Home Prawo Spółka komandytowa – co to jest ? kluczowe informacje 2024

Spółka komandytowa – co to jest ? kluczowe informacje 2024

dodał Bankingo

Spółka komandytowa to forma prawna działalności gospodarczej, która charakteryzuje się odmienną odpowiedzialnością wspólników. W ramach spółki komandytowej występują dwie grupy wspólników – komplementariusze i komandytariusze. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, czyli całym swoim majątkiem. Natomiast odpowiedzialność osobista komandytariusza jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej.

Czym jest suma komandytowa?

Suma komandytowa to kwotowo określona górna granica odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki. Jest to jasno określona kwota, którą komandytariusz będzie musiał uiścić na rzecz wierzycieli w przypadku, gdy spółka nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Wierzyciele mogą żądać od komandytariusza zaspokojenia swoich wierzytelności do wysokości nie przekraczającej sumy komandytowej.

Przykładem może być sytuacja, w której suma komandytowa danego komandytariusza została ustalona na poziomie 100 000 zł, a zobowiązania spółki wynoszą 1 000 000 zł. W takim przypadku komandytariusz może być zmuszony do spłaty zobowiązań z własnego majątku jedynie do kwoty 100 000 zł.

Wpływ wartości wkładu na odpowiedzialność komandytariusza

Aby komandytariusz był całkowicie wolny od odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki, musi wnosić do spółki wkład o wartości co najmniej równej sumie komandytowej. Jeśli komandytariusz wniesie do spółki wkład o wartości niższej niż suma komandytowa, to jego odpowiedzialność będzie ograniczona do różnicy między sumą komandytową a wartością wniesionego wkładu.

Warto zauważyć, że wkładem jest świadczenie na rzecz spółki, które może przybrać różne formy, takie jak przeniesienie na spółkę ruchomości, nieruchomości, pieniędzy, wierzytelności pieniężnych, świadczenie pracy lub usług, a także przeniesienie lub ustanowienie prawa do korzystania z praw na dobrach niematerialnych.

Znaczenie sumy komandytowej

Suma komandytowa ma nie tylko znaczenie dla odpowiedzialności komandytariusza, ale także dla wizerunku spółki komandytowej i jej wspólnika w oczach kontrahentów. Wyższa suma komandytowa może wpływać pozytywnie na postrzeganie spółki i jej wspólników przez potencjalnych partnerów biznesowych. Dlatego warto rozważyć starannie, jak ukształtować odpowiedzialność w spółce komandytowej.

Określanie sumy komandytowej

Suma komandytowa powinna zostać określona w treści umowy spółki komandytowej jako jej nieodzowny element. Kwota ta musi zostać ujawniona w rejestrze przedsiębiorców KRS. Możliwe jest dokonanie zmiany sumy komandytowej, jednak taki proces wymaga zaktualizowania umowy spółki poprzez sporządzenie aktu notarialnego i zgłoszenie go do KRS. Warto zauważyć, że zmniejszenie sumy komandytowej nie wpływa na wierzycieli, których roszczenia powstały przed zmianą.

Podsumowanie

Odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej jest inna niż w innych formach prawnych. Komplementariusz odpowiada nieograniczenie, natomiast odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do sumy komandytowej.

Suma komandytowa to wyrażona kwotowo górna granica odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki. Wpływ na odpowiedzialność ma również wartość wkładu wniesionego przez komandytariusza.

Suma komandytowa ma znaczenie nie tylko dla odpowiedzialności, ale także dla wizerunku spółki komandytowej. Określenie sumy komandytowej odbywa się w umowie spółki i jest ujawniane w rejestrze przedsiębiorców.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie