Strona główna » Czy można zrezygnować z kredytu hipotecznego po podpisaniu umowy?

Czy można zrezygnować z kredytu hipotecznego po podpisaniu umowy?

dodał Anna Wrona

Decyzja o zaciągnięciu kredytu hipotecznego jest zwykle dokładnie przemyślana. Nikomu nie śpieszy się podpisanie wieloletniego zobowiązania. Mimo to w życiu zdarzają się sytuacje, które wymuszają rezygnację. Czy można anulować umowę pożyczki? Jak to zrobić skutecznie?

Czy można odstąpić od umowy kredytu hipotecznego?

Banki to instytucje, których działalność podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Muszą ściśle przestrzegać nie tylko obowiązującego prawa, ale także instrukcji wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Z tego powodu każdy musi szanować prawo klienta do odstąpienia od umowy pożyczki lub pożyczki. Przepisy regulujące te sprawy są następujące:

  • ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim – dla kredytów do wysokości 255 550 zł
  • ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o kontroli nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Odstąpienie od umowy kredytowej w świetle ustawy o kredycie konsumenckim

Podstawą prawną uprawniającą kredytobiorców do odstąpienia od umowy kredytu jest ustawa o kredycie konsumenckim opublikowana w dniu 12 maja 2011 roku. Określa ona zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki; obowiązki kredytodawcy i pośrednika kredytowego przed zawarciem umowy kredytu oraz dotyczące informacji w związku z tym przekazanych, a także konsekwencje niewypełnienia przez kredytodawcę swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Ustawa dotyczy kredytów w kwocie do 255.550 zł lub równowartości w walucie innej niż polska oraz kredytów nie zabezpieczonych hipoteką, ale przeznaczonych na remont domu lub mieszkania, w tym w kwocie większej niż powyższą kwotę. Umowa o kredyt konsumencki to m.in. umowy: pożyczki, pożyczki na podstawie Prawa Bankowego oraz pożyczki tymczasowe.

Wspomniana ustawa stanowi, że wierzyciel lub pośrednik jest zobowiązany do dostarczenia konsumentowi odpowiedniego formularza odstąpienia w związku z umową stałego nośnika danych. Określony jest również maksymalny termin odstąpienia od umowy pożyczki oraz czas, w którym pożyczkobiorca musi zwrócić pożyczki. Zakazuje również pobierania opłat za rozwiązanie.

Jak liczyć 14 dni na odstąpienie od umowy kredytu?

Prawo dokładnie określa, ile dni pożyczkobiorca musi anulować umowę pożyczki – jest to maksymalnie 14 dni. Termin rozpoczyna się od momentu podpisania umowy i jest liczony zgodnie z Kodeksem Cywilnym i przepisami ogólnymi. Jednocześnie prawo pozwala również na ustalenie innego terminu, jeśli jest to zapisane w umowie pożyczki i zaakceptowane przez obie strony.

Liczba 14 dni liczona jest na podstawie dni kalendarzowych. Jednocześnie nie ma znaczenia, czy były, np. w święta. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ostatni dzień terminu przypada na dzień wolny od pracy, niedzielę lub sobotę, termin kończy się następnego dnia roboczego. Jeżeli dokument jest wysyłany pocztą zwykłą, brana jest pod uwagę data stempla pocztowego.

Np. Konsument podpisał umowę kredytu zawartą 1.07.2022 r., jeśli chce skutecznie ją anulować, musi wysłać lub dostarczyć do banku oświadczenie o rezygnacji w dniu 15.07.2022 r. Istotne jest, że jeżeli bank nie zamieścił w umowie kredytu istotnych informacji o warunkach, terminie, sposobie lub opisał skutki odstąpienia przez konsumenta od umowy kredytu hipotecznego, termin 14 dni liczony jest od momentu dostarczenia kredytu. Warto również wspomnieć, że ten sam termin dotyczy wypowiedzenia umowy pożyczki na odległość, tj. online lub za pośrednictwem infolinii, a także umowy zawartej na stałe w placówce banku.

Odstąpienie od umowy kredytu hipotecznego – jak to zrobić i gdzie?

Zgodnie z art. 42 Ustawy z dnia 22 lipca 2017 r. pod nadzorem kredytodawcy hipotecznego i pośrednika hipotecznego lub pośrednika kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytu hipotecznego bez podania przyczyny. Decyzja o wypowiedzeniu musi zostać podjęta w ciągu 14 dni od zawarcia umowy pożyczki. W celu zakwestionowania kredytu hipotecznego lub gotówkowego konsument musi złożyć pisemne oświadczenie woli. Formularz należy dołączyć do umowy pożyczki. Jeśli nie jest to załącznik, możesz:

  • samemu wydrukować dokument ze strony banku
  • napisać własnoręcznie.

Wypełnione dokumenty należy przesłać do banku osobiście lub na adres korespondencyjny. W tym drugim przypadku warto wysłać go listem poleconym.

Koszty związane z odstąpieniem od umowy kredytu

Zgodnie z ww. prawem konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy. Banki nie mają prawa domagać się odszkodowania za dany kredyt. Oczywiście pod warunkiem przestrzegania 14-dniowego okresu. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami pożyczkobiorca musi niezwłocznie zwrócić kwotę pożyczki wraz z odsetkami naliczonymi w okresie od dnia wypłaty do dnia jej zwrotu, ale nie później niż 30 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu.

Płatność to data, w której konsument przekazuje pieniądze pożyczkodawcy. Tym samym ostateczna wysokość odsetek zależy od wartości pożyczanej kwoty, wysokości odsetek oraz czasu pomiędzy wydaniem środków a ich zwrotem. Uwaga: Jeżeli zobowiązanie dotyczy usługi dodatkowej, takiej jak ubezpieczenie lub karta kredytowa, odstąpienie od umowy kredytowej dotyczy ich również.

W takim przypadku poza odsetkami nie ponosimy żadnych kosztów anulacji – opłat lub prowizji, w tym kosztów naliczanych przez pożyczkodawcę. Jedynymi wyjątkami są niektóre wydatki związane z pożyczką – m.in. opłaty notarialne za kredyty hipoteczne lub inne koszty administracji publicznej m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli złożysz wniosek o odstąpienie od umowy pożyczki, umowa zostanie uznana za nieważną. Należy zaznaczyć, że po doliczeniu kwoty prowizji do spłaty kredytu bank nie wypłaca kwoty, ponieważ są one jedynie pobierane, kiedy są zwracane przez klienta.

Odstąpienie od umowy kredytu w ofertach polskich banków

Każdy z banków Polskich akceptuje rezygnację z kredytu hipotecznego.

Alior Bank

W przypadku odstąpienia od skapitalizowanego zobowiązania, pożyczkobiorca musi zwrócić zobowiązanie wraz z naliczonymi odsetkami należnymi w okresie od dnia udzielenia pożyczki do spłaty pożyczki w terminie 30 dni od dnia złożenia dyspozycji wypłaty z pożyczki.

Credit Agricole

W Credit Agricole możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania umowy kredytu pocztą, wypełniając formularz na stronie banku. Kupując towar na raty, kredytobiorca może ubiegać się o kredyt w sklepie, w którym kupił towar.

mBank

Aby odstąpić od umowy kredytu z tym bankiem, należy przesłać pełne oświadczenie na adres korespondencyjny mBanku.Rezygnacje mogą być również dokonywane elektronicznie.

ING Bank Śląski

Zawiadomienie o rezygnacji kredytu hipotecznego z ING należy przesłać do dowolnego oddziału banku lub na adres wskazany w załączniku.

Millennium Bank

Osoba, która otrzymała pożyczkę od Millennium ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy pożyczki w terminie 14 dni od jej zawarcia. Może to zrobić wysyłając go na adres oddziału lub przesyłając podpisany wniosek bezpośrednio do oddziału banku.

PKO BP

Wypełniony i podpisany protokół należy złożyć w oddziale banku lub przesłać na adres korespondencyjny.

Santander Bank

Wniosek o odstąpienie od umowy kredytowej można przesłać osobiście w oddziale banku lub przesłać na adres służbowy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2023 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie