Home Wiadomości Nowa ustawa deweloperska 2024: Bezpieczniej na rynku nieruchomości

Nowa ustawa deweloperska 2024: Bezpieczniej na rynku nieruchomości

dodał Agata Mika

Rok 2024 stanowi przełom w obszarze polskiego rynku nieruchomości, oznaczając pełne wejście w życie nowej ustawy deweloperskiej, uchwalonej 20 maja 2021 roku. Nowelizacja ta zrodziła się z potrzeby większej ochrony praw nabywców mieszkań i domów jednorodzinnych, wprowadzając szereg zmian, które zasadniczo odmieniają dotychczasowe reguły gry między deweloperami a klientami. Omawiany akt prawny obejmuje nie tylko świeżo dostępne przepisy, ale także szczegółowo określa funkcjonowanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który ma za zadanie zmniejszyć ryzyko związane z potencjalnym bankructwem dewelopera. Zmiany te wprowadzają znaczącą ewolucję w sektorze nieruchomości w Polsce, dotycząc każdego, kto planuje zakup nowego mieszkania czy domu od dewelopera.

 

Nowa ustawa deweloperska – kluczowe zmiany

 

Nowelizacja ustawy deweloperskiej przynosi istotne modyfikacje, które mają na celu wzmocnienie pozycji konsumentów na rynku nieruchomości. Od 2 lipca 2024 roku wszyscy deweloperzy działający w Polsce będą zobowiązani do przestrzegania nowych przepisów. Pierwszą i być może najważniejszą zmianą jest wprowadzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, mającego na celu ochronę finansową nabywców na wypadek upadłości dewelopera. Ponadto, nowe przepisy umożliwiają kupującemu odmowę odbioru lokalu z powodu istotnej wady, z opcją odstąpienia od umowy, jeśli wada ta nie zostanie naprawiona w ustalonym terminie. Kolejnym znaczącym elementem jest obowiązek przedstawienia przez dewelopera prospektu informacyjnego przed zawarciem umowy, szczegółowo określającego warunki transakcji. To z kolei wiąże się z rozszerzeniem nadzoru nad wykorzystaniem środków z rachunków powierniczych oraz mocniej reglamentuje kwestie związane z opłatą rezerwacyjną, jej wysokością, i warunkami zwrotu.

 

Te i inne wprowadzone zmiany mają kształtować bezpieczniejsze i bardziej transparentne środowisko dla przyszłych nabywców nieruchomości z rynku pierwotnego, redukując ryzyko i budując większe zaufanie do sektora deweloperskiego.

 

Najważniejsze zmiany w ustawie deweloperskiej 2024

 

Utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego

Nowa ustawa deweloperska 2024 wprowadza istotną zmianę, jaką jest utworzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego (DFG). Jest to kluczowy element mający na celu zabezpieczenie interesów finansowych osób kupujących domy lub mieszkania od deweloperów. Fundusz ten ma za zadanie ochronę nabywców w przypadku upadłości dewelopera, co znacząco zmniejsza ryzyko związane z inwestycjami w nieruchomości na rynku pierwotnym.

 

Odmowa odbioru lokalu przez kupującego

Zgodnie z nowymi regulacjami, kupujący ma prawo do odmowy odbioru lokalu, jeżeli zostaną w nim stwierdzone istotne wady. W takiej sytuacji nabywca może odstąpić od umowy deweloperskiej, jeśli deweloper nie usunie defektu w wyznaczonym terminie. Ta zmiana stanowi istotne wzmocnienie pozycji klienta w stosunku do dewelopera.

 

Obowiązek dostarczenia prospektu informacyjnego przez dewelopera

Wprowadzenie obowiązku dostarczenia przez dewelopera prospektu informacyjnego przed zawarciem umowy z klientem to kolejna znacząca zmiana. Dokument ten powinien zawierać szczegółowe informacje odnośnie nieruchomości, w tym między innymi cenę zakupu, termin zakończenia prac budowlanych, czy dane dotyczące standardu wykończenia lokalu. To z kolei zwiększa transparentność oferty deweloperskiej.

 

Zasady dotyczące rachunku powierniczego dewelopera

Nowelizacja ustawy wprowadza również szczegółowe zasady dotyczące funkcjonowania rachunków powierniczych dewelopera, które mają za zadanie lepszą ochronę środków finansowych wpłacanych przez nabywców. Zmiany dotyczą między innymi sposobów rozdysponowania środków z tych rachunków, co ma zapewnić większe bezpieczeństwo transakcji.

 

Jak ustawa deweloperska zabezpiecza interesy klientów?

 

Zabezpieczenia finansowe dla kupujących

Kluczowym elementem nowej ustawy jest wprowadzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, który zabezpiecza finanse kupujących w przypadku upadłości dewelopera. Ponadto, zasady dotyczące rachunków powierniczych mają na celu zapewnienie, że środki finansowe klientów są bezpieczne i zostaną prawidłowo rozliczone.

 

Obowiązki deweloperów względem nabywców nieruchomości

Nowa ustawa narzuca deweloperom szereg obowiązków mających na celu ochronę interesów nabywców. Do najważniejszych należy obowiązek dostarczenia prospektu informacyjnego, co zwiększa przezroczystość transakcji oraz ułatwia klientom dokonanie świadomego wyboru. Ponadto, ustawa wprowadza procedury umożliwiające odstąpienie od umowy w przypadku jej niedotrzymania przez dewelopera, jak również wzmocnienie pozycji kupującego przy odbiorze lokalu. Wszystko to razem wpływa na lepszą ochronę praw nabywców i wzmocnienie ich pozycji na rynku nieruchomości.

 

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – jak działa?

 

Ochrona finansowa dla klientów

 

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny (DFG) wprowadzony w ramach nowelizacji ustawy deweloperskiej w 2024 roku stanowi kluczowy element ochrony finansowej nabywców nieruchomości. Jego głównym celem jest zabezpieczenie interesów finansowych osób kupujących mieszkania lub domy od deweloperów w przypadku ich bankructwa oraz upadłości banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy. DFG działa na zasadzie gromadzenia środków z opłat składanych przez deweloperów, które są następnie wykorzystywane do pokrycia ewentualnych strat finansowych kupujących. W ten sposób, nawet w najbardziej niekorzystnej sytuacji, nabywcy są chronieni przed utratą swoich środków.

 

Warunki uruchomienia środków z funduszu

 

Środki z Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego mogą zostać uruchomione w przypadku, gdy deweloper nie jest w stanie zrealizować zobowiązań wynikających z zawartej umowy deweloperskiej, na skutek jego niewypłacalności lub upadłości. Aby skorzystać z ochrony oferowanej przez DFG, nabywca musi spełnić określone warunki, takie jak udokumentowanie roszczeń związanych z niezrealizowanymi obowiązkami dewelopera. DFG pokrywa straty nabywców do określonego limitu określonego przepisami, co stanowi dodatkową warstwę bezpieczeństwa dla osób inwestujących w nieruchomości na rynku pierwotnym.

 

Procedura odbioru lokalu według nowej ustawy deweloperskiej

 

Obowiązek uczestnictwa nabywcy w odbiorze technicznym

 

Nowelizacja ustawy deweloperskiej wprowadza jasno określone zasady dotyczące odbioru technicznego nabywanych nieruchomości. Wszelkie osoby, które kupują mieszkanie lub dom od deweloperów, mają nie tylko prawo, ale i obowiązek uczestnictwa w odbiorze technicznym. Jest to kluczowy element procesu transakcji, pozwalający na weryfikację stanu lokalu oraz umożliwiający zgłoszenie ewentualnych uwag czy wad.

 

Zasady sporządzania protokołu odbioru

 

Sporządzenie protokołu odbiorowego stanowi dokumentację stanu prawnego i technicznego nieruchomości w momencie odbioru. Protokół powinien zawierać szczegółowy opis stanu lokalu, uwagi nabywcy dotyczące ewentualnych wad i usterek, a także oświadczenia dewelopera odnośnie terminów usunięcia zgłoszonych wad. Protokół stanowi bazę do dalszych działań i rozliczeń pomiędzy stronami, zapewniając transparentność i jasność warunków transakcji.

 

Konsekwencje zgłoszenia wad lokalu

 

Zgłoszenie wad lokalu w ramach protokołu odbiorowego jest pierwszym krokiem do ich usunięcia przez dewelopera. Nowelizacja ustawy określa, że deweloper jest zobowiązany do usunięcia wad w ściśle określonym terminie – zazwyczaj jest to 30 dni od daty protokołu odbioru. Jeżeli deweloper nie spełni tego obowiązku, nabywca może odstąpić od umowy deweloperskiej, co stanowi dodatkowy mechanizm ochrony jego interesów. Poza tym, w przypadku stwierdzenia istotnych wad nieruchomości przez rzeczoznawcę, nabywca ma możliwość odstąpienia od umowy nawet w sytuacji, gdy deweloper zadeklaruje chęć ich usunięcia.

 

Umowy objęte znowelizowaną ustawą deweloperską

 

Zakres stosowania nowych przepisów

 

Z dniem 2 lipca 2024 roku, wprowadzenie nowelizacji ustawy deweloperskiej znacząco poszerza spektrum umów objętych przepisami. Dotyczy to umów, w których deweloper zobowiązuje się do wybudowania i ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego czy domu jednorodzinnego, a także przeniesienia własności tych nieruchomości wraz z niezbędnymi do ich użytkowania prawami na nabywcę. Nowelizacja obejmuje ponadto umowy związane z zabudową nieruchomości gruntowych pod budownictwo jednorodzinne oraz przenoszeniem na nabywców własności lub użytkowania wieczystego, wraz z koniecznymi prawami do korzystania z tych terenów. Przepisy nowelizacji mają również zastosowanie do umów dotyczących już istniejących lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych.

 

Szczególne rodzaje umów ze szczególnymi zasadami

 

Wśród umów deweloperskich, które zostały szczególnie wyróżnione przez nową ustawę, znajdują się umowy rezerwacyjne, przedwstępne oraz dotyczące lokali użytkowych, takich jak miejsca postojowe, zakupione wraz z mieszkaniem lub domem jednorodzinnym. Ustawa ściśle definiuje warunki oraz informacje, które muszą zostać umieszczone w takich umowach, zabezpieczając tym samym interesy obu stron transakcji. Szczególną grupę stanowią umowy związane z zakupem nieruchomości przy pomocy kredytu hipotecznego, które również zostały uwzględnione w zakresie nowych regulacji.

 

Odstąpienie od umowy deweloperskiej

 

Przypadki, które uprawniają do odstąpienia

 

Nowelizacja ustawy deweloperskiej przyznaje klientom szersze uprawnienia do odstąpienia od umowy, w sytuacjach takich jak niezgodność umowy z prospektem informacyjnym, brak dostarczenia prospektu przed zawarciem umowy, a także stwierdzenie istotnych wad lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Możliwość odstąpienia jest także w przypadku, gdy deweloper nie usunie stwierdzonych wad w wyznaczonym terminie lub nie dopełni innych kluczowych obowiązków wynikających z umowy, w tym przeniesienia własności nabywcom w ustalonym czasie.

 

Terminy na odstąpienie od umowy

 

Ustawa precyzyjnie określa terminy, w jakich klient może odstąpić od umowy deweloperskiej. Obejmują one 30 dni od zawarcia umowy, w przypadku gdy deweloper nie dostarczył prospektu informacyjnego lub gdy zawarte w nim dane są niezgodne z umową. Termin 120 dni przewidziany jest na odstąpienie, gdy deweloper nie przeniósł prawa własności na nabywcę w ustalonym czasie. W sytuacji, gdy nie zostaną usunięte istotne wady lokalu lub domu, klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 60 dni od stwierdzenia tych wad. Ustawa deweloperska daje zatem nabywcom nieruchomości zdecydowanie lepsze zabezpieczenia i większą kontrolę nad procesem zakupu, od momentu zawarcia umowy aż po finalne przekazanie nieruchomości.

 

Umowa rezerwacyjna a ustawa deweloperska

 

Charakterystyka umowy rezerwacyjnej

 

Umowa rezerwacyjna stanowi nieodłączny element procesu zakupu nieruchomości od dewelopera. Pozwala przyszłym nabywcom na czasowe wyłączenie wybranej nieruchomości z oferty sprzedaży, zazwyczaj w zamian za uiszczenie opłaty rezerwacyjnej. Kluczową cechą tego rodzaju umowy jest to, że zobowiązuje ona zarówno dewelopera, jak i rezerwującego do przestrzegania określonych warunków, w tym do zawarcia umowy deweloperskiej w przyszłości. Wartościowym aspektem umowy rezerwacyjnej jest fakt, iż daje ona rezerwującemu pewien stopień pewności co do przyszłego zakupu, ale jednocześnie – w przeciwieństwie do umowy deweloperskiej – jest formą umowy mniej formalną i z reguły nie przewiduje tak szczegółowego zabezpieczenia interesów klienta.

 

Różnice między umową rezerwacyjną a deweloperską

 

Podstawową różnicą między umową rezerwacyjną a deweloperską jest zakres praw i obowiązków wynikających z tych dokumentów. Umowa deweloperska jest szczegółowym aktem prawnym, regulującym cały proces transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, w tym między innymi warunki przeniesienia własności, sposób płatności, terminy realizacji inwestycji czy zasady dotyczące ewentualnych wad i uszkodzeń. Umowa rezerwacyjna natomiast, choć stanowi wstęp do zawarcia umowy deweloperskiej, nie zabezpiecza w takim stopniu interesów nabywcy i głównie koncentruje się na wyłączeniu oferty sprzedaży na rzecz rezerwującego. Również umowa rezerwacyjna jest zazwyczaj zawierana na wcześniejszym etapie zakupu nieruchomości i może być anulowana, co w przypadku umowy deweloperskiej jest znacznie trudniejsze i obwarowane surowszymi konsekwencjami.

 

Wyłączenia z nowych regulacji ustawy deweloperskiej

 

Nowa ustawa deweloperska wprowadza szereg istotnych modyfikacji, mających na celu zwiększenie ochrony nabywców mieszkań oraz domów. Jednakże, nie wszystkie transakcje i inwestycje nieruchomościowe zostają objęte jej zakresem. Po pierwsze, regulacje ustawy nie mają zastosowania do umów zawieranych z przedsiębiorcami, co wynika z założenia, iż potrzebują oni mniejszego stopnia ochrony prawnej. Ponadto, ustawa nie obejmuje lokali użytkowych, które nie są przedmiotem umowy deweloperskiej czy przedwstępnej dotyczącej nieruchomości mieszkalnej – przpisy są skoncentrowane na zabezpieczeniu transakcji związanych z rynkiem mieszkaniowym. Ważne jest również podkreślenie, że nowa ustawa deweloperska nie dotyczy umów dot. nieruchomości z rynku wtórnego. Warto zwrócić uwagę, iż istnieją także specjalne regulacje odnoszące się do projektów już zainicjowanych przed wejściem w życie nowych przepisów, co stanowi część okresu przejściowego związanego z implementacją ustawy.

 

Zalety i wady nowej ustawy deweloperskiej

 

Nowa ustawa deweloperska 2024 wprowadza istotne zmiany w zasadach zawierania umów na rynku nieruchomości, co generuje zarówno szereg korzyści, jak i wyzwań zarówno dla deweloperów, jak i klientów. W celu pełnej analizy, warto rozpatrzyć główne zalety oraz wady związane z jej wprowadzeniem.

 

Zalety

 

1. Zwiększona ochrona praw kupujących – wprowadzenie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego stanowi kluczowy element wzmocnienia pozycji nabywców mieszkań i domów, dając im ochronę finansową w przypadku upadłości dewelopera.

2. Rachunki Powiernicze – regulacja dotycząca rachunków powierniczych zabezpiecza pieniądze klientów, co zdecydowanie wpływa na wzrost zaufania do sektora.

3. Przejrzystość procesu inwestycyjnego – obowiązek dostarczenia przez dewelopera prospektu informacyjnego zwiększa transparentność i dostarcza potencjalnym kupującym wyczerpujących informacji na temat inwestycji.

 

Wady

 

1. Zwiększone koszty inwestycji – wprowadzenie dodatkowych wymogów dla deweloperów, jak obowiązek wpłacania składek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, może prowadzić do wzrostu kosztów inwestycji, co z kolei może być przerzucane na kupujących.

2. Regulacje mogą ograniczyć ofertę – nowe, rygorystyczne wymogi względem deweloperów mogą skutkować zmniejszeniem liczby nowych inwestycji, co w dłuższej perspektywie może wpływać na ograniczenie dostępności nowych mieszkań i domów.

3. Potencjalne komplikacje w odbiorze mieszkań – mimo że regulacje dotyczące protokołu odbioru inwestycji mają chronić interesy kupujących, mogą one również generować dodatkowe formalności i potencjalne opóźnienia.

 

Podsumowując, nowa ustawa deweloperska 2024 stanowi znaczący krok w zwiększeniu ochrony nabywców nieruchomości na rynku pierwotnym, jednocześnie wprowadzając szereg wyzwań dla samych deweloperów. Dalsze obserwacje rynku pokażą, jak w praktyce zrealizuje się równowaga między ochroną konsumenta a efektywnością funkcjonowania sektora deweloperskiego.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie