Home Bez kategorii Rejestracja działalności gospodarczej: Adres skrzynki na listy jako adres firmy

Rejestracja działalności gospodarczej: Adres skrzynki na listy jako adres firmy

dodał Bankingo

Wprowadzone z dniem 19 maja modyfikacje dotyczące rejestracji działalności gospodarczej przynoszą istotne zmiany w zakresie adresu firmy. Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Ksh), rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) wymaga podania firmowej siedziby i adresu spółki. Jednak czy możliwe jest podanie skrzynki na listy jako adresu firmy? Przeanalizujmy to bliżej.

Adres firmy a rejestracja działalności

Kodeks spółek handlowych jasno określa, że zgłoszenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do sądu rejestrowego musi zawierać firmę, siedzibę i adres spółki. Oznacza to, że przy rejestracji działalności gospodarczej konieczne jest podanie rzeczywistego adresu, który będzie pełnił funkcję siedziby firmy.

Zmiany wprowadzone przez ustawę

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która weszła w życie 19 maja, wprowadziła kilka istotnych zmian w zakresie adresu firmy podczas rejestracji działalności gospodarczej. Przede wszystkim, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wymaga teraz podania adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adresu do doręczeń oraz adresów, pod którymi wykonywana jest działalność gospodarcza.

Adresy podlegające wpisowi do CEIDG

Wprowadzenie nowych przepisów oznacza, że przedsiębiorca musi podać adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza. Dotyczy to zarówno adresu głównego miejsca wykonywania działalności, jak i adresu oddziału, jeżeli został utworzony. W ten sposób, CEIDG będzie zawierać kompleksowe informacje dotyczące adresów związanych z działalnością gospodarczą.

Tytuł prawny do nieruchomości

Nowelizacja wprowadziła również regulację dotyczącą konieczności posiadania przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do nieruchomości, której adres podlega wpisowi do CEIDG. Jednakże, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dołączania tego tytułu do wniosku o wpis. Dopiero w przypadku wezwania ze strony organu ewidencyjnego, przedsiębiorca jest zobowiązany przedstawić ten tytuł prawny.

Adres skrzynki na listy jako adres firmy

Czy skrzynka na listy może pełnić funkcję adresu firmy? Nowelizacja nie wyklucza takiej możliwości, pod warunkiem, że przedsiębiorca korzysta z tej skrytki na podstawie jakiegoś uprawnienia. Oznacza to, że przedsiębiorca może wskazać skrzynkę pocztową jako adres do doręczeń, jeśli posiada prawo do korzystania z tej skrytki.

Wirtualne biuro a adres działalności

W nowych przepisach nie ma również zakazu wskazywania adresów nieruchomości, które są wykorzystywane jako tzw. wirtualne biura. Przedsiębiorca może korzystać z biurka lub pomieszczenia na zasadach określonych umową. Może również ograniczyć korzystanie z adresu do odbierania korespondencji.

Doręczenie pism przedsiębiorcy

Zgodnie z nowelizacją, minister rozwoju doręcza pisma przedsiębiorcy wpisanemu do CEIDG wyłącznie na adres do doręczeń wskazany we wpisie. Jeżeli przedsiębiorca nie dokona zmiany wpisu w przypadku zmiany adresu do doręczeń, doręczenie pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Konsekwencje braku tytułu prawnego

W przypadku braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, minister rozwoju może wzywać przedsiębiorcę do przedstawienia tego tytułu lub dokonania odpowiednich zmian w wpisie w określonym terminie. Jeśli przedsiębiorca nie spełni tych wymagań, minister ma prawo wykreślić przedsiębiorcę z CEIDG.

Ochrona danych adresowych

Ważnym aspektem nowych przepisów jest również możliwość niepublikowania danych adresowych w CEIDG, jeśli wpisane zostały bez tytułu prawnego do nieruchomości. Pomimo wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji, dane adresowe nie są całkowicie usuwane ze względu na cele dowodowe w postępowaniach sądowych.

Podsumowanie

Wprowadzone zmiany dotyczące adresu firmy podczas rejestracji działalności gospodarczej mają na celu zapewnienie większej przejrzystości i dokładności informacji zawartych w CEIDG. Przedsiębiorcy muszą podać rzeczywiste adresy, pod którymi wykonywana jest działalność gospodarcza. Skrzynka na listy może pełnić funkcję adresu firmy, pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień. Wirtualne biuro również może być wskazane jako adres działalności. Przedsiębiorcy muszą również posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG. Konsekwencje braku tytułu prawnego mogą skutkować wykreśleniem z ewidencji. Jednak możliwość niepublikowania danych adresowych w CEIDG zapewnia ochronę prywatności przedsiębiorców.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie