Home Wiadomości 21.08.23 r. – koniec czasu na zgłoszenia dla frankowiczów z Getin Bank

21.08.23 r. – koniec czasu na zgłoszenia dla frankowiczów z Getin Bank

dodał Bankingo

Getin Noble Bank, jeden z największych banków w Polsce, ogłosił niedawno upadłość, co wywołało niepokój wśród jego klientów. W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło działania mające na celu zapewnienie przejrzystego procesu zgłaszania wierzytelności. W tym artykule dowiesz się, jak należy postępować, aby zgłosić swoje roszczenia wobec banku i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

Termin zgłaszania wierzytelności

Jak informuje Rzecznik Finansowy, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wyznaczył trzydziestodniowy termin zgłaszania wierzytelności w sprawie upadłości Getin Noble Banku S.A. Termin ten rozpoczął się od dnia ogłoszenia upadłości, czyli 20 lipca 2023 roku. Zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego, wierzytelności wynikające z nieważności umowy kredytowej waloryzowanej w CHF mogą być zgłaszane przez kredytobiorców w ciągu tych trzydziestu dni.

Warto zauważyć, że jeśli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, to termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą. Oznacza to, że ostateczny termin na zgłoszenie wierzytelności w przypadku Getin Noble Banku mija 21 sierpnia 2023 roku.

Konsekwencje zwłoki w zgłaszaniu wierzytelności

Rzecznik Finansowy podkreśla, że zachowanie terminu zgłaszania wierzytelności ma duże znaczenie, choć nie jest to konieczne dla zachowania prawa do zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. W przypadku zwłoki w zgłoszeniu wierzytelności, wierzyciel jest obciążony kosztami postępowania upadłościowego w wysokości 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS. Oznacza to, że opłata za zgłoszenie wierzytelności po 21 sierpnia 2023 roku wyniesie 1010,49 zł.

Jednak konsekwencje zwłoki w zgłaszaniu wierzytelności mogą być o wiele poważniejsze. Kredytobiorca, który nie zgłosi swojej wierzytelności w odpowiednim terminie, traci prawo do podważania czynności dokonanych w postępowaniu upadłościowym przed zgłoszeniem wierzytelności. Dotyczy to na przykład uchwał zgromadzenia wierzycieli, uchwał rady wierzycieli, orzeczeń sędziego-komisarza oraz czynności dokonanych przez syndyka. Wierzyciel nie ma możliwości domagania się powtórzenia tych czynności.

Ryzyko nieuwzględnienia wierzytelności w planie podziału masy upadłości

Długotrwałe zwlekanie ze zgłoszeniem wierzytelności może prowadzić do tego, że wierzytelność w ogóle nie zostanie uwzględniona w planie podziału masy upadłości, jeśli syndyk taki plan złoży. Chodzi tu zarówno o plan częściowy, jak i ostateczny plan podziału. Rzecznik Finansowy zaznacza, że takie skutki mogą mieć miejsce, jeśli zgłoszenie wierzytelności nastąpiłoby w odległym terminie od terminu wyznaczonego przez sąd.

Aby uniknąć takiego ryzyka, ważne jest, aby jak najszybciej zgłosić swoje wierzytelności. Zgodnie z instrukcjami Ministerstwa Sprawiedliwości, wierzytelności mogą być zgłaszane za pośrednictwem odpowiedniego formularza, który jest dostępny na stronie internetowej Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Formularz ten powinien być wypełniony starannie i uwzględniać wszystkie istotne informacje dotyczące wierzytelności.

Podsumowanie

Zgłoszenie wierzytelności po ogłoszeniu upadłości Getin Noble Banku jest ważnym krokiem, który powinien być podjęty przez wszystkich kredytobiorców. Należy pamiętać, że termin zgłaszania wierzytelności upływa 21 sierpnia 2023 roku, dlatego ważne jest, aby dokonać tego zgłoszenia jak najszybciej. Zwłoka w zgłaszaniu wierzytelności może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji, takich jak utrata prawa do podważania czynności dokonanych w postępowaniu upadłościowym. Aby uniknąć ryzyka nieuwzględnienia wierzytelności w planie podziału masy upadłości, należy jak najszybciej zgłosić swoje roszczenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie