Home Wiadomości Jak wygląda sprawa o unieważnienie kredytu we frankach Santander Bank w 2024 roku

Jak wygląda sprawa o unieważnienie kredytu we frankach Santander Bank w 2024 roku

dodał Bankingo

Rok 2024 to zupełnie nowe możliwości dla Frankowiczów posiadających kredyt hipoteczny w Santander Bank Polska. Klauzule abuzywne zawarte w umowach kredytowych i wyroki TSUE otwierają szeroko drogę sądową do ich unieważnienia. Dowiedz się jakie strategie możesz podjąć, aby były one najbardziej zgodne z aktualnym orzecznictwem i korzystne dla Ciebie

Od czego zacząć proces o unieważnienie kredytu Santander Bank ?

Zabezpieczenie powództwa, czyli inaczej wstrzymanie spłat rat kapitałowo-odsetkowych to szansa na uniknięcie pogorszenia sytuacji kredytobiorcy przez cały okres trwania procesu sądowego. Wniosek warto złożyć szczególnie w sytuacji podejrzenia trudności z egzekucją ewentualnego wyroku korzystnego dla Frankowicza. Po zabezpieczeniu powództwa bank nie może podejmować kroków mających na celu pogorszenie sytuacji prawnej kredytobiorcy.

Jak złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa? 

 • Wniosek można złożyć w każdej chwili trwania postępowania sądowego, jak również przed jego wszczęciem.
 • Wniosek składają uczestnicy lub strony postępowania i mogą tego dokonać przed Sądem I instancji oraz Sądem II instancji.
 • Warunkami złożenia wniosku są: uprawdopodobnienie roszczenia, a także uprawdopodobnienie interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.
 • Sąd rozpatruje wniosek o zabezpieczenie powództwa bezzwłocznie – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości wnioski te należy traktować jako pilne i rozpatrywać poza kolejnością wpływu.
 • Opłata za złożenie wniosku jest stała i wynosi 100 zł. Wniosek nie podlega opłacie, jeśli zostaje złożony wraz z pismem wszczynającym postępowanie sądowe.

Etapy procesu przeciw bankowi 

Decydując się na postępowanie przeciw bankowi kredytobiorcy muszą odpowiednio się do niego przygotować. Przed podjęciem pierwszych kroków prawnych należy zebrać niezbędną dokumentację, taką jak harmonogram spłat, potwierdzenia wcześniej dokonanych wpłat, a także wszystkie zaświadczenia oraz aneksy do umowy kredytowej. Na podstawie tych dokumentów najpierw należy złożyć pisemną reklamację do banku, co stanowi próbę polubownego rozwiązania sporu na drodze przedsądowej. Reklamacja stanowi jeden z formalnych warunków wytoczenia powództwa. W pozwie należy umieścić informację o próbie polubownego rozwiązania sporu.

Postępowanie sądowe – roszczenia kredytobiorcy 

Głównym, najważniejszym roszczeniem w postępowaniu sądowym jest żądanie ustalenia nieważności całej umowy kredytowej, a także roszczenie zapłaty z tego tytułu. W postępowaniu kredytobiorca może również przedstawić roszczenie “odfrankowienia” kredytu, czyli żądanie zwrotu kwoty nadpłaty przy jednoczesnym pozostawieniu umowy kredytowej w mocy po usunięciu klauzul abuzywnych.

Przebieg postępowania w Sądzie I instancji: 

 1. Złożenie pozwu – aktualnie po zmianie przepisów określa się właściwość miejscową Sądu wyłączną, zgodną z miejscem zamieszkania kredytobiorcy. Oznacza to, że powództwo można wytoczyć tylko w Sądzie znajdującym się w miejscu zamieszkania powoda. Ponadto do pozwu obowiązuje opłata sądowa w wysokości 1000 zł.
 2. Rejestracja – Po wniesieniu opłaty sądowej na konto Sądu następuje rejestracja sprawy, której nadawana jest sygnatura, a następnie odbywa się losowanie sędziego referenta.
 3. Kontrola formalna – po losowaniu sędzia referent dokonuje kontroli formalnej pozwu, sprawdzając czy zostały spełnione wszystkie wymogi prawne i nie ma żadnych braków do uzupełnienia.
 4. Doręczenie pozwu – po kontroli formalnej i nadaniu pozwowi biegu, zostaje on doręczony bankowi z informacją o konieczności odpowiedzi. Bank musi odpowiedzieć na pozew pisemnie w wyznaczonym terminie, odnosząc się do zawartej w nim argumentacji.
 5. Postępowanie dowodowe – rozpoczyna się po odpowiedzi na pozew ze strony banku. Dowody, jakie uwzględniane są w trakcie postępowania: dowody z dokumentów (umowy, aneksy, zaświadczenia, regulaminy), dowody osobowe (zeznania świadków powołanych przez bank), opinia biegłego sądowego oraz przesłuchania stron (ograniczone do przesłuchania powodów).

Przed rozpoczęciem rozprawy, kredytobiorca może otrzymać wezwanie lub zawiadomienie od Sądu. 

Zawiadomienie – jest to informacja dla kredytobiorcy o postępach w sprawie. Obecność powoda nie jest wymagana.

Wezwanie – oznacza konieczność stawienia się w Sądzie osobiście przez kredytobiorcę w wyznaczonym terminie.

Po zakończeniu postępowania dowodowego następuje wydanie wyroku w sprawie. W przypadku nieprawomocnego wyroku Sądu I instancji zaleca się: 

 • Kontynuację spłat rat kapitałowo-odsetkowy, gdy płatność nie jest wstrzymana (wcześniej nie został złożony wniosek o zabezpieczenie powództwa bądź został on oddalony).
 • Złożenie wniosku o wydanie pisemnego uzasadnienie wyroku sądu w terminie 7 dni od jego ogłoszenia.
 • Ewentualne złożenie wniosku o zabezpieczenie powództwa, jeśli nie zostało to wykonane na wcześniejszym etapie.

Przebieg postępowania w Sądzie II instancji: 

 1. Apelacja – wpłynięcie apelacji po wyroku nieprawomocnym Sądu I instancji inicjuje postępowanie odwoławcze przed Sądem II instancji. Termin na wniesienie apelacji wynosi 2 tygodnie dla każdej ze stron po otrzymaniu wyroku wraz z uzasadnieniem. Opłata również wynosi 1000 zł, a jej wniesienie jest warunkiem rozpatrzenia apelacji.
 2. Kontrola formalna – sąd w pierwszej kolejności sprawdza wszystkie aspekty formalne złożonej apelacji i dopiero po jej zatwierdzeniu doręcza ją drugiej stronie. Na apelację należy odpowiedzieć pisemnie w terminie 2 tygodni od jej otrzymania.
 3. Wyznaczenie terminu rozprawy apelacyjnej – po otrzymaniu odpowiedzi na apelację, Sąd wyznacza termin rozprawy apelacyjnej. Obecność kredytobiorcy na rozprawie apelacyjnej nie jest wymaga, choć na prośbę jest ona możliwa.
 4. Historia spłaty rat – przed rozprawą apelacyjną warto włożyć wniosek o wydanie nowego zaświadczenia z historią spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.
 5. Wyrok prawomocny – rozprawa apelacyjna najczęściej kończy się na 1 terminie i Sąd II instancji wydaje wyrok prawomocny.

Sprawy rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu, jednakże kredytobiorca ma możliwość skorzystania ze środków wpływających na przyspieszenie postępowania. Między innymi są to: 

 • Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy.
 • Wniosek do Przewodniczącego Wydziału.
 • Wniosek o zabezpieczenie powództwa.
 • Skarga na przewlekłość postępowania.

Przyspieszenie rozpatrzenia sprawy na prośbę kredytobiorcy jest możliwe w uzasadnionej sytuacji, takiej jak na przykład trudna sytuacja finansowa powoda lub choroba o ciężkim przebiegu. W roku 2024 zwiększy się ilość rozpraw przeprowadzanych zdalnie, co przyczyni się do szybszego rozpatrywania poszczególnych sporów. Całkowita spłata kredytu frankowego nie stanowi zamknięcia drogi do dochodzenia swoich roszczeń przed Sądem. Konsumenta nadal obejmuje ochrona prawna, pomimo faktu, iż umowa nie jest już wykonywana. W sytuacji, gdy do całkowitej spłaty kredytu dochodzi w trakcie trwania sporu, należy złożyć do sądu pisemną aktualizację.

Próba ugodowa stanowi odrębną strategię jaką strony sporu mogą przyjąć. Najczęściej bank kieruje wniosek z proponowaną treścią ugody do Sądu, a następnie kredytobiorca otrzymuje odpis wniosku na swój adres. Na posiedzeniu dotyczącym rozpatrywania próby ugodowej może stawić się pełnomocnik Kredytobiorcy, który ustnie przedstawi stanowisko strony. 

Najnowsze orzecznictwo TSUE – sytuacja Frankowiczów 

12 stycznia 2024 roku TSUE wydało postanowienie uniemożliwiające bankom domagania się waloryzacji sądowej świadczenia wypłaconego kapitału od kredytobiorców. Jest to podtrzymanie wcześniejszej, pro konsumenckiej linii orzecznictwa TSUE.

Pamiętaj, że obciążenie jakim jest kredyt frankowy to nie koniec świata, a aktualne orzecznictwo TSUE oraz najnowsze informacje prawne umożliwiają Ci podjęcie kroków do uwolnienia się od niego. W przypadku umów kredytowych, które wciąż są aktywne koniecznie złóż wniosek o zabezpieczenie powództwa, dzięki któremu możesz dostać szansę na poprawę swojej aktualnej sytuacji finansowej poprzez wstrzymanie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie