Home Wiadomości Warszawa czy Poznań, gdzie lepiej złożyć pozew za kredyt frankowy?

Warszawa czy Poznań, gdzie lepiej złożyć pozew za kredyt frankowy?

dodał Jacek Kabała

Pozwać bank o unieważnienie frankowej umowy kredytowej można w każdym momencie, jednak nie da się ukryć, że obecnie jest najlepszy okres by to zrobić. W sądach zdecydowana większość (ponad 95 procent) roszczeń zgłaszanych przez frankowiczów jest uwzględniania, a Trybunał Sprawiedliwości kolejnymi wyrokami potwierdza zasadność żądań zgłaszanych przez kredytobiorców. Ryzyko przegranej z bankiem jest więc tak naprawdę minimalne, natomiast korzyści z unieważnienia olbrzymie, jedyne nad czym może się zatem zastanawiać kredytobiorca to to do sądu w jakim mieście złożyć pozew przeciwko bankowi.

Unieważnienie jedynym skutecznym rozwiązaniem.

Pozbycie się kredytu frankowego jest możliwe na kilka sposobów, a rozwiązaniem bardzo mocno forsowanym przez banki jest zawarcie ugody, jeśli jednak kredytobiorca chce definitywnie uwolnić się od niepewnego i zmiennego zobowiązania, a ponadto, chce odzyskać pieniądze niesłusznie pobrane przez bank, wówczas nie pozostaje mu nic innego jak unieważnienie zawartej umowy kredytowej.

Unieważnienie powoduje, że łącząca strony umowa przestaje istnieć, traktowana jest tak jakby nigdy nie została zawarta, a skoro tak, konieczne jest przywrócenie stanu do takiego jak wtedy, gdy umowy nie było.

W związku z powyższym, unieważnienie powoduje, że kredytobiorca musi zwrócić do banku równowartość otrzymanego kapitału kredytu, lecz bez żadnych dodatkowych opłat, natomiast bank oddać musi frankowiczowi wszystkie pobranego od niego raty wraz z odsetkami, prowizję, oraz wszelkie inne opłaty wygenerowane i pobrane na podstawie zawartej umowy kredytowej.

Skutkiem unieważnienia jest więc to, że udzielony kredyt jest darmowy, gdyż kredytobiorca nie ponosi z tytułu zaciągniętego kredytu żadnych dodatkowych kosztów, a zatem z tego względu jest to rozwiązanie najkorzystniejsze pod względem finansowym.

W sytuacji, gdy sąd orzeknie unieważnienie zawartej umowy, kredytobiorca nie musi już dłużej spłacać kolejnych rat kredytu, jak również, upada zabezpieczenie hipoteczne ustanowione na nieruchomości kredytobiorcy na rzecz banku. W ten więc sposób kredytobiorca skutecznie pozbywa się kredytu odnoszącego się do franka szwajcarskiego.

Jaki sąd jest właściwy do rozpoznania sprawy frankowej?

Generalna zasada brzmi, że powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby, a więc teoretycznie, jeśli siedziba banku znajduje się w Poznaniu, to do tamtejszego sądu powinien zostać złożony pozew o unieważnienie kontraktu.

Ważne jednak jest, że ustawodawca w tym zakresie wprowadził wyjątek, zatem niekoniecznie pozew musi zostać złożony według wspomnianej zasady, czyli w naszym przypadku, do sądu w Poznaniu. Przepisy postępowania cywilnego stanowią bowiem, iż powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda, więc kredytobiorca może tak naprawdę wybrać gdzie chce prowadzić proces i jeśli mieszka np. w Warszawie, to właśnie do warszawskiego sądu może wystąpić z roszczeniem.

Wielu kredytobiorców decyduje się skorzystać z owych szczególnych rozwiązań i jeśli tylko mają taką możliwość, składają więc pozew przeciwko bankowi do sądu w Warszawie, zamiast do sądu w Poznaniu, co głównie wynika z faktu, iż sądy w Warszawie są postrzegane jako przyjazne frankowiczom.

Gdzie złożyć pozew by szybko wygrać z bankiem?

Uzyskanie korzystnego wyroku w szybkim czasie to priorytet każdego frankowicza, a takie orzeczenia zapadają zarówno w sądach w Poznaniu, jak i w sądach warszawskich.

19 lipca 2022 r., Kancelaria Adwokacka Pawła Borowskiego uzyskała korzystny i prawomocny dla kredytobiorców wyrok właśnie przed Sądem Apelacyjnym w Poznaniu, a cały proces trwał tylko 24 miesiące.

W pierwszej instancji orzeczenie, którym umowa kredytu frankowego banku Santander została unieważniona, wydał Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 16 lipca 2021 r., sygn. akt: XVIII C 713/20. Z wyrokiem tym nie zgodził się bank, więc na skutek wniesionej apelacji sprawa trafiła do sądu wyższego rzędu. Sąd Apelacyjny w Poznaniu sprawę prowadził pod sygnaturą akt I ACa 1036/21, jednak nie zgodził się z twierdzeniami banku, więc złożony środek odwoławczy został oddalony, a unieważnienie stało się prawomocne. Umowa została unieważniona z uwagi na niedozwolone postanowienia w niej zawarte.

15 miesięcy trwało z kolei postępowanie prowadzone przez Kancelarię Adwokacką Adwokat Jacek Sosnowski – Adwokaci i Radcowie Prawni przeciwko mBankowi przed warszawskimi sądami. W dniu 9 czerwca 2022 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt: I ACa 184/22, oddali apelację złożoną przez bank od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16 listopada 2021 r., sygn. akt: XXVIII C 1933/21, tym samym więc, orzeczenie stwierdzające nieważność umowy kredytowej stało się prawomocne. W przedmiotowej sprawie kontrakt został unieważniony z uwagi na jego sprzeczność z prawem, uwadze Sądu nie umknął jednak fakt, że umowa zwierała również klauzule abuzywne.

Jak więc widać, zarówno w Poznaniu, jak i w Warszawie, kredytobiorca szybko może unieważnić swoją umowę kredytową, a decyzję o tym gdzie złożyć pozew, powinna podjąć kancelaria frankowa reprezentująca kredytobiorcę. Doświadczeni w tej materii prawnicy ocenią w którym sądzie korzystny wyrok można uzyskać szybciej, gdyż wybór sądu zależy m.in. od tego z jakim bankiem umowa została zawarta i w jaki sposób zostały skonstruowane zapisy w niej zawarte.

Wybór sądu do sprawy frankowej zawsze powinien więc być skonsultowany z prawnikiem i na pewno tego wyboru nie może determinować odległość miejsca zamieszkania kredytobiorcy od sądu, czy fakt, że dana kancelaria ma siedzibę w danym mieście.

Dobre kancelarie frankowe prowadzą sprawy z bankami przed sądami w całym kraju i nie jest dla nich żadnym problemem by złożyć pozew w innym mieście, gdyż najistotniejsze jest to by uzyskać korzystne rozstrzygnięcie i unieważnić umowę kredytową.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie