Home Wiadomości Minister Sprawiedliwości walczy z bankami po stronie Frankowiczów

Minister Sprawiedliwości walczy z bankami po stronie Frankowiczów

dodał Bankingo

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zdecydował się złożyć trzy skargi nadzwyczajne dotyczące kredytów frankowych. Te skargi zostały skierowane do Sądu Najwyższego i mają na celu ochronę praw konsumentów. Warto przyjrzeć się bliżej tym skargom i zrozumieć, jakie są ich konsekwencje.

Skarga dotycząca nakazu zapłaty

Pierwsza ze skarg nadzwyczajnych dotyczy nakazu zapłaty, który został wydany przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Skarga została złożona na wniosek kobiety, która podkreślała swoją trudną sytuację majątkową i rodzinną, co utrudniało jej skorzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika. Nakaz zapłaty nakładał na nią obowiązek spłaty kwoty prawie 330 tysięcy złotych, wynikającej z umowy kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich na cele mieszkaniowe.

Kobieta przez kilka lat spłacała kredyt, ale ze względu na problemy finansowe musiała przerwać spłatę. Prokuratura Krajowa uznała, że postępowanie w tej sprawie nie powinno toczyć się w trybie nakazowym, ponieważ sąd nie uwzględnił obowiązujących przepisów konsumenckich. Zbigniew Ziobro wniosł o uchylenie nakazu zapłaty i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, a także o wstrzymanie postępowania komorniczego wobec kobiety.

Skarga dotycząca wyroku Sądu Apelacyjnego

Druga skarga nadzwyczajna dotyczy wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie. W tej sprawie chodziło o wartość przedmiotu zaskarżenia wynoszącą ponad 582 tysiące złotych, dotyczącą kredytu na budowę domu jednorodzinnego. Klient złożył pozew przeciwko bankowi, domagając się stwierdzenia nieważności umowy, argumentując, że zapisy umowy dotyczące waloryzacji waluty obcej były abuzywne. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew, twierdząc, że mimo obecności abuzywnych zapisów, nie doszło do rażącego naruszenia porządku prawnego.

Sąd Apelacyjny w Warszawie podtrzymał to orzeczenie, argumentując, że kredytobiorca powinien wytoczyć powództwo o świadczenie, a nie o stwierdzenie nieważności umowy. Prokurator Generalny uważa, że sąd błędnie zakończył tę sprawę, nie określając w jaki sposób umowa powinna być realizowana, mimo stwierdzenia abuzywności zapisów. Ziobro wniósł skargę do Sądu Najwyższego, domagając się uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie.

Skarga dotycząca postępowania komorniczego

Trzecia skarga nadzwyczajna dotyczy postępowania komorniczego prowadzonego przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Sprawa dotyczyła kredytu na zakup nieruchomości, który został zawarty w 2008 roku. Kredytobiorcy przestali spłacać kredyt z powodu trudności finansowych, co skutkowało wystawieniem bankowego tytułu egzekucyjnego na kwotę ponad 804 tysiące złotych.

Kredytobiorcy próbowali wstrzymać postępowanie komornicze poprzez złożenie powództwa, ale sąd apelacyjny oddalił apelację. Prokurator Generalny zarzuca sądowi naruszenie przepisów dotyczących ochrony konsumentów oraz brak indywidualnego uzgodnienia z klientami zapisów umowy dotyczących przeliczania walut. Ziobro wniosł skargę do Sądu Najwyższego, domagając się uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku.

Konsekwencje skarg nadzwyczajnych

Skargi nadzwyczajne złożone przez Prokuratora Generalnego mają na celu ochronę praw konsumentów, którzy zaciągnęli kredyty we frankach szwajcarskich. Zbigniew Ziobro domaga się przekazania spraw do ponownego rozpatrzenia przez odpowiednie sądy, aby uwzględniły przepisy konsumenckie i zapewniły sprawiedliwe rozstrzygnięcia.

Skargi te stanowią część szerszej walki o prawa frankowiczów, którzy od lat borykają się z problemami związanymi z kredytami denominowanymi w walutach obcych. Prokurator Generalny skierował już łącznie 56 skarg nadzwyczajnych do Sądu Najwyższego w tej sprawie, co świadczy o jego determinacji w dążeniu do zapewnienia odpowiedniej ochrony konsumentom.

Należy podkreślić, że te skargi nadzwyczajne mają duże znaczenie dla tysięcy kredytobiorców frankowych, którzy borykają się z trudnościami finansowymi i walką o swoje prawa. Decyzja Prokuratora Generalnego może wpłynąć na sposób rozstrzygania tego typu spraw w przyszłości i przyczynić się do poprawy sytuacji kredytobiorców.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie