Home Edukacja Zakup licencji a księgowanie czyli wartości niematerialne i prawne w rachunkowości przedsiębiorstw

Zakup licencji a księgowanie czyli wartości niematerialne i prawne w rachunkowości przedsiębiorstw

dodał Bankingo

W dzisiejszym świecie posiadanie odpowiedniego oprogramowania komputerowego jest nieodzowne dla prawie każdego przedsiębiorstwa. Licencje na programy stanowią podstawę działalności w wielu branżach, a ich zakup może wiązać się z znacznym kosztem. W związku z tym, przedsiębiorcy często zastanawiają się, jak prawidłowo ująć wydatki na licencje w księgach rachunkowych i czy mogą je odliczyć od podatku. W niniejszym artykule omówimy uregulowania prawne dotyczące ujmowania wydatków na licencje programów komputerowych w kosztach przedsiębiorstwa.

Definicja wartości niematerialnych i prawnych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, wartościami niematerialnymi i prawnymi są nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. W ramach wartości niematerialnych i prawnych, znajdują się m.in. autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych i know-how.

Ujęcie wydatków na licencje w kosztach

Ujęcie wydatków poniesionych na zakup licencji na program komputerowy zależy od kilku czynników, takich jak wartość licencji, długość przewidywanego okresu wykorzystania oraz polityka rachunkowości przyjęta przez przedsiębiorstwo.

Licencja jako składnik majątku trwałego

Jeśli zakupiona licencja spełnia definicję wartości niematerialnej i prawnej, a przewidywany okres jej wykorzystania przekracza rok, powinna zostać ujęta w księgach rachunkowych jako składnik majątku trwałego. W takim przypadku, wartość początkową licencji zapisuje się na koncie „Wartości niematerialne i prawne”, a od tej wartości dokonuje się odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Przykładowy zapis księgowy zakupu licencji na program komputerowy:

 • Wn konto 02 „Wartości niematerialne i prawne”
 • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”

Ewidencja odpisów amortyzacyjnych od licencji może przebiegać następująco:

 • Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (w analityce: Amortyzacja)
 • Ma konto 07-2 „Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych”

Uproszczenia w ujmowaniu licencji

W ramach przyjętych zasad rachunkowości, przedsiębiorstwa mogą stosować uproszczenia, jeżeli nie wpływają one istotnie na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji finansowej i wyników finansowych. W przypadku licencji o niskiej wartości, istnieje możliwość zaliczenia ich bezpośrednio do kosztów działalności operacyjnej, zamiast jako składników majątku trwałego.

Dodatkowo, dla licencji nieprzekraczających określonej wartości granicznej, np. kwoty wskazanej w przepisach ustaw o podatku dochodowym, istnieje możliwość zastosowania kolejnego uproszczenia. Wówczas licencję można ująć bezpośrednio w kosztach działalności operacyjnej, bez konieczności zaliczania jej do wartości niematerialnych i prawnych.

Przedłużenie licencji na program komputerowy

W przypadku przedłużenia licencji na program komputerowy, sposób jej ujęcia w kosztach zależy od wcześniejszego ujęcia licencji jako składnika majątku trwałego.

Przedłużenie licencji przy ujęciu jako składnik majątku trwałego

Jeśli licencja została zakupiona jako składnik majątku trwałego, jej przedłużenie nie zwiększa wartości początkowej tego składnika. W takiej sytuacji, przedsiębiorca ma dwie możliwości ujęcia przedłużenia w kosztach:

 1. Ujęcie przedłużenia jako kosztu działalności operacyjnej:
 • Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (w analityce: Usługi obce)
 • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”
 1. Ujęcie przedłużenia jako kolejny składnik majątku trwałego:
 • Wn konto 02 „Wartości niematerialne i prawne”
 • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”

Wybór jednej z tych metod zależy od polityki rachunkowości przyjętej w przedsiębiorstwie.

Przedłużenie licencji przy ujęciu jako koszt działalności operacyjnej

Jeśli licencja nie została ujęta jako składnik majątku trwałego, przedłużenie licencji można zaksięgować jako koszt działalności operacyjnej. W takim przypadku, zapis księgowy przedłużenia może być następujący:

 • Wn konto 40 „Koszty według rodzajów” (w analityce: Usługi obce)
 • Ma konto 30 „Rozliczenie zakupu”

Podsumowanie

Ujmowanie wydatków na licencje programów komputerowych w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa zależy od kilku czynników, takich jak wartość licencji, długość przewidywanego okresu wykorzystania oraz polityka rachunkowości przyjęta w firmie. Jeśli licencja spełnia kryteria wartości niematerialnych i prawnych, powinna zostać ujęta jako składnik majątku trwałego, a jej wartość początkowa podlega odpisom amortyzacyjnym. W przypadku licencji o niskiej wartości lub jej przedłużenia, istnieje możliwość zaliczenia jej bezpośrednio do kosztów działalności operacyjnej. Wybór odpowiedniej metody zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb przedsiębiorstwa. Pamiętaj, że korzystanie z porad specjalistów w dziedzinie rachunkowości może pomóc w podjęciu właściwych decyzji dotyczących ujmowania wydatków na licencje w kosztach firmy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie