Home Wiadomości Czy Santander podpisuje ugody z Frankowiczami?

Czy Santander podpisuje ugody z Frankowiczami?

dodał Bankingo

Santander Bank Polska, jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, od lat stoi w centrum uwagi kredytobiorców posiadających kredyty walutowe. Wiele osób zastanawia się, czy zawarcie ugody z Santanderem może okazać się korzystne w ich sytuacji. W tym artykule przyjrzymy się warunkom ugody proponowanej przez Santander Bank Polska oraz analizujemy, dlaczego wiele osób decyduje się na pozew sądowy.

Jakie są warunki ugody Santander Bank Polska?

Santander Bank Polska proponuje swoim klientom przewalutowanie kredytu na złotówki ze stałą stopą procentową. W ramach ugody, bank umożliwia przewalutowanie pozostałej do spłaty kwoty kredytu po kursie niższym, niż obowiązujący kurs sprzedaży. Bank nie pobiera żadnych prowizji i opłat. Marża po przewalutowaniu wynosi dla kredytu mieszkaniowego 1,59%, a dla pożyczki hipotecznej 2,89% lub obowiązująca marża dla kredytu frankowego zgodnie z umową (jeśli jest niższa).

Warto jednak zauważyć, że propozycje ugody bankowej nie przewidują unieważnienia umowy kredytowej. Bank przelicza pozostałe do spłaty zadłużenie, dokonuje częściowego umorzenia długu i rozkłada pozostałą część na „dogodne” raty. Oprocentowanie pozostałego kredytu jest stałe przez 5 lat, uwzględniając stawkę WIBOR. Po tym okresie oprocentowanie staje się zmienne, jednak trudno przewidzieć, jak będzie się kształtować.

Ile ugód podpisał Santander Bank Polska z Frankowiczami

W pierwszej połowie 2023 roku Santander Bank Polska zawarł 4 337 ugód z frankowiczami. Ogółem, liczba zawartych ugód wyniosła 7 374, uwzględniając zarówno porozumienia przedsądowe, jak i te zawarte po zakończeniu sporów. Ugody oferowane przez Santander Bank Polska S.A. obejmują elementy konwersji zaproponowane przez przewodniczącego KNF w 2020 roku, jak również warunki własne banku.

Prezes Santander Bank Polska, Michał Gajewski, wyraził zadowolenie z postępów w zawieraniu ugód z klientami. Mimo pewnych trudności po orzeczeniu sądu, bank kontynuuje wysiłki w kierunku zawarcia ugód, aby zadowolić swoich klientów. Koszty dobrowolnych ugód związanych z kredytami we frankach szwajcarskich w pierwszej połowie 2023 roku wyniosły 267,5 mln zł, co stanowi znaczny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dlaczego wiele osób decyduje się na pozew sądowy?

Mimo propozycji ugody ze strony Santander Bank Polska, wiele osób decyduje się na drogę sądową. Istnieje kilka powodów, dla których kredytobiorcy wybierają pozew:

  1. Unieważnienie umowy – Jednym z najważniejszych powodów jest możliwość unieważnienia umowy kredytowej na podstawie różnych przepisów, takich jak art. 410 § 1 k.c. w zw. z art. 405 k.c. Sądy często uwzględniają roszczenie o zapłatę z tytułu nieważności umowy.
  2. Ustalenie nieważności umowy – Kolejnym powodem jest możliwość ustalenia nieważności umowy na podstawie art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 § 1 lub § 2 k.c. Pozew sądowy daje możliwość stwierdzenia nieważności umowy.
  3. Roszczenie o odfrankowanie – Osoby decydujące się na pozew mogą również wystąpić z roszczeniem o zapłatę po wyeliminowaniu klauzul abuzywnych (odfrankowanie). To pozwala na obniżenie zadłużenia.
  4. Roszczenie o unieważnienie postanowień dotyczących waloryzacji – Kredytobiorcy mogą również dochodzić roszczenia o ustalenie, że postanowienia umowy dotyczące waloryzacji są bezskuteczne wobec nich.

Pozew sądowy daje większe możliwości ochrony interesów kredytobiorcy i może przynieść korzystniejsze wyniki niż propozycje ugody bankowej.

Przykład wyroku w sprawie z Santander Bank Polska

W dniu 11 maja 2023 roku, Sąd Okręgowy w Tarnowie, wydał werdykt w sprawie o sygn. akt I C 440/21 przeciwko Santander Bank Polska S.A. Sprawa dotyczyła umowy kredytowej na cele mieszkaniowe „EKSTRALOKUM” z 29 czerwca 2007 roku, zawartej pomiędzy Klientem, a wówczas funkcjonującym Kredyt Bankiem S.A. w Warszawie, obecnie przejętym przez Santander Bank Polska S.A.

Sąd uznał umowę za nieważną, zasądził na rzecz klienta 330,219.86 złotych, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, i zobowiązał bank do pokrycia kosztów procesowych. Niemniej, sąd zdecydował, aby uwzględnić zarzut zatrzymania ze strony banku, co wpłynęło na ostateczną wysokość odsetek. Od momentu rejestracji pozwu, w dniu 18 maja 2021 roku, do wydania werdyktu, minęły prawie dwa lata, podczas których odbyło się tylko jedno posiedzenie – 21 września 2022 roku. Proces charakteryzował się także tym, że klient składał zeznania na piśmie – więc nie musiał na żywo występować przed sądem, a sąd zdecydował się pominąć zarówno dowód z opinii biegłego, jak i przesłuchanie świadków banku. Warto zwrócić uwagę, że w trakcie procesu strona bankowa proponowała ugodę, którą klient uznał za niekorzystną. Ostateczny werdykt zapadł na posiedzeniu niejawnym, bez obecności stron. Sprawę prowadzi doświadczona Kancelaria Adwokacka Adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.

Ten przypadek stanowi ważny punkt odniesienia dla innych frankowiczów w walce o swoje prawa. Świadczy on o możliwości skutecznego dochodzenia swoich praw przed sądem, nawet jeśli wiąże się to z długotrwałym procesem.

Jak można unieważnić umowę kredytową z Santander Bank Polska?

Unieważnienie umowy kredytowej z Santander Bank Polska jest możliwe na podstawie różnych przepisów, takich jak art. 410 § 1 k.c. w zw. z art. 405 k.c. oraz art. 189 k.p.c. w zw. z art. 58 § 1 lub § 2 k.c. Kredytobiorcy mogą wystąpić do sądu z powództwem o unieważnienie umowy i żądanie odfrankowania zadłużenia.

Ważne jest jednak, aby skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach kredytowych, który pomoże w przygotowaniu i prowadzeniu sprawy sądowej.

Jakie są zalety unieważnienia umowy kredytowej?

Unieważnienie umowy kredytowej z Santander Bank Polska może przynieść wiele korzyści dla kredytobiorców. Oto kilka głównych zalet:

  1. Obniżenie zadłużenia – Unieważnienie umowy pozwala na odfrankowanie zadłużenia, co skutkuje obniżeniem kwoty do spłaty.
  2. Zmniejszenie obciążeń finansowych – Odfrankowanie zadłużenia może znacznie zmniejszyć obciążenia finansowe kredytobiorcy, umożliwiając łatwiejszą spłatę kredytu.
  3. Ochrona przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych – Unieważnienie umowy pozwala uniknąć ryzyka związanego z ewentualnym wzrostem stóp procentowych, które może spowodować wzrost kosztów kredytu.
  4. Uznanie nieważności klauzul abuzywnych – Unieważnienie umowy wiąże się również z uznanie nieważności klauzul abuzywnych, co chroni kredytobiorcę przed nieuczciwymi postanowieniami umownymi.

Unieważnienie umowy kredytowej może przynieść kredytobiorcom znaczną ulgę finansową i ochronę przed niekorzystnymi warunkami umowy.

Podsumowanie

Decyzja dotycząca zawarcia ugody czy pozewu przeciwko Santander Bank Polska to indywidualna kwestia, zależna od okoliczności i preferencji kredytobiorcy. Pomimo propozycji ugody, wiele osób decyduje się na pozew sądowy ze względu na możliwość unieważnienia umowy i odfrankowania zadłużenia. Unieważnienie umowy może przynieść liczne korzyści, takie jak obniżenie zadłużenia, zmniejszenie obciążeń finansowych i ochrona przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych. W przypadku zainteresowania unieważnieniem umowy, zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach kredytowych, który pomoże w przygotowaniu i prowadzeniu sprawy przed sądem.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie