Home Wiadomości Wystąpienie RPO w sprawie ujawnienia danych wierzycieli Getin Noble Banku

Wystąpienie RPO w sprawie ujawnienia danych wierzycieli Getin Noble Banku

dodał Bankingo

W dniu 3 października 2023 roku Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) wydał oficjalne wystąpienie dotyczące ujawnienia danych osobowych wierzycieli Getin Noble Banku. W swoim komunikacie RPO zwrócił uwagę na poważne naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych, które miało miejsce w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. W rezultacie tego incydentu, szczegółowe dane osobowe tysięcy wierzycieli zostały udostępnione publicznie, co stanowiło poważne zagrożenie dla ich prywatności.

Szczegóły incydentu

Według informacji podanych przez RPO, problem polegał na dostępie do obszernej dokumentacji zawierającej informacje osobowe i majątkowe wierzycieli, takie jak imię, nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, adres zamieszkania, informacje o nieruchomościach, podpis, kwota kredytu oraz treść umów. Skala tego naruszenia była ogromna, dotycząc ponad 30 000 osób. Jak podano w wystąpieniu RPO:

„Jak wynika z informacji prasowych, w sprawie uwidocznił się problem udostępnienia szczegółowych danych osobowych zawartych w aktach postępowania upadłościowego, prowadzonych w postaci elektronicznej, wszystkim uczestnikom tego postępowania.”

Reakcja RPO

W związku z tym incydentem, RPO podjął działania w celu ochrony prywatności poszkodowanych wierzycieli. W swoim wystąpieniu RPO zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Ministra Sprawiedliwości w celu uzyskania informacji na temat podjętych działań w celu rozwiązania problemu. W wystąpieniu RPO do Prezesa UODO, można przeczytać:

„Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Prezesa o informacje czy w związku z podejrzeniem naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w przedstawionej sprawie organ ds. ochrony danych osobowych podjął działania w ramach swoich kompetencji, a jeśli tak to jakie.”

RPO również zapytał o ewentualne skargi złożone przez poszkodowanych wierzycieli oraz o wszczęte postępowania administracyjne w tej sprawie.

Reakcja Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO)

W odpowiedzi na wystąpienie RPO, Prezes UODO potwierdził, że incydent był przedmiotem zainteresowania Urzędu. UODO wysłał pisemne zapytanie do Ministra Sprawiedliwości w celu uzyskania wyjaśnień. Obecnie trwa analiza odpowiedzi Ministra w celu podjęcia dalszych działań. W odpowiedzi Prezesa UODO można przeczytać:

„Szanowny Panie Rzeczniku, w odpowiedzi na pismo Pana Rzecznika z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ujawnienia danych osobowych wierzycieli zgłaszających w prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości Krajowym Rejestrze Zadłużonych swoją wierzytelność uprzejmie informuję, że sprawa jest przedmiotem zainteresowania organu nadzorczego, który wystąpił do Ministra Sprawiedliwości pismem z dnia 24 sierpnia 2023 r. o złożenie wyjaśnień i aktualnie trwa analiza przesłanej odpowiedzi w tej sprawie.”

Konsekwencje incydentu

Naruszenie prywatności danych osobowych wierzycieli Getin Noble Banku ma poważne konsekwencje, zarówno dla samej instytucji, jak i dla poszkodowanych klientów. Ujawnienie tak wrażliwych informacji może prowadzić do różnych form nadużyć, takich jak kradzież tożsamości, oszustwa finansowe i inne przestępstwa. Ponadto, taka sytuacja może wpływać na zaufanie klientów do banku i spowodować straty reputacyjne.

Wnioski

Incydent ujawnienia danych wierzycieli Getin Noble Banku podkreśla konieczność przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i wzmocnienia środków bezpieczeństwa w instytucjach finansowych. Banki i inne podmioty gromadzące dane osobowe klientów powinny podejmować wszelkie możliwe środki w celu zabezpieczenia tych informacji i minimalizacji ryzyka ich nieuprawnionego ujawnienia. W przypadku naruszenia, odpowiednie organy nadzorcze powinny działać szybko i skutecznie, aby przywrócić prywatność poszkodowanych osób i ukarać winnych.

Ważne jest również, aby klienci banków byli świadomi swoich praw i wiedzieli, jak chronić swoje dane osobowe. Powinni być ostrożni przy udostępnianiu swoich informacji osobowych i monitorować swoje konta bankowe w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości. W przypadku podejrzenia naruszenia prywatności, należy natychmiast skontaktować się z bankiem i odpowiednimi organami nadzorczymi.

Podsumowanie

Incydent ujawnienia danych wierzycieli Getin Noble Banku jest poważnym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. RPO podjął działania w celu ochrony prywatności poszkodowanych osób, a Prezes UODO prowadzi analizę w celu podjęcia dalszych działań. Konsekwencje tego incydentu podkreślają konieczność przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i wzmocnienia środków bezpieczeństwa w instytucjach finansowych. Klienci banków powinni być świadomi swoich praw i monitorować swoje dane osobowe w celu minimalizacji ryzyka nadużyć.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie