Home Wiadomości Nowa ustawa – będzie możliwa zmiana rozliczenia fotowoltaiki

Nowa ustawa – będzie możliwa zmiana rozliczenia fotowoltaiki

dodał Bankingo

Czy wiedzieliście, że już niedługo właściciele instalacji fotowoltaicznych w Polsce będą mieli szansę na zdecydowanie się na zupełnie nowy sposób rozliczeń za oddawaną do sieci elektryczności? Otóż rząd przygotował projekt nowej ustawy, która przewiduje istotne zmiany w podejściu do energetyki odnawialnej i daje prosumentom więcej swobody. To bardzo ważna informacja dla wszystkich, którzy zainwestowali w solary lub planują to zrobić w najbliższym czasie.

Projekt ustawy, który ma zostać przyjęty do połowy roku, został opracowany z myślą o dostosowaniu polskiego prawa do regulacji unijnych oraz o zapewnieniu większego wsparcia dla sektora odnawialnych źródeł energii (OZE). Zmiany dotyczą nie tylko sposobu rozliczeń dla właścicieli mikroinstalacji OZE, ale także przyspieszenia wydawania zezwoleń na instalacje i wprowadzenia ułatwień administracyjnych.

 

Co się zmieni w rozliczeniach?

 

Do teraz prosument mógł rozliczać energię produkowaną przez swoje solary według rynkowej ceny miesięcznej. Po 1 lipca 2024 roku wprowadzona zostanie jednak możliwość rozliczania się według ceny godzinowej, z dodatkowym bonusem dla tych, którzy zdecydują się na taką opcję. To oznacza szansę na zwiększenie zwrotu z niewykorzystanych środków za wprowadzoną do sieci energię elektryczną – i to aż do 30%. Przy tym jednak prosument będzie miał możliwość pozostania przy starą metodą rozliczeń, jeśli taka preferencja będzie dla niego bardziej opłacalna.

 

Jakie korzyści niesie nowa ustawa?

 

Nowa ustawa to nie tylko zmiana w rozliczeniach. Przewiduje ona także skrócenie procedur administracyjnych dla nowych instalacji OZE, co znacznie ułatwi i przyspieszy inwestycje w fotowoltaikę. Dodatkowo, wprowadzenie zgodności z unijnymi przepisami ma za zadanie zapewnić większą spójność i efektywność realizacji projektów związanych z energią odnawialną. To wszystko areomowuje się na ogromną korzyść zarówno dla obecnych, jak i przyszłych prosumentów, dając im większą kontrolę nad własną energią oraz ułatwiając rozwijanie zielonej energetyki.

 

Nowe możliwości dla właścicieli fotowoltaiki

 

W świetle nowych regulacji, właściciele instalacji fotowoltaicznych zyskają szansę na zmianę swojego sposobu rozliczeń za energię oddawaną do sieci. To właśnie możliwość wyboru między rozliczeniem miesięcznym a godzinowym otwiera przed prosumentami nowe perspektywy, potencjalnie zwiększając ich zyski z wyprodukowanej energii. Co ważne, zmiany te mają na celu nie tylko ułatwienie życia posiadaczom paneli słonecznych, ale również dostosowanie krajowych przepisów do wymogów Unii Europejskiej w zakresie energetyki odnawialnej.

 

Zmiana sposobu rozliczeń po 1 lipca 2024

 

Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, po 1 lipca 2024 roku właściciele fotowoltaiki będą mieli możliwość dokonania wyboru między dwoma modelami rozliczeń za energię przekazywaną do sieci. Obecny system bazuje na rozliczeniach według rynkowej miesięcznej ceny energii. Jednak nowe przepisy umożliwią przejście na rozliczenia godzinowe. To ważna zmiana, która może znacząco wpłynąć na korzyści finansowe z eksploatacji instalacji fotowoltaicznych.

 

Opcje rozliczeń: miesięczna czy godzinowa cena energii

 

Projekt ustawy przewiduje, że prosumenci będą mieli możliwość wyboru pomiędzy dotychczasowym systemem rozliczeń według miesięcznej ceny energii a nową optioną rozliczeń godzinowych. Decyzja ta będzie miała bezpośredni wpływ na sposób kalkulacji wynagrodzenia za energię oddawaną do sieci. Wybór metody godzinowej może przyczynić się do zwiększenia zysków właścicieli fotowoltaiki, w zależności od ich indywidualnego wzorca konsumpcji oraz currentych cen energii na rynku.

 

Bonus dla wybierających cenę godzinową

 

Dodatkowo, projekt ustawy przewiduje bonusy dla tych prosumentów, którzy zdecydują się na przejście na rozliczenia według ceny godzinowej. Mogą oni liczyć na zwiększenie wartości zwrotu za niewykorzystane środki za energię wprowadzoną do sieci o 30%. To zachęta mająca na celu przyciągnięcie większej liczby właścicieli instalacji OZE do skorzystania z nowego systemu rozliczeń, co potencjalnie może poprawić efektywność funkcjonowania całego systemu energetycznego.

 

Główne założenia nowej ustawy

 

Poprzez wprowadzanie zmian, nowe regulacje pragną dostosować polskie prawo do unijnych wymogów, upraszczać procedury administracyjne związane z OZE oraz zreformować system net billing dla prosumentów.

 

Dostosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych

 

Kluczowym elementem nowelizacji jest harmonizacja krajowych przepisów z unijnymi regulacjami dotyczącymi energetyki odnawialnej. Cele UE w zakresie OZE stają się coraz ambitniejsze, więc dostosowanie prawa jest koniecznością, aby Polska mogła skutecznie włączyć się w realizację założonych przez Unię celów.

 

Przyśpieszenie procesów administracyjnych dla instalacji OZE

 

Projekt nowelizacji przewiduje również uproszczenie oraz przyspieszenie procedur administracyjnych związanych z instalacjami OZE. Ułatwi to rozpoczęcie działalności zarówno niewielkim producentom energii, jak i większym inwestorom, odciążając ich od często skomplikowanej i czasochłonnej biurokracji.

 

Zmiany dotyczące systemu net billing dla prosumentów

 

Ostatnim, lecz nie mniej ważnym elementem jest reforma systemu net-billing, która dotyka bezpośrednio prosumentów. Zmiany te dają właścicielom instalacji fotowoltaicznych więcej elastyczności w kwestii rozliczeń, co może przyczynić się do lepszej optymalizacji kosztów oraz zwiększenia korzyści płynących z posiadania instalacji OZE. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe będzie bardziej efektywne wykorzystanie wyprodukowanej energii oraz jej sprzedaż, co odzwierciedla główne założenia nowelizacji – wspieranie rozwoju energetyki odnawialnej oraz umożliwienie prosumentom większej kontroli nad własnymi finansami.

 

Korzyści płynące z nowych przepisów

 

Projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, który przygotowuje resort klimatu i środowiska, niesie ze sobą liczne korzyści, mające na celu przyspieszenie rozwoju technologii OZE w Polsce, a w szczególności instalacji fotowoltaicznych. Poniżej przyjrzymy się najważniejszym z nich.

 

Szybsze inwestycje w OZE dzięki skróconym procedurom

 

Jednym z kluczowych aspektów ułatwiających inwestycje w odnawialne źródła energii jest znaczące skrócenie procedur administracyjnych. Zaproponowane zmiany dotyczą przyspieszenia wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz ciepłowniczej, a także koncesji na wytwarzanie energii. Oznacza to, że zarówno właściciele domów prywatnych, jak i przedsiębiorcy będą mogli szybciej zrealizować swoje projekty związane z instalacją paneli fotowoltaicznych czy innych źródeł energii odnawialnej. Skrócone terminy decydują nie tylko o mniejszym nakładzie czasu na realizację inwestycji, ale również o szybszym osiągnięciu zwrotu z inwestycji, co z kolei może zachęcić więcej osób do inwestycji w zieloną energię.

 

Potencjalne zwiększenie opłacalności instalacji fotowoltaicznych

 

Nowe przepisy zakładają, że właściciele fotowoltaiki będą mogli wybrać, czy chcą być rozliczani za oddawaną do sieci energię po rynkowej miesięcznej cenie energii, czy po cenie godzinowej. Z wprowadzeniem możliwości rozliczeń po godzinowej cenie energii, wraz z zachętą w postaci bonusów za zmianę systemu rozliczeń, właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą zwiększyć opłacalność swoich inwestycji. Dzięki temu, że rozliczenia mogą lepiej odzwierciedlać faktyczne zużycie i produkcję energii, właściciele instalacji fotowoltaicznych mogą skorzystać na zwiększeniu wartości zwrotu niewykorzystanej energii, co stanowi dodatkowy impuls do inwestowania w energię słoneczną.

 

Dostosowanie polskiego sektora OZE do wymagań Unii Europejskiej

 

Przygotowywane zmiany prawne mają również na celu dostosowanie polskiego sektora odnawialnych źródeł energii do wymagań i regulacji Unii Europejskiej. Poprzez zbliżenie przepisów do standardów unijnych, Polska może lepiej korzystać z mechanizmów wsparcia UE i zwiększyć swoje szanse na otrzymywanie funduszy europejskich na rozwój zielonej energii. Dostosowanie do unijnych dyrektyw otwiera również drzwi dla lepszej współpracy międzynarodowej w obszarze OZE, co może przyspieszyć transfer wiedzy i technologii oraz zwiększyć konkurencyjność polskich przedsiębiorstw działających w sektorze energii odnawialnej.

 

Podsumowując, zapowiedziane zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii mogą przynieść istotne korzyści dla wszystkich zainteresowanych rozwojem sektora OZE w Polsce. Szybsze procedury, potencjalna poprawa opłacalności instalacji fotowoltaicznych oraz lepsze dostosowanie do regulacji unijnych to szanse na szybszy rozwój zielonej energii i przyczynienie się do osiągnięcia celów klimatycznych w naszym kraju.

 

Podsumowanie

 

Nadchodzące zmiany w rozliczeniach za fotowoltaikę to temat, który budzi duże zainteresowanie wśród właścicieli domowych instalacji OZE. Dzięki nowym regulacjom, które mają wejść w życie po 1 lipca 2024 roku, prosument będzie miał większą kontrolę nad sposobem rozliczania sprzedawanej energii, co może znacząco wpłynąć na efektywność finansową korzystania z instalacji fotowoltaicznych. Okazuje się, że możliwość wyboru pomiędzy rozliczeniem po rynkowej miesięcznej cenie energii a rozliczeniem po cenie godzinowej otworzy nowe możliwości dla osób chcących optymalnie zarządzać swoją wyprodukowaną nadwyżką energii.

 

Dodatkowym atutem jest możliwość otrzymania bonusu w przypadku wyboru rozliczeń godzinowych, co może zwiększyć wartość zwrotu za niewykorzystaną energię nawet o 30%. Takie rozwiązanie stanowi zachętę do bardziej świadomego i aktywnego udziału w rynku energii, co jest korzystne zarówno dla samych prosumentów, jak i dla całego systemu energetycznego.

 

Wprowadzone zmiany są również odpowiedzią na potrzebę dostosowania krajowego prawa do unijnych regulacji oraz mają na celu przyspieszenie procesów administracyjnych związanych z instalacjami OZE. Szybsze inwestycje w źródła odnawialne są kluczowe dla osiągnięcia założonych celów ekologicznych i energetycznych Polski.

 

Podsumowując, nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii przynosi szereg korzyści dla prosumentów, tworząc realne możliwości na bardziej efektywne i zyskowne korzystanie z systemów fotowoltaicznych. To krok w stronę bardziej elastycznego i zrównoważonego systemu energetycznego, w którym każdy konsument energii będzie mógł stać się jej proaktywnym uczestnikiem.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie