Home Finanse Podatek od czynności cywilnoprawnych – wszystko, co musisz wiedzieć

Podatek od czynności cywilnoprawnych – wszystko, co musisz wiedzieć

dodał Jacek Kabała

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) jest jednym z podatków obowiązujących w Polsce. Wprowadzony w 2001 roku, zastąpił opłatę skarbową dotyczącą umów i innych czynności cywilnoprawnych. W celu zrozumienia zasad tego podatku, warto zapoznać się z definicją, zakresem opodatkowania, stawkami, zwolnieniami oraz sposobem jego opłacania.

Czym jest podatek od czynności cywilnoprawnych?

Podatek od czynności cywilnoprawnych, znany również jako podatek PCC, jest obciążeniem, które nakładane jest na osoby prawne, przedsiębiorców oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Podatek ten obejmuje określone transakcje i umowy cywilnoprawne, których przedmiotem są prawa majątkowe lub rzeczy znajdujące się na terytorium Polski.

Zakres opodatkowania podatkiem PCC

Podatek PCC obejmuje różnorodne umowy i czynności cywilnoprawne. Lista umów podlegających opodatkowaniu jest dość obszerna. Obejmuje ona między innymi:

 • Umowy sprzedaży, w tym sprzedaż nieruchomości, rzeczy ruchomych, praw użytkowania wieczystego, własnościowego prawa spółdzielczego do lokalu mieszkalnego, prawa spółdzielczego do lokalu użytkowego oraz innych praw majątkowych.
 • Umowy zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny.
 • Umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności.
 • Umowy pożyczki i depozytu nieprawidłowego.
 • Ustanowienie hipoteki.

Warto zaznaczyć, że podatek PCC obejmuje również zmiany w wyżej wymienionych umowach, jeśli prowadzą do zwiększenia podstawy opodatkowania. Dotyczy to również orzeczeń sądowych oraz ugód, które mają takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne.

Kto płaci podatek PCC?

Osoby, które zawierają umowy i dokonują określonych czynności cywilnoprawnych, są zobowiązane do zapłaty podatku PCC. W zależności od rodzaju umowy, obowiązek spłaty podatku może ciążyć na różnych stronach transakcji. Na przykład:

 • W przypadku umowy sprzedaży, podatek PCC płaci kupujący.
 • W umowie zamiany, obowiązek spłaty podatku ciąży na stronach umowy.
 • W umowie darowizny, podatek PCC płaci obdarowany.
 • W umowie dożywocia, obowiązek spłaty podatku spoczywa na nabywcy własności nieruchomości.

Podatek PCC jest zależny od rodzaju umowy i stron, które są zaangażowane w transakcję.

Kiedy nie płacimy podatku PCC?

Istnieją pewne przypadki, w których podatek PCC nie jest wymagany. Zwolnienia podatkowe dotyczą niektórych stron umów oraz konkretnych czynności cywilnoprawnych. Przykłady osób zwolnionych z podatku PCC to:

 • Organizacje pożytku publicznego, jeśli czynności są związane z działalnością pożytku publicznego nienastawioną na korzyści finansowe.
 • Jednostki samorządu terytorialnego.
 • Państwa obce, ich przedstawiciele dyplomatyczni, urzędy konsularne oraz siły zbrojne.
 • Międzynarodowe organizacje, instytucje oraz ich oddziały i przedstawiciele.
 • Skarb Państwa.
 • Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.
 • Osoby nabywające sprzęt rehabilitacyjny na własny użytek.

Podatek PCC nie jest również wymagany, jeśli jedna ze stron transakcji podlega podatkowi od towarów i usług (VAT) i transakcja jest udokumentowana na fakturze z odpowiednią stawką VAT lub jeśli podatnik oświadczy, że podlega zwolnieniu z VAT.

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych

Stawki podatku PCC są określone w Ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych. W zależności od rodzaju umowy, stawki podatku mogą się różnić. Oto kilka przykładów stawek podatku od czynności cywilnoprawnych:

 • Umowa sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, praw użytkowania wieczystego, własnościowego prawa spółdzielczego do lokalu mieszkalnego, prawa spółdzielczego do lokalu użytkowego oraz innych praw majątkowych – 2%.
 • Umowa sprzedaży innych praw majątkowych – 1%.
 • Umowa zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny (przeniesienie własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, praw użytkowania wieczystego, własnościowego prawa spółdzielczego do lokalu mieszkalnego, prawa spółdzielczego do lokalu użytkowego oraz innych praw majątkowych) – 2%.
 • Umowa zmiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny (przeniesienie własności pozostałych praw majątkowych) – 1%.
 • Umowa ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności – 1%.
 • Umowa pożyczki i depozytu nieprawidłowego – 0,5%.
 • Umowa spółki – 0,5%.
 • Ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – 0,1%.

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych zależą od rodzaju umowy i przedmiotu transakcji.

Jak zapłacić podatek PCC?

Podatek PCC należy obliczyć i wpłacić do właściwego organu podatkowego. Podatnicy są zobowiązani do złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych według ustalonego wzoru. Termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyjątkiem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika.

Gdzie zapłacić podatek PCC?

Podatek PCC należy wpłacić do właściwego organu podatkowego, którym jest urząd skarbowy. W przypadku wątpliwości, należy skontaktować się z lokalnym urzędem skarbowym, aby uzyskać informacje dotyczące dokładnego sposobu i miejsca wpłaty podatku.

Podatek PCC – ile czasu?

Podatnicy mają 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na uregulowanie podatku PCC. Termin ten jest ważny, chyba że podatek jest pobierany przez płatnika. W przypadku opóźnienia w płatności, mogą zostać naliczone odsetki za zwłokę.

Czy podatek PCC można zapłacić przez Internet?

Tak, istnieje możliwość zapłacenia podatku PCC przez Internet. W celu dokonania takiej płatności, należy skorzystać z platformy elektronicznego systemu płatności udostępnianej przez urząd skarbowy. Zapłata online jest wygodna i szybka, umożliwiając uniknięcie konieczności osobistego odwiedzenia urzędu skarbowego.

Podsumowując, podatek od czynności cywilnoprawnych jest jednym z podatków obowiązujących w Polsce. Obejmuje on różnorodne umowy i czynności cywilnoprawne. Podatnicy są zobowiązani do zapłaty podatku PCC w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Istnieje również możliwość dokonania płatności przez Internet. Warto pamiętać, że istnieją pewne przypadki, w których podatek PCC nie jest wymagany, oraz że stawki podatku zależą od rodzaju umowy i przedmiotu transakcji.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie