Home Edukacja Jak zgłosić wniosek o zmianę w KRS (elektronicznie) przez Portal Rejestrów Sądowych?

Jak zgłosić wniosek o zmianę w KRS (elektronicznie) przez Portal Rejestrów Sądowych?

dodał Bankingo

Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) pełni kluczową rolę w rejestracji i monitorowaniu działalności gospodarczej w Polsce. W przypadku, gdy organizacja zarejestrowana w KRS chce dokonać zmiany w swoich danych, konieczne jest zgłoszenie tego do rejestru. Od 1 lipca 2021 roku, wszystkie organizacje, zarówno te już zarejestrowane, jak i te, które dopiero powstają, składają dokumenty o rejestrację, zmiany lub wykreślenie elektronicznie poprzez Portal Rejestrów Sądowych (PRS).

Załóż konto w PRS

Aby zgłosić wniosek o zmianę danych w KRS przez Portal Rejestrów Sądowych, organizacja musi najpierw założyć konto w PRS. Konto to umożliwia organizacji dostęp do elektronicznych formularzy i składanie wniosków w formie elektronicznej. Każda osoba, która będzie podpisywać elektroniczny wniosek, musi mieć zarejestrowane konto w PRS. Do podpisania wniosku można używać profilu zaufanego lub płatnego podpisu kwalifikowanego.

Zbierz dokumenty związane ze zmianą

Przed przystąpieniem do składania wniosku o zmianę w KRS, konieczne jest zebranie odpowiednich dokumentów związanych ze zmianą. Rodzaj dokumentów będzie zależał od charakteru zmiany, np. zmiany władz organizacji, zmiany adresu, zmiany w statucie itp. Jeśli organizacja posiada dokumenty papierowe, należy zrobić ich skany i dołączyć jako załączniki do wniosku. Jeśli dokumenty są już w formie elektronicznej, można je dołączyć w odpowiednim formacie.

Wypełnij wniosek o zmianę

Po zalogowaniu się do PRS, organizacja może przystąpić do wypełnienia wniosku o zmianę danych. W formularzu wniosku należy podać numer KRS organizacji, której dotyczy zmiana, a następnie wypełnić odpowiednie pola dotyczące zmiany. W przypadku zmiany władz organizacji, należy również podać dane nowych członków zarządu lub komisji rewizyjnej. Wniosek powinien być wypełniony starannie i dokładnie, aby uniknąć ewentualnych błędów.

Zapłać za wniosek o zmianę

Wniosek o zmianę danych w KRS jest usługą odpłatną. Opłata za zgłoszenie zmiany zależy od rodzaju organizacji i rodzaju dokonywanej zmiany. Opłatę można uiścić bezpośrednio z systemu PRS. Po dokonaniu płatności, należy zachować potwierdzenie wpłaty, które może być później wymagane jako dowód uiszczenia opłaty.

Podpisz wniosek

Wniosek o zmianę danych w KRS musi być podpisany przez odpowiednie osoby upoważnione do reprezentacji organizacji. W przypadku jednoosobowego sposobu reprezentacji, osoba, która wypełnia wniosek, musi go podpisać elektronicznie przy użyciu profilu zaufanego. Jeśli organizacja posiada wieloosobowy sposób reprezentacji, wniosek musi być podpisany przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji organizacji. Istnieje również możliwość udostępnienia wniosku do podpisu innym uprawnionym osobom, które mają zarejestrowane konto w systemie PRS.

Wyślij wniosek

Po podpisaniu wniosku przez wszystkie osoby uprawnione, można go wysłać poprzez system PRS. W przypadku, gdy do wniosku dołączane są dokumenty papierowe, należy pamiętać o wysłaniu oryginałów dokumentów do sądu w ciągu 3 dni od daty złożenia wniosku. Dobrze jest również dołączyć pismo przewodnie z nadanym przez system numerem wniosku, aby ułatwić identyfikację wniosku przez sąd.

Jak zgłosić zmianę władz fundacji do KRS?

Jeśli fundacja chce zgłosić zmianę władz do KRS, należy wypełnić odpowiednie formularze i dołączyć dokumenty potwierdzające zmianę. Formularze do zgłoszenia zmiany władz fundacji to KRS-Z20, który zawiera informacje ogólne identyfikujące fundację, oraz KRS-ZK, który dotyczy zmiany informacji o osobach wchodzących w skład organów fundacji. Do wniosku należy dołączyć również dokumenty potwierdzające zmianę, takie jak protokół z walnego zebrania członków fundacji lub uchwała walnego zebrania o wyborze lub odwołaniu członków zarządu.

Jak zgłosić zmianę władz stowarzyszenia do KRS?

Zgłoszenie zmiany władz stowarzyszenia do KRS odbywa się podobnie jak w przypadku fundacji. Należy wypełnić odpowiednie formularze (KRS-Z20 i KRS-ZK) i dołączyć dokumenty potwierdzające zmianę, takie jak protokół z walnego zebrania członków stowarzyszenia. Formularze powinny zostać podpisane przez członków zarządu upoważnionych do reprezentacji stowarzyszenia.

Jak zgłosić zmianę adresu/siedziby do KRS?

Jeśli organizacja zmienia adres lub siedzibę, należy zgłosić tę zmianę do KRS. W przypadku zmiany adresu w obrębie tej samej miejscowości, informację tę można zgłosić w formularzu KRS-Z20, w polu C.2 dotyczącym zmiany danych adresowych. Jeśli zmiana dotyczy zmiany siedziby z jednej miejscowości do drugiej, konieczne jest wypełnienie pola C.2 dotyczącego zmiany danych adresowych oraz pola C.4 dotyczącego zmiany statutu. Po wprowadzeniu zmiany siedziby, zgłoszenie należy dokonać do dotychczasowego KRSu, w którym organizacja jest zarejestrowana.

W jaki czasie trzeba zarejestrować zmianę w KRS?

Zgodnie z przepisami prawa, wniosek o zmianę danych w KRS powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu. Dotyczy to wszelkich zmian, które muszą być zarejestrowane w KRS, takich jak zmiana władz organizacji, zmiana adresu, zmiana statutu itp. Ważne jest przestrzeganie tego terminu, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych.

Podsumowanie

Zgłoszenie wniosku o zmianę danych w KRS przez Portal Rejestrów Sądowych jest procesem elektronicznym, który umożliwia organizacjom składanie dokumentów o rejestrację, zmiany lub wykreślenie w sposób szybki i wygodny. Aby tego dokonać, organizacja musi założyć konto w PRS, zebrać odpowiednie dokumenty, wypełnić wniosek o zmianę, zapłacić za usługę, podpisać wniosek i wysłać go poprzez system PRS. Przestrzeganie terminów zgłaszania zmian oraz dokładność wypełniania wniosków są kluczowe dla skutecznego dokonania zmian w KRS.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie