Home Wiadomości TSUE znów pomaga konsumentom mającym problemy z bankami

TSUE znów pomaga konsumentom mającym problemy z bankami

dodał Bankingo

Europejski Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) wydał wyrok w sprawie C-326/22 Z, dotyczącej umów o kredyt konsumencki. Wyrok ten dotyczył kwestii, czy konsument lub przedsiębiorca, który nabył roszczenia konsumenta w wyniku cesji, ma prawo żądać od banku wydania egzemplarza umowy oraz informacji dotyczących spłaty kredytu. Sprawa została zgłoszona przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, który zwrócił się do TSUE o wyjaśnienie tego zagadnienia.

Przeniesienie roszczeń konsumenta a stosowanie dyrektywy

W swoim wyroku TSUE zwrócił uwagę, że przeniesienie roszczeń konsumenta na osobę prawną nie wyklucza stosowania dyrektywy 2008/48/WE w sprawie umów o kredyt konsumencki. Stwierdził, że zastosowanie tej dyrektywy zależy od statusu stron umowy kredytu, a nie od tożsamości stron sporu. Oznacza to, że osoba prawna, która nabyła roszczenia konsumenta, ma prawo korzystać z ochrony przewidzianej w tej dyrektywie.

Obowiązek dostarczenia egzemplarza umowy

TSUE podkreślił, że celem dyrektywy 2008/48/WE jest zapewnienie konsumentowi wysokiego poziomu ochrony. W związku z tym, konsument powinien mieć dostęp do wszelkich informacji dotyczących kosztów kredytu, w tym do egzemplarza umowy. Trybunał stwierdził, że obowiązek dostarczenia egzemplarza umowy spoczywa na kredytodawcy. Kredytodawca nie ma uzasadnionego interesu w ukrywaniu tych dokumentów przed konsumentem lub jego następcą prawnym.

Wymogi dyrektywy

TSUE wskazał, że choć dyrektywa 2008/48/WE nie nakłada bezpośrednio obowiązku przekazania konsumentowi egzemplarza umowy w przypadku jej utraty, to jednak taki obowiązek wynika z kontekstu i celu tej regulacji. Celem dyrektywy jest zapewnienie konsumentowi pełnej wiedzy na temat kosztów kredytu, aby mógł skorzystać z możliwości obniżenia tych kosztów. Dlatego kredytodawca powinien udostępnić konsumentowi egzemplarz umowy oraz wszystkie informacje dotyczące spłaty kredytu.

Wyrok TSUE w sprawie C-326/22 Z stanowi ważne rozstrzygnięcie dotyczące umów o kredyt konsumencki. Trybunał potwierdził, że przeniesienie roszczeń konsumenta na osobę prawną nie wyklucza stosowania dyrektywy 2008/48/WE. Kredytodawca ma obowiązek dostarczenia konsumentowi egzemplarza umowy oraz wszelkich informacji dotyczących spłaty kredytu. To zapewnia konsumentowi wysoki poziom ochrony i umożliwia skorzystanie z obniżki kosztów kredytu.

Wyrok TSUE w tej sprawie wpływa na praktykę bankową i zapewnia większą przejrzystość i ochronę dla konsumentów. Kredytodawcy będą musieli udostępnić konsumentom egzemplarze umów oraz informacje dotyczące spłaty kredytu, nawet jeśli roszczenia konsumenta zostały przeniesione na osobę prawną.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie