Home Edukacja Zaliczki na podatek dochodowy – Jak prawidłowo rozliczać w 2024?

Zaliczki na podatek dochodowy – Jak prawidłowo rozliczać w 2024?

dodał Bankingo

Podatnicy, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych (skala podatkowa oraz podatek liniowy), zobowiązani są do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki te należy wpłacać w ciągu roku zgodnie z ustalonym harmonogramem. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej istnieje możliwość opłacania zaliczek miesięcznych lub kwartalnych, a niektóre podmioty mogą skorzystać z uproszczonej formy wpłat. W tym artykule dowiesz się, jak prawidłowo rozliczać zaliczki na podatek dochodowy oraz jak obliczyć ich wysokość w 2024 roku.

Co to jest zaliczka na podatek dochodowy?

Zaliczka na podatek dochodowy to obowiązek podatkowy, który polega na wcześniejszym wpłacaniu ustalonych podatków do odpowiednich organów podatkowych w określonym terminie. Podatnicy są zobowiązani do regularnego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego.

Jak wpłacać zaliczki na podatek dochodowy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej istnieje kilka zasad dotyczących terminów opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

  • Zaliczki miesięczne powinny być opłacane do 20. dnia miesiąca następnego (np. zaliczka za luty powinna być opłacona do 20 marca), natomiast zaliczki kwartalne należy opłacać do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (np. zaliczka za I kwartał powinna być opłacona do 20 kwietnia).

Kwartały w prawie podatkowym są stałe:

I kwartał – styczeń, luty, marzec – zaliczka opłacana do 20 kwietnia;II kwartał – kwiecień, maj, czerwiec – zaliczka opłacana do 20 lipca;III kwartał – lipiec, sierpień, wrzesień – zaliczka opłacana do 20 października;IV kwartał – październik, listopad, grudzień – zaliczka opłacana do 20 stycznia roku następnego.

Sprawdźmy to na przykładzie:

Przykład 1: Tomasz Nowak rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej 4 lutego 2024 roku, wybierając miesięczną formę rozliczenia z podatku dochodowego. Do kiedy pan Antoni musi opłacić zaliczkę na podatek?

Pan Tomasz zobowiązany jest obliczyć i opłacić zaliczkę za luty 2024 roku do 20 marca 2024 roku.

Zgodnie z artykułem 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym, zaliczki miesięczne od dochodów należy wpłacać do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik wpłaca do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Zaliczki na podatek dochodowy – miesięczne

Comiesięczne wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy jest najpowszechniejszą formą wywiązywania się z obowiązku podatkowego. Podstawą naliczenia zaliczek jest dochód, czyli nadwyżka przychodu nad kosztami ich uzyskania. Wartości te oblicza się co miesiąc narastająco.

Bez względu na formę opodatkowania (skala podatkowa lub podatek liniowy), zaliczki na podatek dochodowy ustala się jako różnicę między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie miesiące. Podatnicy nie muszą składać oświadczeń o wyborze miesięcznej formy rozliczeń ani deklaracji zaliczkowych na podatek dochodowy.

Zaliczki na podatek dochodowy – kwartalne

Prawo do kwartalnego rozliczania się z podatku dochodowego mają podmioty spełniające wymogi małych podatników (wartość przychodu ze sprzedaży, w poprzednim roku, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła 2 000 000 euro – w przeliczeniu na złotówki) oraz osoby rozpoczynające działalność gospodarczą. W 2024 roku jest to kwota 9 218 000 zł.

Zaliczki na podatek dochodowy – uproszczone

Podatnicy mający prawo do opłacania zaliczek uproszczonych nie muszą składać oświadczenia na piśmie o wyborze tej formy obliczania zaliczek. Zgodnie z nowym brzmieniem artykułu 44 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym, podatnik ma obowiązek poinformować o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek w składanym zeznaniu rocznym. Osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym, nie mają prawa do korzystania z zaliczek uproszczonych.

Zaliczka uproszczona wynosi 1/12 kwoty obliczonej od dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w poprzednim roku podatkowym lub w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (jeśli w roku poprzednim nie wystąpił dochód z działalności gospodarczej lub jego wysokość nie powodowała obowiązku zapłaty podatku).

Jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w 2024 roku?

Podatek według skali podatkowej

Obowiązek wpłacania zaliczki na podatek dochodowy powstaje dopiero w miesiącu/kwartale, w którym dochody przekraczają kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku.

Składniki do obliczenia Sposób obliczenia
DOCHÓD Przychód od początku roku – koszty od początku roku(!) do końca miesiąca, za który liczona jest zaliczka
DOCHÓD DO OPODATKOWANIA Dochód – składki społeczne ZUS narastająco (o ile nie były zaliczone do kosztów w KPiR) opłacone do końca miesiąca, za który wyliczana jest zaliczka
PODSTAWA OPODATKOWANIA Dochód do opodatkowania zaokrąglony do pełnych złotych
PODATEK Podstawa opodatkowania x 12% – kwota zmniejszająca podatek = podatek od początku roku (w sytuacji nieprzekroczenia progu)
120 000 zł x 12% – 3 600 zł + (podstawa opodatkowania – 120 000) x 32% = podatek od początku roku (w sytuacji przekroczenia progu)
ZALICZKA ZA DANY MIESIĄC/KWARTAŁ Podatek – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach
KWOTA DO ZAPŁATY Zaliczka za dany miesiąc/kwartał zaokrąglona do pełnych złotych

Zaliczki oblicza się od dochodu osiągniętego od początku roku (narastająco). Aby obliczyć dochód, należy od przychodu od początku roku (do końca miesiąca, za który liczona jest zaliczka) odjąć koszty od początku roku (również do końca miesiąca, za który wyliczamy zaliczkę). Od dochodu do opodatkowania odejmuje się zapłacone składki społeczne ZUS od początku roku oraz pozostałe odliczenia, szczegółowo wymienione w artykule 26 ustawy o podatku dochodowym.

Otrzymaną podstawę do opodatkowania zaokrągla się do pełnych złotych. Następnie, aby obliczyć zaliczkę na podatek, należy pomnożyć podstawę opodatkowania przez odpowiednią stawkę podatku i pomniejszyć o kwotę zmniejszającą podatek. Jeśli dochód przekroczy pierwszy próg podatkowy, wartość dochodu powyżej progu mnoży się przez stawkę 32%.

Otrzymaną zaliczkę za dany miesiąc/kwartal należy pomniejszyć o sumę zaliczek zapłaconych w poprzednich miesiącach/kwartalach. W ten sposób otrzymuje się kwotę do zapłaty, którą również zaokrągla się do pełnych złotych.

Podatek liniowy

W przypadku podatku liniowego nie istnieje kwota wolna od podatku. Podatek jest płatny od pierwszej zarobionej złotówki.

Składniki do obliczenia Sposób obliczenia
DOCHÓD Przychód od początku roku – koszty od początku roku(!) do końca miesiąca, za który liczona jest zaliczka
DOCHÓD DO OPODATKOWANIA Dochód – składki społeczne ZUS narastająco (o ile nie były zaliczone do kosztów w KPiR) opłacone do końca miesiąca, za który wyliczana jest zaliczka – składki zdrowotne narastająco opłacone do końca miesiąca, za który wyliczana jest zaliczka (o ile nie były zaliczone do kosztów w KPiR)
PODSTAWA OPODATKOWANIA Zaokrąglony do pełnych złotych dochód
PODATEK Podstawa opodatkowania x 19% = podatek od początku roku
ZALICZKA ZA DANY MIESIĄC/KWARTAŁ Podatek – zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach
KWOTA DO ZAPŁATY Zaliczka za dany miesiąc/kwartał zaokrąglona do pełnych złotych

Przy podatku liniowym stosuje się jednolitą stawkę podatku, wynoszącą 19%. Podatnicy podatku liniowego mają możliwość odliczenia od dochodu składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zaliczki na podatek dochodowy, podobnie jak w przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, ustala się jako różnicę między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie miesiące. W 2024 roku limit odliczenia składki zdrowotnej wynosi 11 600 zł.

Zaliczka 0 zł – czy zgłaszać do urzędu?

Jeśli wartość obliczonej zaliczki na podatek dochodowy w danym okresie wynosi 0 zł, nie ma konieczności jej wpłacania ani informowania o tym fakcie organu podatkowego.

Ile wynosi zaliczka na podatek dochodowy w 2024 roku?

Wysokość zaliczki na podatek dochodowy może się różnić w zależności od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Oblicza się ją na podstawie uzyskanego dochodu, uwzględniając różne czynniki, takie jak możliwe odliczenia ulg podatkowych, częstotliwość rozliczania (miesięcznie lub kwartalnie) oraz różnicę remanentową.

Jak zrobić przelew do urzędu skarbowego w 2024 roku?

Aby dokonać przelewu zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego, należy wypełnić specjalny formularz przelewu. Formularz ten znajduje się w zakładce przelewów po zalogowaniu do swojego banku. W formularzu należy podać nazwę i adres odbiorcy (dane właściwego urzędu skarbowego), dane zobowiązanego (imię i nazwisko oraz adres przedsiębiorcy), numer NIP przedsiębiorcy, okres, którego dotyczy kwota podatku, symbol formularza płatności (PIT dla skali podatkowej i PPL dla podatku liniowego) oraz indywidualny mikrorachunek podatkowy urzędu skarbowego.

Podsumowanie

Rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy jest ważnym obowiązkiem podatkowym dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych i podatku liniowego. Wpłacanie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych jest podstawową formą rozliczania się z podatkiem dochodowym. Istnieje również możliwość skorzystania z uproszczonej formy wpłat dla niektórych podmiotów.

Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy wymaga odpowiedniego uwzględnienia przychodów, kosztów, składek społecznych i innych odliczeń. Przestrzeganie prawidłowych zasad rozliczania zaliczek na podatek dochodowy pozwoli uniknąć problemów z organami podatkowymi i zapewni skuteczne oraz prawidłowe rozliczenie podatkowe.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie