Home Edukacja Od jakiej kwoty kasa fiskalna w 2024

Od jakiej kwoty kasa fiskalna w 2024

dodał Bankingo

W 2024 roku wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanych potocznie kasami fiskalnymi. Jak wynika z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek ten dotyczy podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Minister finansów na mocy Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących zwolnił z obowiązku stosowania kas rejestrujących wybrane grupy podatników oraz niektóre czynności.

Limit zwolnienia z kasy fiskalnej w 2024 roku

W 2024 roku zwolnienia z kas fiskalnych dotyczą głównie podatników, którzy nie mieli obowiązku stosowania kas fiskalnych w latach poprzednich. Osoby rozpoczynające działalność w trakcie roku muszą ustalić indywidualnie limit zwolnienia z kasy fiskalnej za pomocą wzoru:kwota limitu x (liczba dni prowadzenia sprzedaży pozostała do końca roku / liczba dni w roku podatkowym). Zwolnienia z kasy fiskalnej obowiązujące w 2024 roku obejmują podatników:

  • u których kwota obrotów na rzecz osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 000 zł,
  • w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym sprzedaż towarów lub świadczenie usług na rzecz osób wymienionych powyżej, limit 20 000 zł należy ustalać w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym,
  • rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2023 r. sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł.

Zwolnienia z ewidencjonowania w 2024 roku

Zwolnienie z ewidencjonowania przysługuje podatnikom, dokonującym sprzedaży towarów i usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w całkowitym obrocie podatnika, realizowanym na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy, był wyższy niż 80%. W przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2023 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy obrotu za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności lub za okres do końca roku, jeśli okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy, jest wyższy niż 80%.

Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z kasy fiskalnej w 2024 roku

Minister Finansów wydał 24 listopada 2023 r. rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2024 r. i określa zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zwolnienia z kas fiskalnych w 2024 roku – wykaz czynności

Rozporządzenie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych, do końca 2024 roku, czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia. W odniesieniu do niektórych czynności wymienionych w załączniku, zwolnienie stosuje się zgodnie z warunkami określonymi w tym załączniku. Poniżej przedstawiamy ten załącznik:

Poz. Symbol PKWiU Czynności zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji
Usługi związane z rolnictwem i hodowlą zwierząt
Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna
Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody
Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków
Usługi związane ze zbieraniem odpadów nadających się do recyklingu
Usługi związane ze zbieraniem odpadów nienadających się do recyklingu
Usługi związane z infrastrukturą do przemieszczania odpadów
Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych
Usługi związane z infrastrukturą do przemieszczania odpadów niebezpiecznych
Usługi związane z obróbką odpadów w celu ich ostatecznego usunięcia
Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych
Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych
Usługi związane z rekultywacją i gospodarką odpadami
Transport kolejowy pasażerski
Pozostały transport lądowy pasażerski
Transport lądowy pasażerski międzymiastowy
Usługi pocztowe i kurierskie
Usługi noclegowe i towarzyszące
Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych
Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem
Usługi telekomunikacyjne, nadawcze, elektroniczne
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami
Usługi związane z myciem i czyszczeniem samochodów
Usługi związane z transportem i rozrywką

Podsumowanie

W 2024 roku wprowadzone zostaną nowe przepisy dotyczące zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Limit zwolnienia z kasy fiskalnej wynosić będzie 20 000 zł, a zwolnienia będą dotyczyć głównie podatników, którzy nie mieli obowiązku stosowania kas fiskalnych w latach poprzednich. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów określa również wykaz czynności zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji. Warto zaznaczyć, że zwolnienia nie dotyczą podatników, którzy już są (lub byli w przeszłości) zobowiązani do rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie