Home Wiadomości Co można zrobić gdy nie złożyłeś skargi na restrukturyzację GETIN BANK w terminie?

Co można zrobić gdy nie złożyłeś skargi na restrukturyzację GETIN BANK w terminie?

dodał Andrzej Kozlowski

Frankowi kredytobiorcy, którzy nie zdążyli we właściwym terminie złożyć skargi na restrukturyzację Getin Noble Banku, wciąż mogą wystąpić o przywrócenie terminu, by to zrobić lub zgłosić się do udziału w postępowaniu jako jego uczestnicy.

Chodzi o przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku, do której doszło na skutek decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Każda osoba mająca w tym swój prawny interes miała prawo złożyć na tę decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA).

Wniosek o przywrócenie terminu na wniesienie skargi

Termin przeznaczony na to działanie wygasł jednak 7 października. Niektórzy frankowi kredytobiorcy nawet nie wiedzieli o takiej możliwości, a inni nie zdawali sobie sprawy z tego, jakie korzyści może im przynieść złożenie skargi. Dziś formalnie nie ma już możliwości jej złożenia w zwykłym trybie, ale frankowicze ciągle mogą podjąć działanie w celu zadbania o swój interes prawny.

Każdy, kto chciałby obecnie składać skargę do WSA, musi to zrobić z jednoczesnym wnioskiem o przywrócenie terminu. Zgodnie z Prawem o postępowaniu przed sądami powszechnymi, skarga złożona po terminie podlega bowiem odrzuceniu, a zatem skarżący musi w pierwszej kolejności postarać się, by w jego przypadku można było uznać termin za zachowany.

Trzeba wykazać brak winy w uchybieniu terminu

Trzeba jednak pamiętać o tym, że dla uzyskania przywrócenia terminu istotne jest uznanie, iż do jego uchybienia doszło nie z winy skarżącego. Wniosek o przywrócenie należy więc wnieść zgodnie z przepisami przewidzianymi w prawie i przedstawiając argumenty świadczące o tym, że brak wniesienia skargi we właściwym terminie nie został przez daną osobę zawiniony.

To bardzo istotne, ponieważ przedstawione we wniosku argumenty są zawsze kluczowe dla oceny dopuszczalności przywrócenia terminu do wniesienia skargi, a samo złożenie wniosku nie daje gwarancji, że skarżący będzie mógł wnieść swoją skargę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Same przepisy dotyczące skargi na restrukturyzację budzą nie od dziś kontrowersje, ponieważ zgodnie z obowiązującym orzecznictwem, w stosunku do osoby posiadającej interes prawny w jej wniesieniu (w tym przypadku kredytobiorcy) siedmiodniowy termin na wniesienie skargi biegnie już od dnia ogłoszenia przez BFG decyzji o restrukturyzacji lub ogłoszenia informacji o jej przyczynach i skutkach.

Tymczasem nie każdy kredytobiorca na bieżąco śledzi sytuację prawną swojego banku oraz ogłoszenia zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Stąd właśnie niektórzy frankowicze zadłużeni w Getin Noble Banku nawet nie wiedzieli o możliwości zadbania o swój interes przez wniesienie skargi.

Przystąpienie do postępowania jako uczestnik

Przywrócenie terminu nie jest jedynym działaniem, jakie kredytobiorca może podjąć w związku z decyzją o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewiduje bowiem także (art. 33 § 2) możliwość zgłoszenia udziału w postępowaniu sądowo-administracyjnym jako uczestnik.

Występując w takiej roli dana osoba otrzymuje prawa, jakie są przynależne stronie. Tym samym może zajmować stanowisko, a w razie niezadowalającego wyroku WSA wnieść kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Warto dodać, że w przypadku dołączenia do postępowania jako uczestnik, nie trzeba – jak w przypadku przywrócenia terminu – wykazywać, że nie z własnej winy nie wniosło się skargi w przewidzianym terminie. Prawo wystąpienia jako uczestnik przysługuje bowiem każdej osobie, która miała interes prawny w złożeniu skargi.

Nie jest do końca jasne, w jakim terminie można zgłaszać swoje uczestnictwo w postępowaniu. Im szybciej się to zrobi, tym lepiej, choć w doktrynie przeważa pogląd, że można tego dokonać aż do prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy.

Skutki wyroku dla osób, które nie złożyły skargi i nie przystąpiły do postępowania

A co z osobami, które ani nie złożyły skargi do WSA, ani nie przystąpią do postępowania jako uczestnicy? Trzeba pamiętać, że jeśli WSA w swoim wyroku stwierdzi, że decyzja o restrukturyzacji banku została wydana z naruszeniem przepisów prawa, to będą mogli się na niego powoływać również ci kredytobiorcy, którzy nie składali skargi.

Będzie to również wyrok wiążący wszystkie sądy wydające orzeczenia w cywilnych postępowaniach frankowych kredytobiorców w ich sporach z Getin Noble Bankiem. Takie same skutki wywrze on również dla wszystkich państwowych organów.

Sam wyrok nie wystarczy do odszkodowania

Sam wyrok nie będzie jednak wystarczający do pociągnięcia BFG do odpowiedzialności odszkodowawczej. By to zrobić, dana osoba musiałaby jeszcze dodatkowo wykazać, że zaistniał związek między decyzją BFG o restrukturyzacji banku, wydaną z naruszeniem przepisów prawa (jeśli tak orzeknie WSA), a szkodą dla jej interesu.

Może się więc okazać, że decyzja o restrukturyzacji zostanie uznana za podjętą z naruszeniem obowiązujących przepisów, ale nie będzie to stanowiło podstawy do uzyskania przez klientów banku odszkodowań od BFG.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie