Home Wiadomości Nowa jakość orzeczeń w sprawach Frankowiczów! PKO BP nie odzyska pieniędzy od klientów!

Nowa jakość orzeczeń w sprawach Frankowiczów! PKO BP nie odzyska pieniędzy od klientów!

dodał Jacek Kabała

Sąd Apelacyjny w Katowicach, pod przewodnictwem Sędzi Sądu Apelacyjnego Aleksandry Janas, wydał prawomocny wyrok w sprawie o sygnaturze V ACa 45/22, w którym oddalił w całości roszczenia PKO BP dotyczące zwrotu kapitału kredytu. Decyzja sądu opiera się na orzeczeniu, że roszczenie banku przedawniło się w całości.

Sprawa dotyczyła umowy kredytu denominowanego w CHF, której Sąd I instancji uznał za nieważną. W konsekwencji tego orzeczenia, sąd zasądził od konsumentów na rzecz banku niedopłatę świadczeń nienależnych. Obie strony złożyły apelację – bank domagał się uznania umowy za ważną, natomiast pozwani opierali się na tezie, że roszczenie banku przedawniło się i nie może on żądać zwrotu wypłaconego kredytu.

Sąd II instancji potwierdził, że umowa kredytu jest nieważna, a jednocześnie uwzględnił apelację pozwanych i stwierdził, że roszczenie PKO BP przedawniło się w całości. Powodem tego było złożenie przez pozwanego w 2016 roku reklamacji, w której wyraźnie wskazał, że uważa umowę za nieważną i żąda rozliczenia świadczeń nienależnych. Od tej daty bank miał prawo do złożenia pozwu o zwrot kapitału, jednak uczynił to dopiero w lutym 2020 roku, czyli po upływie terminu przedawnienia.

W uzasadnieniu wyroku, sąd powołał się na wytyczne Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), które wskazują, że datą rozpoczęcia biegu przedawnienia jest moment, w którym bank otrzymuje informację od konsumenta o uznaniu umowy za nieważną. Sąd podkreślił, że zarzut przedawnienia ma charakter legalny i nie można go uznawać za nieetyczny.

Decyzja sądu jest prawomocna, choć bankowi przysługuje prawo wniesienia skargi kasacyjnej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie