Home Wiadomości Przyszłość Getin Bank co będzie robił syndyk, sędzia-komisarz i sąd upadłościowy?

Przyszłość Getin Bank co będzie robił syndyk, sędzia-komisarz i sąd upadłościowy?

dodał Anna Wrona

Przyspieszający kryzys Getin Noble Banku, wobec którego grozi upadłość, wywołał falę niepokoju wśród frankowiczów. Te niepewne czasy wymagają od nich świadomych i szybkich działań w celu zabezpieczenia swojego stanu finansowego. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tego, jak przygotować się na potencjalny scenariusz upadłości Getin Noble Banku oraz zrozumienie ważnej roli, jaką pełnią w tym procesie syndyk, sędzia-komisarz i sąd upadłościowy.

Położenie frankowiczów a potencjalna upadłość Getin Noble Banku

Wniosek  o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku, złożone przez BGF 28 kwietnia 2023 roku, choć jeszcze nie wpływa bezpośrednio na kondycję frankowiczów, powinno skłonić ich do refleksji i szybkich działań. Przykład Idea Banku pokazuje, że proces od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do jej realnego nastąpienia może trwać zaledwie 4 miesiące.

Frankowicze powinni bezzwłocznie zgłosić swoje roszczenia i przygotować dokumentację potwierdzającą ich wysokość. Czas jest tutaj istotny, gdyż po ogłoszeniu upadłości, na zgłoszenie roszczeń do syndyka masy upadłościowej pozostaje jedynie 30 dni. Zaleca się skonsultowanie się z ekspertem prawnym specjalizującym się w sprawach frankowych oraz rozważenie zaprzestania spłaty rat, szczególnie jeżeli kredyt został już spłacony.

Ważne zadania syndyka, sędziego-komisarza i sądu upadłościowego

Po ogłoszeniu upadłości, syndyk przejmuje kontrolę nad majątkiem upadłego banku, a następnie podejmuje kroki mające na celu jego likwidację. Wszystkie postępowania sądowe lub administracyjne dotyczące masy upadłości mogą być prowadzone wyłącznie przez syndyka.

Sędzia-komisarz odgrywa kluczową rolę w nadzorowaniu działań syndyka oraz kieruje całym postępowaniem upadłościowym. Dysponuje pełnią uprawnień do podejmowania decyzji w postępowaniu upadłościowym, z wyjątkiem tych, które są prerogatywą sądu upadłościowego.

Syndyk – Prowadzący Postępowanie Upadłościowe i Główny Punkt Kontaktowy dla Frankowiczów

Sytuacja finansowa Getin Noble Banku nadal budzi zaniepokojenie, co zmusza frankowiczów do skupienia uwagi na możliwości, które oferuje prawo upadłościowe. Syndyk – wyznaczony przez sąd zaraz po ogłoszeniu upadłości – obejmuje majątek upadłego, w tym przypadku, Getin Noble Banku. Jego rolą jest zarządzanie tym majątkiem, zabezpieczanie go i w razie potrzeby upłynnianie, tak aby wierzyciele mogli odzyskać swoje należności. Omówmy, jakie zadania są związane z funkcją syndyka.

Zadania Syndyka w Postępowaniu Upadłościowym Getin Bank 

Syndyk jest kluczową postacią w postępowaniu upadłościowym. Jego zadania obejmują przede wszystkim:

 • Przejęcie wszelkiej dokumentacji związanej z upadłym przedsiębiorstwem, a także wszystkich składników majątkowych, takich jak pieniądze z kasy, dostęp do rachunków bankowych, ruchomości i nieruchomości.
 • Dokonanie inwentaryzacji i wyceny majątku upadłego oraz jego zabezpieczenia przed zniszczeniem.
 • Powiadomienie o upadłości tych wierzycieli, których adresy są znane syndykowi na podstawie ksiąg upadłego, a także komorników prowadzących postępowania egzekucyjne przeciwko upadłemu.
 • Przyjęcie zgłoszeń wierzytelności i stworzenie listy wierzytelności.
 • Sprzedaż majątku upadłego, sporządzenie planu podziału sum uzyskanych z likwidacji między uprawnionych wierzycieli, a następnie zaspokojenie wierzycieli.

Sędzia-komisarz – Wiodąca Figura w Kierowaniu Postępowaniem Upadłościowym

Sędzia-komisarz nie jest identyczny z sądem upadłościowym, ma swoje unikalne kompetencje i obowiązki. W przeciwnieństwie do syndyka, jest powoływany specjalnie dla danego postępowania po ogłoszeniu upadłości i jest odpowiedzialny za kierowanie tokiem całego postępowania upadłościowego. Jego kluczowe zadania obejmują:

 • Zwoływanie rady wierzycieli i przewodniczenie jej posiedzeniu.
 • Uchylanie uchwały zgromadzenia wierzycieli.
 • Wstrzymywanie likwidacji masy upadłości do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
 • Wysłuchiwanie upadłego, syndyka, wierzycieli oraz innych osób związanych z postępowaniem upadłościowym.

Sędzia-komisarz pełni również funkcję nadzorczą nad działaniami syndyka. To do niego syndyk składa sprawozdania, które sędzia-komisarz później sprawdza. Rozpatruje on także skargi na działalność syndyka, a w razie konieczności reaguje poprzez upomnienie, nałożenie grzywny lub nawet odwołanie syndyka.

Pozostałe uprawnienia, które ustawa nadaje sędziemu-komisarzowi, obejmują:

 • Nadzór nad dokumentacją dotyczącą ustalenia składników masy upadłości.
 • Rozstrzyganie wniosków o wyłączenie mienia z masy upadłości.
 • Zatwierdzanie i weryfikowanie listy wierzytelności.
 • Rozpatrywanie zarzutów przeciwko planowi podziału.

Na barkach sędziego-komisarza spoczywa wielka odpowiedzialność za prawidłowy przebieg postępowania upadłościowego. To od jego działań zależy, czy proces ten przebiegnie sprawnie i zgodnie z prawem. Po prawomocnym zakończeniu postępowania upadłościowego, sędzia-komisarz traci swoje prawa i obowiązki, a wszelkie czynności, do których był uprawniony, przejmuje sąd upadłościowy.

Sąd Upadłościowy – Powołanie i Zakres Działania

Sąd upadłościowy to wydział sądu rejonowego, który zwykle jednocześnie pełni funkcję sądu gospodarczego. Zgodnie z Ustawą Prawo Upadłościowe, sąd upadłościowy jest właściwy dla rozpatrzenia sprawy o ogłoszenie upadłości miejsca głównego działania przedsiębiorstwa dłużnika. Sąd upadłościowy ma do dyspozycji szereg ważnych kompetencji, takich jak ogłoszenie upadłości czy zatwierdzenie planu spłaty.

Działania sądu upadłościowego obejmują szereg istotnych zagadnień. Wśród nich są:

 1. Ogłoszenie upadłości: Sąd upadłościowy podejmuje decyzję o formalnym ogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa.
 2. Powołanie i odwołanie syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy: Sąd upadłościowy ma prawo do powoływania i odwoływania kluczowych uczestników procesu upadłościowego, w tym syndyka, nadzorcy sądowego oraz zarządcy.
 3. Zwołanie wstępnego zgromadzenia wierzycieli: Jest odpowiedzialny za zwołanie wstępnego zgromadzenia wierzycieli, na którym omawiane są szczegóły sprawy upadłościowej.
 4. Zażalenia na postanowienia sędziego-komisarza: Sąd upadłościowy rozpatruje zażalenia na postanowienia sędziego-komisarza, który pełni kluczową rolę w procesie upadłościowym.
 5. Zatwierdzenie układu lub planu spłaty wierzycieli: Sąd upadłościowy zatwierdza plan spłaty długów wierzycieli.
 6. Umorzenie w całości lub części zobowiązań upadłego, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym: Sąd upadłościowy ma prawo do umorzenia w całości lub części zobowiązań dłużnika, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym.
 7. Zakończenie lub umorzenie postępowania upadłościowego: Ostatecznie, sąd upadłościowy ma kompetencje do zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego.

Sąd upadłościowy pełni kluczową rolę w procesie upadłości, podejmując najważniejsze decyzje i nadzorując postępowanie. Jego decyzje mają bezpośredni wpływ na los dłużnika i wierzycieli, a właściwe zrozumienie jego kompetencji i funkcji może pomóc w lepszym zrozumieniu i nawigacji w trudnym procesie upadłościowym.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie