Home Wiadomości NBP ujawnia dyskusje z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej: utrzymanie stóp procentowych czy zmiana kursu?

NBP ujawnia dyskusje z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej: utrzymanie stóp procentowych czy zmiana kursu?

dodał Bankingo

Narodowy Bank Polski opublikował protokół przebiegu dyskusji, która miała miejsce na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w marcu bieżącego roku. W świetle uzyskanych wniosków, świadczących o postępującym spowolnieniu gospodarczym, przewiduje się zahamowanie dynamiki wzrostu cen. Zdaniem większości członków Rady, konieczne jest utrzymanie stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, choć pluralizm stanowisk nie jest rekordowo niski.

  • Rada Polityki Pieniężnej podjęła elastyczne podejście do ustalania pożądanego tempa powrotu inflacji do celu.
  • Zgodnie z wynikami marcowego posiedzenia, obserwuje się ciągłą dominację stanowiska, aby utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie.
  • Wybrani członkowie Rady wyrazili swoją opinię w kwestii skuteczności dotychczas stosowanej skali podwyżek stóp procentowych NBP. Ich zdaniem, utrzymująca się wysoka dynamika cen i podwyższone oczekiwania inflacyjne wskazują na fakt, iż obecnie zastosowane podwyżki są niewystarczające.
  • Na początku bieżącego roku trzech członków Rady Polityki Pieniężnej wyraziło swoje poparcie dla propozycji podwyżki stóp procentowych.

W miniony piątek Narodowy Bank Polski (NBP) udostępnił pełną treść protokołu dwudniowego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z marca 2023 roku. Dokument ten stanowi obszerny zapis dyskusji oraz wniosków, jakie zostały na nim przedstawione i omówione.

Podczas dyskusji, które odbyła się na Radzie, członkowie zwrócili uwagę na fakt, że Polska nie pozostaje obojętna na globalne spowolnienie gospodarcze. W efekcie, również nasz kraj zanotował spadek aktywności, co zostało potwierdzone przez dane z ostatniego kwartału 2022 roku, gdzie realna dynamika PKB obniżyła się o 2 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Taka tendencja stanowi zagrożenie dla stabilności rynku, a tym samym także dla polskiej gospodarki.

Ograniczenie popytu konsumpcyjnego wywiera negatywny wpływ na rozwój gospodarczy, co wskazuje na zapotrzebowanie na strategie stymulujące wzrost. Pomimo tego, inwestycje nadal prezentują się stabilnie. W rezultacie, większość członków Rady ocenia, że obserwowana struktura dynamiki PKB powinna sprzyjać dezinflacji.

Podczas dyskusji na temat przyszłych perspektyw aktywności gospodarczej, członkowie Rady zadawali sobie pytanie, czy sytuacja gospodarcza naprawdę poprawi się w najbliższym czasie. Według najnowszych projekcji, dynamiczny rozwój PKB w 2023 r. będzie utrudniony z uwagi na osłabioną konsumpcję oraz negatywne efekty wcześniejszych szoków podażowych, spowolnienie w gospodarce światowej i zacieśnienie polityki pieniężnej. Wskazano na potrzebę dalszych działań w celu ożywienia aktywności gospodarczej, które być może można podjąć poprzez wprowadzenie odpowiednich reform. Członkowie Rady zwracają również uwagę na konieczność wzmocnienia zewnętrznych czynników wpływu, aby umożliwić dynamiczniejszy rozwój gospodarczy w Polsce.

W latach 2024-2025 prognozuje się przyspieszenie wzrostu gospodarczego, jednakże ma to nastąpić stopniowo – wynika z najnowszych projekcji. Zwracana jest szczególna uwaga na całościowy horyzont projekcji, w którym luka popytowa ma być ujemna. Jednocześnie, istnieje pewna niepewność co do prognozowanego tempa wzrostu aktywności gospodarczej. Część członków Rady wskazywała na wyższe prawdopodobieństwo rozwoju dynamiki PKB poniżej centralnej ścieżki projekcji. Niemniej jednak, inni członkowie Rady podkreślają możliwość wyższego wzrostu gospodarczego, co dodaje do niepewności wynikającej z prognoz.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady, członkowie uznali, że rynek pracy wciąż utrzymuje się w dobrym stanie, lecz odnotowano niewielkie spowolnienie wzrostu zatrudnienia w firmach. Niektórzy eksperci wyrazili obawy, że rosnące wynagrodzenia nominalne przewyższają obecnie wzrost wydajności pracy.

W trakcie dyskusji jednakże, podkreślono, że w przypadku osłabienia koniunktury, możliwości dostosowania rynku pracy opierają się na płacach realnych, a nie wzroście liczby bezrobotnych. Taki scenariusz okazałby się korzystny z punktu widzenia stabilności makroekonomicznej oraz perspektyw długofalowego wzrostu.

Jak wygląda sytuacja z inflacją w Polsce?

Czy Polska ma powody do zmartwień z powodu wzrostu inflacji? Jakie czynniki wpływają na poziom inflacji w Polsce?

Te pytania są kluczowe dla analizy obecnej sytuacji gospodarczej w kraju. Retorycznym pytaniem jest, czy obecne zjawisko inflacji jest powodem do niepokoju.

W trakcie dyskusji na temat perspektyw inflacji w Polsce, eksperci zaznaczają, że dostępne prognozy wskazują na możliwy szczyt inflacji CPI, który może nastąpić w lutym 2023 roku. Zgodnie z marcową projekcją, jak i innymi prognozami, można się spodziewać, że od drugiego kwartału 2023 roku zacznie się systematyczny spadek dynamiki cen. Ważne jest podkreślenie, że na spadek inflacji będzie miało wpływ nie tylko efekty bazy statystycznej, ale także słabnąca presja cenowa. Jest to informacja, którą należy wziąć pod uwagę, aby dokładnie zrozumieć perspektywy inflacji w Polsce.

Wskazywano na spadający popyt, który stwarza ograniczone możliwości podwyżek cen, oraz na spowolnienie wzrostu kosztów – sytuację ilustrowaną między innymi przez malejącą inflację PPI. Niemniej jednak, w kontekście wcześniejszych szoków, należy zdawać sobie sprawę z tego, że proces ich wygasania będzie zdeterminowany przez ich skalę oraz charakter.

Według niedawnych projektów, inflacja CPI w Polsce zgłębi się w ciągu kolejnych lat. Choć niektórzy członkowie Rady zwracają uwagę, że prognozy te opierają się na stałych stopach procentowych NBP, większość członków podkreśla, że na koniec horyzontu projekcji, dynamika cen będzie zgodna z celami inflacyjnymi Narodowego Banku Polskiego.

Zaznaczono, że w badanych prognozach należy się spodziewać obniżenia inflacji bazowej. Niemniej jednak, niektórzy z uczestników Rady zauważają, że od połowy 2023 roku znacząca część inflacji będzie bazować na tym wskaźniku. Część członków Rady podkreśla obecne zawirowania, które wprowadzają dodatkową niepewność dotyczącą perspektyw inflacji. W tym kontekście, niektórzy członkowie Rady wskazują na możliwość przekroczenia celu inflacyjnego, podczas gdy inni spodziewają się szybkiego spadku inflacji.

Z dokumentu wynika, że Rada podejmuje elastyczne decyzje co do pożądanego tempa powrotu do poziomu inflacji celowej. Szybkie zmniejszanie inflacji może narazić na istotne koszty stabilność makroekonomiczną oraz finansową, dlatego podejście Rady jest nacechowane ostrożnością.

Według Rady, umocnienie złotego byłoby sprzyjające dla szybszego obniżania inflacji i zgodne z fundamentalnymi filarami polskiej gospodarki – informuje komunikat.

Brak jednomyślności w RPP?

Nie wszyscy członkowie Rady zgadzają się, jak powinien wyglądać nadchodzący okres w sferze polityki pieniężnej kraju i jakie konkretne działania należy podjąć. Część członków RPP opowiada się za możliwie niskimi stawkami procentowymi, które mają wspierać rozwój gospodarki w obliczu trudnej sytuacji międzynarodowej oraz pandemii COVID-19. Natomiast inni członkowie rady uważają, że wyższe stopy procentowe są niezbędne, aby zapobiec wzrostowi inflacji w przyszłości.

Sygnały te budzą uzasadnione obawy wśród społeczeństwa, ponieważ decyzje podejmowane przez RPP wpływają na stabilność gospodarki i sytuację finansową Polaków. Aby zapewnić spójność i konsekwencję w prowadzeniu polityki pieniężnej, ważne jest, aby członkowie RPP osiągnęli wewnętrzną konsensus dotyczący kluczowych działań i przyszłości polskiej gospodarki.

Według Rady Polityki Pieniężnej (RPP), utrzymanie niezmienionych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP) jest uzasadnione. Niektórzy członkowie Rady podkreślają jednak, że w kontekście utrzymującej się wysokiej dynamiki cen oraz podwyższonych oczekiwań inflacyjnych, dotychczasowa skala podwyżek stóp procentowych NBP może okazać się niewystarczająca w perspektywie średnioterminowej, by zapewnić powrót inflacji do celu oraz obniżenie oczekiwań inflacyjnych do zgodnego z długookresowym celem inflacyjnym poziomu.

Według członków Rady, proces dezinflacji, zwłaszcza obniżanie się inflacji bazowej, będzie przebiegał zbyt powoli, jak wynika z prognoz.

Warto przypomnieć, że każda decyzja Rady Polityki Pieniężnej w kwestii kluczowych stóp procentowych, mających wpływ na wysokość rat większości kredytów, jest podejmowana w drodze głosowania wszystkich obecnych na posiedzeniu członków. W skład 10-osobowego gremium wchodzą prezes NBP Adam Glapiński oraz dziewięciu przedstawicieli różnych środowisk.

Od września 2022 roku, zgodnie z większością w NBP, stopy procentowe nie uległy zmianie. Niemniej jednak, warto zwrócić uwagę na brak jednomyślności w Radzie Polityki Pieniężnej. W styczniu 2023 roku dwóch członków RPP – Joanna Tyrowicz oraz Ludwik Kotecki – zagłosowało za podwyżką oprocentowania o 0,5 punktu procentowego. Dodatkowo, Przemysław Litwiniuk opowiadał się za podniesieniem stawek o 0,25 punktów procentowych.

W lutym br. zaszły pewne zmiany w podejściu do kwestii podwyższania stóp procentowych przez Narodowy Bank Polski (NBP). W dwuosobowym składzie Rady Polityki Pieniężnej (RPP), pozytywnie zagłosowali Wiesław Litwiniuk oraz Eugeniusz Kotecki, popierając podwyżkę o 0,25 punktu procentowego. Nie odbyła się natomiast debata w sprawie podwyżki o 0,5 punktu procentowego. Z kolei sama sędzia Eryka Tyrowicz opowiadała się za znaczącym zwiększeniem stóp procentowych NBP – o 1 punkt procentowy.

 

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie