ich składania.

Podstawy prawne przetargu

Podstawą prawną przetargu publicznego jest ustawa Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tą ustawą, umowa między wykonawcą a zamawiającym może zostać zawarta w drodze przetargu. W ogłoszeniu przetargu zamawiający musi określić czas i miejsce przetargu, a także przedmiot i warunki przetargu.

W toku przetargu wykonawcy składają oferty. Złożona oferta przestaje wiązać, gdy wybrana zostaje inna oferta lub gdy przetarg zostaje zamknięty bez wybrania oferty. Celem przetargu jest wyłonienie najlepszego kontrahenta, który będzie miał za zadanie spełnienie oczekiwań zamawiającego poprzez świadczenie usług, dostawę towarów lub wykonanie robót budowlanych.

Kryteria wyboru oferty

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa, jakie kryteria powinny być brane pod uwagę przy wyborze oferty. Najważniejszym kryterium jest najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia. W przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można jednoznacznie opisać, kryteria inne niż cena lub koszt mogą być kluczowe.

Czasami przetargi opierają się tylko na kryterium najniższej ceny lub kosztu. W takich przypadkach wykonawca oferujący najniższą cenę zostaje wybrany. Jednak w niektórych branżach i zamówieniach, gdzie jakość jest istotna, wybór tylko na podstawie ceny może mieć negatywny wpływ na jakość wykonania.

Obowiązki wykonawców w przetargu

Aby wziąć udział w procesie przetargowym, wykonawca musi spełnić pewne warunki. Przede wszystkim musi posiadać uprawnienia do wykonywania danej czynności lub działalności, jeśli jest to przewidziane przepisami ustawy. Ponadto, musi posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny i zasoby ludzkie, aby wykonać zamówienie. Ważne jest również, aby posiadał stabilną sytuację ekonomiczną i finansową, która pozwoli na wykonanie zamówienia.

Wykonawca nie może być również wykluczony z procesu udzielania zamówień na podstawie przepisów szczególnych, na przykład związanych z prawomocnym skazaniem za przestępstwa karnoskarbowe.

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)

W procesie przetargowym, zamawiający musi opracować specyfikację warunków zamówienia (SWZ). Jest to dokument zawierający szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia, które zamawiający określa w celu umożliwienia wykonawcom złożenia ofert. SWZ musi być opracowana w sposób jasny i jednoznaczny, aby wszyscy wykonawcy mieli równy dostęp do informacji i mogli dokładnie zrozumieć wymagania zamawiającego.

W SWZ muszą być zawarte takie informacje jak nazwa i adres zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia, termin wykonania zamówienia, warunki udziału w procesie przetargowym, kryteria wyboru oferty oraz wiele innych istotnych kwestii zależnych od przedmiotu zamówienia.

Komisja przetargowa

W przypadku zamówień o wartości przekraczającej równowartość 60 000 euro, powoływana jest komisja przetargowa. Jej zadaniem jest pomoc kierownikowi w ocenie wykonawców i ofert. Komisja przetargowa składa się z co najmniej trzech członków. Jej obecność ma zapewnić uczciwość i przejrzystość całego procesu przetargowego.

Zapoznanie się z ofertami

Zamawiający oraz pozostali wykonawcy nie mogą zapoznać się z treścią ofert wcześniej niż przed terminem otwarcia ofert. Termin otwarcia ofert jest jednocześnie terminem zakończenia składania ofert. Ma to na celu zapewnienie równych szans dla wszystkich wykonawców i ochronę konkurencji.

W trakcie badania ofert zamawiający może prosić wykonawców o wyjaśnienia, ale negocjacje są niedopuszczalne. Po zakończeniu procesu wyboru oferty, zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić wykonawców o wynikach, a w przypadku zamówień o wartości przekraczającej równowartość 60 000 euro, również Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Podsumowanie

Postępowanie przetargowe jest procesem, w którym instytucje publiczne wybierają najlepszego wykonawcę na dostawy towarów, usług lub robot publicznych. Regulowane są one przez ustawę Prawo zamówień publicznych, która określa zasady i procedury udzielania zamówień publicznych. W procesie przetargowym stosuje się różne rodzaje przetargów, takie jak nieograniczony i ograniczony.

Wykonawcy muszą spełnić określone warunki, aby wziąć udział w przetargu, a zamawiający muszą przygotować specyfikację warunków zamówienia (SWZ), która określa szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia. Komisja przetargowa pomaga w ocenie ofert, a po zakończeniu procesu wyboru zamawiający powiadamia wykonawców o wynikach.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie