Home Finanse Rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia i pośrednia

Rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia i pośrednia

dodał Bankingo

Rachunek przepływów pieniężnych jest jednym z kluczowych narzędzi analizy finansowej, pozwalającym na lepsze zrozumienie działalności firmy poprzez śledzenie wpływów i wydatków pieniężnych. Istnieją dwie metody sporządzania tego rachunku: metoda bezpośrednia i metoda pośrednia. Warto poznać różnice między tymi dwoma podejściami oraz zasady przygotowania rachunku przepływów pieniężnych.

Metoda bezpośrednia

Metoda bezpośrednia w rachunku przepływów pieniężnych przedstawia rzeczywiste wpływy i wydatki pieniężne związane z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową firmy. Przygotowanie tego rodzaju rachunku wymaga szczegółowej analizy i zidentyfikowania konkretnych transakcji pieniężnych.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

W tej sekcji rachunku przepływów pieniężnych bezpośredniego przedstawia się wszystkie wpływy i wydatki pieniężne związane z działalnością operacyjną firmy. Wpływy z działalności operacyjnej obejmują przychody ze sprzedaży towarów i usług, otrzymane odsetki, zwroty podatków oraz inne wpływy związane z główną działalnością firmy. Wydatki z działalności operacyjnej obejmują koszty zakupu towarów i usług, wynagrodzenia dla pracowników, opłaty za usługi zewnętrzne oraz inne związane z prowadzoną działalnością operacyjną.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

W tej sekcji rachunku przepływów pieniężnych bezpośredniego przedstawia się wszystkie wpływy i wydatki pieniężne związane z działalnością inwestycyjną firmy. Wpływy z działalności inwestycyjnej obejmują sprzedaż składników majątkowych, otrzymanie dywidendy, spłatę udzielonych pożyczek oraz inne wpływy związane z inwestycjami. Wydatki z działalności inwestycyjnej obejmują zakup składników majątkowych, udzielanie pożyczek, inwestycje w inne jednostki oraz inne wydatki inwestycyjne.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

W tej sekcji rachunku przepływów pieniężnych bezpośredniego przedstawia się wszystkie wpływy i wydatki pieniężne związane z działalnością finansową firmy. Wpływy z działalności finansowej obejmują emisję akcji, zaciągnięcie pożyczek, spłatę zobowiązań finansowych oraz inne wpływy związane z finansowaniem. Wydatki z działalności finansowej obejmują spłatę pożyczek, dywidendy wypłacone akcjonariuszom oraz inne wydatki związane z finansowaniem.

Metoda pośrednia

Metoda pośrednia w rachunku przepływów pieniężnych przedstawia zmiany w poszczególnych pozycjach bilansowych i rachunku zysków i strat, które wpływają na przepływy pieniężne. W przypadku tej metody, nie są wymagane szczegółowe informacje o konkretnych transakcjach pieniężnych.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

W tej sekcji rachunku przepływów pieniężnych pośredniego przedstawia się zmiany w pozycjach bilansowych i rachunku zysków i strat, które mają wpływ na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Przykładowymi pozycjami uwzględnianymi w tej sekcji są zmiana należności i zobowiązań handlowych, zmiana zapasów, amortyzacja oraz zysk lub strata netto.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

W tej sekcji rachunku przepływów pieniężnych pośredniego przedstawia się zmiany w pozycjach bilansowych, które mają wpływ na przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej. Przykładowymi pozycjami uwzględnianymi w tej sekcji są zmiana środków trwałych, zmiana inwestycji finansowych oraz uzyskanie lub spłata pożyczek inwestycyjnych.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

W tej sekcji rachunku przepływów pieniężnych pośredniego przedstawia się zmiany w pozycjach bilansowych, które mają wpływ na przepływy pieniężne z działalności finansowej. Przykładowymi pozycjami uwzględnianymi w tej sekcji są zmiana kapitału własnego, emisja lub wykup akcji oraz uzyskanie lub spłata pożyczek finansowych.

Zasady przygotowania rachunku przepływów pieniężnych

Nie ma jednego uniwersalnego wzoru na sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych, ponieważ struktura i szczegóły rachunku mogą się różnić w zależności od potrzeb i preferencji firmy. Istnieją jednak pewne ogólne zasady, które warto uwzględnić przy sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych:

  1. Uwzględnienie wszystkich przepływów pieniężnych związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową.
  2. Wybór odpowiedniej metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (bezpośrednia lub pośrednia) zależnie od preferencji i potrzeb firmy.
  3. Dokładne zidentyfikowanie i klasyfikacja poszczególnych przepływów pieniężnych.
  4. Ustalenie jasnych wytycznych dotyczących sposobu prezentacji informacji w rachunku przepływów pieniężnych.
  5. Regularna aktualizacja rachunku przepływów pieniężnych w celu monitorowania zmian w przepływach pieniężnych firmy.

Podsumowanie

Rachunek przepływów pieniężnych jest istotnym narzędziem analizy finansowej, umożliwiającym lepsze zrozumienie wpływów i wydatków pieniężnych firmy. Istnieją dwie metody sporządzania tego rachunku: metoda bezpośrednia i metoda pośrednia. Każda z tych metod ma swoje zalety i różnice w sposobie prezentacji informacji. Kluczowe jest dokładne zidentyfikowanie i klasyfikacja przepływów pieniężnych związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową firmy. Przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych wymaga staranności, ale pozwala na lepszą kontrolę nad finansami firmy.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie