Home Edukacja Unieważnienie kredytu w euro i dolarach – Jak to zrobić?

Unieważnienie kredytu w euro i dolarach – Jak to zrobić?

dodał Bankingo

Kredyty indeksowane do walut obcych, takie jak Euro lub USD, również mogą być poddane procesowi unieważnienia umowy kredytowej. Choć największą uwagę w mediach przyciągają kredyty frankowe, to kredyty w innych walutach również mogą być obiektem walki kredytobiorców z bankami.

Początkowo, kredyty frankowe były najbardziej popularne ze względu na korzystne kursy walutowe w tamtym okresie. Jednak kredyty w Euro czy USD były udzielane na podobnych zasadach. Ważne jest, aby przeanalizować umowę kredytową i sprawdzić, czy zawiera niedozwolone klauzule, które umożliwiają unieważnienie umowy.

Kredyty walutowe – czym różnią się między sobą?

Choć często używamy ogólnego terminu „kredyty walutowe”, istnieje kilka różnych rodzajów kredytów walutowych. Warto zapoznać się z nimi, aby lepiej zrozumieć swoje zobowiązanie.

  1. Kredyt waloryzowany – Jest to kredyt udzielany w innej walucie niż krajowa. Kredytobiorca spłaca go w tej samej walucie lub w walucie krajowej, przeliczonej na walutę obcą. Kwota kredytu jest podana w walucie obcej i umowa jest sporządzana w tej walucie. Kredytobiorca otrzymuje kapitał w walucie obcej lub w walucie krajowej, przeliczonej na walutę obcą.
  2. Kredyt denominowany – Jest to kredyt wyrażony w walucie obcej, ale spłacany w walucie krajowej, po kursie ustalonym przez bank. Miesięczne raty są wyrażone w walucie obcej, ale kredytobiorca spłaca je w walucie krajowej, po kursie ustalonym przez bank.
  3. Kredyt indeksowany – Jest to kredyt spłacany w walucie krajowej, ale kwota kredytu jest przeliczana na równowartość obcej waluty, na podstawie kursu ustalonego przez bank. W umowie kredytowej istnieje zapis, że kwota kredytu w złotówkach jest automatycznie przeliczana na równowartość w wybranej walucie obcej, na podstawie kursu banku.

Jak unieważnić umowę kredytową?

Unieważnienie umowy kredytowej w walutach obcych jest możliwe na podstawie abuzywnych klauzul indeksacyjnych stosowanych przez banki. Podobnie jak w przypadku kredytów frankowych, klauzule w umowach kredytowych indeksowanych do Euro lub USD często naruszają prawa kredytobiorców.

Przy unieważnianiu umowy kredytowej, ważne jest zidentyfikowanie niedozwolonych zapisów w umowie, które umożliwiają bankowi ustalanie kursu walutowego w sposób niezgodny z prawem. Banki często korzystają z tabel kursowych, które pozwalają im na dowolne ustalanie kursu waluty. Takie praktyki są nieprawidłowe i naruszają prawa kredytobiorców.

Ważnym aspektem jest także precyzyjne określenie kwoty kredytu w umowie. Brak jasno określonej kwoty kredytu może być podstawą do unieważnienia umowy. Dodatkowo, pracownicy banku mają obowiązek informowania kredytobiorców o ryzyku zaciągnięcia kredytu w walucie obcej, co często jest zaniedbywane.

Co daje unieważnienie umowy kredytowej?

Unieważnienie umowy kredytowej w walutach obcych może przynieść kredytobiorcy wiele korzyści. Oto kilka z nich:

  1. Zwrot nadpłaconych kwot – Jeśli umowa kredytowa zostanie unieważniona, kredytobiorca może ubiegać się o zwrot nadpłaconych kwot, które wynikają z nieprawidłowego ustalania kursu walutowego.
  2. Ustalenie korzystniejszych warunków spłaty – Po unieważnieniu umowy kredytowej, kredytobiorca może negocjować nowe warunki spłaty kredytu, które będą bardziej korzystne i dostosowane do jego sytuacji finansowej.
  3. Odciążenie domowego budżetu – Wygranie sprawy sądowej i unieważnienie umowy kredytowej może przynieść znaczne ulgi finansowe dla kredytobiorcy, co pozwoli na odciążenie domowego budżetu.

Przykład unieważnienia kredytu w Euro

W dniu 26 listopada 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny (SSO Ewa Jończyk) wydał wyrok o ogromnym znaczeniu dla posiadaczy kredytów w euro. Wyrok ten dotyczył sprawy mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko jednemu z ich klientów. Sąd oddalił część powództwa banku, a także oddalił je w pozostałym zakresie. Wyrok ten jest ważny nie tylko dla stron zaangażowanych w sprawę, ale także dla innych kredytobiorców w polskim systemie bankowym.

Tło sprawy

Sprawa ta rozpoczęła się w lipcu 2017 roku, gdy Kredytobiorca zgłosił się do Kancelarii Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni po otrzymaniu pozwu o zapłatę złożonego przez bank. Powództwo banku opiewało na kwotę 197.014,97 złotych, która wynikała z umowy kredytu hipotecznego denominowanego w euro, zawartej w 2007 roku z poprzednim właścicielem banku. Bank wypowiedział umowę z powodu zaległości w spłacie kredytu, stawiając całość środków kredytowych w stan natychmiastowej wymagalności.

Obronność kredytobiorcy

Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni podjęła skuteczną obronę Kredytobiorcy, opierając się na różnych zarzutach. W szczególności, zgłoszono zarzut nieważności umowy kredytu hipotecznego ze względu na obecność abuzywnych klauzul waloryzacyjnych. Wniosek dowodowy o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu rachunkowości został również przedstawiony, aby ustalić dokładną wysokość zadłużenia Kredytobiorcy wobec banku na dzień wypowiedzenia umowy.

Decyzja sądu

Sąd Okręgowy w Warszawie w swoim wyroku podzielił argumentację przedstawioną przez Kancelarię Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Zgodnie z uzasadnieniem sądu, umowa kredytowa zawierała postanowienia abuzywne, co uniemożliwiało utrzymanie stosunku prawnego bez uznania tych postanowień za bezskuteczne. Nawet jeśli umowa mogłaby być kontynuowana bez abuzywnych klauzul, orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wyklucza możliwość rekonstruowania umowy przeciwnie do woli kredytobiorcy. Wobec tego, sąd uznał umowę za nieważną i oddalił roszczenie główne banku.

Jednakże, sąd uwzględnił roszczenie banku dotyczące zwrotu kapitału, który nie został przez Kredytobiorcę zwrócony. Kredytobiorca zrealizował cel kredytu, nabywając nieruchomość, dlatego sąd uznał, że oddalenie obu roszczeń doprowadziłoby do bezpodstawnego wzbogacenia Kredytobiorcy. Ostateczna wysokość zasadnego roszczenia została ustalona na podstawie dokumentów oraz opinii biegłego.

Przykład unieważnienia kredytu w dolarach

Dnia 27 lipca 2023 r., Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie anulowania umowy kredytu hipotecznego w dolarach amerykańskich w sprawie prowadzonej również przez kancelarię adwokacką adwokat Jacek Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Wyrok ten zmienił wcześniejsze postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie i zasądził na rzecz klienta dodatkową kwotę wraz z odsetkami za opóźnienie. Ta decyzja sądu jest istotna, ponieważ otwiera precedens dla możliwości anulowania również innych umów kredytowych, takich jak te indeksowane czy denominowane w innych walutach, takich jak euro czy dolar amerykański.

Przeszłość sprawy

Sprawa rozpoczęła się, gdy klient kancelarii zawarł umowę kredytu hipotecznego w dolarach amerykańskich w październiku 2009 r. na kwotę ponad 100 tys. USD. Jednakże, podobnie jak w przypadku umów związanych z frankiem szwajcarskim, wiele umów kredytowych związanych z innymi walutami również zawierało wadliwe klauzule dotyczące przeliczania kursów kupna/sprzedaży oraz spłacania rat. W większości przypadków, to banki ustalały te kursy w swoich tabelach kursowych.

W tym konkretnym przypadku, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w dniu 7 lipca 2022 r., w którym stwierdził nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie. Sąd ten zasądził na rzecz klienta kancelarii zwrot kwoty wraz z odsetkami za opóźnienie. Jednakże, pozostała część powództwa, dotycząca przedawnienia roszczeń Kredytobiorcy, została oddalona.

Apelacja i wyrok Sądu Apelacyjnego

Kancelaria zaskarżyła wyrok Sądu Okręgowego i wniosła apelację do Sądu Apelacyjnego. W wyniku rozpatrzenia apelacji, Sąd Apelacyjny zmienił punkt III wyroku Sądu Okręgowego i zasądził dodatkową kwotę na rzecz klienta. Dodatkowo, Sąd Apelacyjny przyznał odsetki ustawowe za opóźnienie liczonymi od 14 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty.

Postępowanie sądowe w pierwszej instancji trwało 42 miesiące i obejmowało wymianę pism procesowych pomiędzy stronami oraz rozprawę, podczas której przesłuchano klienta kancelarii. Sąd postanowił pominąć wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego, uznając, że nie wniesie on istotnych wyjaśnień dla rozpoznania sprawy.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie w sprawie anulowania umowy kredytu w dolarach amerykańskich wskazuje możliwość anulowania również innych umów kredytowych, nie tylko tych związanych z frankiem szwajcarskim. Sąd Apelacyjny w swoim wyroku wskazał na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), które potwierdzają możliwość anulowania umów kredytowych z powodu nieuczciwych warunków umownych.

Pomoc nie tylko dla kredytobiorców frankowych

Choć największą uwagę mediów przyciągają kredytobiorcy frankowi, walka o unieważnienie umowy kredytowej dotyczy także innych walut obcych, takich jak Euro i USD. Warto zauważyć, że podobne praktyki i niedozwolone klauzule występowały również w umowach kredytowych indeksowanych do tych walut.

Jeśli jesteś kredytobiorcą posiadającym kredyt w Euro lub USD i masz wątpliwości co do zgodności umowy kredytowej z przepisami prawa, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach bankowych. Prawnik będzie mógł przeanalizować Twoją umowę i doradzić Ci, jakie kroki możesz podjąć w celu unieważnienia umowy i ochrony swoich praw.

Podsumowanie

Unieważnienie umowy kredytowej w walutach obcych, takich jak Euro i USD, jest możliwe na podstawie niedozwolonych klauzul indeksacyjnych stosowanych przez banki. Warto przeanalizować umowę kredytową i zidentyfikować nieprawidłowe zapisy, które naruszają prawa kredytobiorców. Unieważnienie umowy może przynieść wiele korzyści, takich jak zwrot nadpłaconych kwot i odciążenie domowego budżetu. Jeśli masz wątpliwości co do swojej umowy kredytowej, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach bankowych, który pomoże Ci w ochronie Twoich praw i walki z bankiem.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie