Home Wiadomości Jak długo czeka się na prawomocny wyrok w sprawach frankowych? [ dane z sądów 2024 ]

Jak długo czeka się na prawomocny wyrok w sprawach frankowych? [ dane z sądów 2024 ]

dodał Bankingo

Kwestie związane z czasem trwania postępowań sądowych w sprawach kredytów frankowych budzą wiele emocji i niepokoju wśród kredytobiorców w 2024 roku. Analizujemy najważniejsze aspekty tego problemu, przedstawiając aktualne statystyki oraz przyczyny długiego oczekiwania na wyroki. Ponadto, prezentujemy działania podejmowane w celu przyspieszenia tych postępowań, które mogą przynieść realne korzyści poszkodowanym. Naszym celem jest dostarczenie rzetelnych informacji i praktycznych wskazówek dla osób dotkniętych problemem kredytów frankowych w związku z czym przeprowadziliśmy gruntowną analizę danych prezentowanych wyroków sądowych przez największe w Polsce kancelarie frankowe.

Średni czas oczekiwania na wyrok w I instancji

Średni czas oczekiwania na wyrok przed sądem pierwszej instancji w Polsce wynosi 555 dni. To oznacza, że na wyrok trzeba czekać ponad półtora roku.

W których miastach najszybciej uzyskasz unieważnienie kredytu we frankach

Analizując dane dostarczone przez największe kancelarie frankowe w Polsce, należy wskazać, że najkrótszy czas oczekiwania na unieważnienie kredytu we frankach i uzyskanie wyroku występuje w Suwałkach, gdzie wynosi 216 dni. Częstochowa i Sosnowiec plasują się na drugim miejscu z czasem oczekiwania wynoszącym 303 dni, a tuż za nimi znajduje się Piotrków Trybunalski z wynikiem 312 dni. Inne miasta, takie jak Elbląg i Tarnobrzeg, również mają stosunkowo krótki czas oczekiwania, wynoszący odpowiednio 350 i 353 dni. W Gliwicach, które są stosunkowo dużym miastem, czas oczekiwania wynosi 404 dni.

Wnioski płynące z analizy wskazują, że czas trwania postępowań może być związany z obciążeniem sądów, lokalnymi praktykami sądowymi, a także efektywnością działania poszczególnych sądów. Dla kredytobiorców frankowych ważne jest zrozumienie tych różnic, aby móc realnie ocenić czas trwania swojej sprawy i podjąć odpowiednie kroki prawne.

Sądy okręgowe w Polsce cechują się krótszym czasem oczekiwania na wyrok w sprawie frankowej w 2024 roku. Oto czołówka:

 • Suwałki: 216 dni
 • Częstochowa: 304 dni
 • Sosnowiec: 336 dni

Sądy z najdłuższym czasem oczekiwania

Analizując dane dotyczące sądów z najdłuższym czasem oczekiwania na wyrok I instancji, widzimy, że najdłużej na wyrok czekają kredytobiorcy we frankach w Warszawie – średnio 1153 dni. Wrocław plasuje się na drugim miejscu z czasem oczekiwania wynoszącym 958 dni. Wydział Frankowy w Warszawie również charakteryzuje się długim czasem oczekiwania – 876 dni, a następnie Gdańsk, gdzie wynosi on 821 dni. Łódź, Radom, Zamość oraz Opole także mają znaczny czas oczekiwania, odpowiednio 780, 754, 726 i 686 dni. W Warszawie-Pradze i Słupsku średni czas oczekiwania wynosi 662 dni.

Porównując te dane z czasami oczekiwania w miastach z najkrótszym czasem postępowania, takich jak Suwałki (216 dni) czy Częstochowa i Sosnowiec (po 303 dni), można zauważyć kilka istotnych zależności. Największe miasta w Polsce, takie jak Warszawa, Wrocław i Gdańsk, mają najdłuższe czasy oczekiwania na wyrok. Z kolei mniejsze miasta, jak Suwałki czy Piotrków Trybunalski, charakteryzują się znacznie krótszymi czasami oczekiwania.

Na długość procesu mogą wpływać różne czynniki. Jednym z najważniejszych jest obciążenie sądów – większe miasta zazwyczaj mają więcej spraw do rozpatrzenia, co może wydłużać czas oczekiwania na wyrok. Kolejnym czynnikiem jest dostępność specjalistów oraz liczba sędziów zajmujących się sprawami frankowymi. Efektywność organizacyjna poszczególnych sądów oraz lokalne praktyki sądowe także odgrywają istotną rolę.

Wielkość miasta wydaje się mieć znaczący wpływ na czas trwania postępowań sądowych w sprawach kredytów frankowych. Większe miasta często borykają się z większym obciążeniem sądów, co przekłada się na dłuższy czas oczekiwania na wyrok. Kredytobiorcy frankowi powinni uwzględnić te różnice przy planowaniu działań prawnych, aby móc skutecznie zarządzać swoimi oczekiwaniami i zasobami.

Niestety, w niektórych sądach czas oczekiwania na wyrok jest znacznie dłuższy. Przykłady:

 • Warszawa: 1153 dni
 • Wrocław: 958 dni
 • Gdańsk: 821 dni

Średni czas oczekiwania na wyrok w II instancji w sprawie frankowej

Średni czas oczekiwania na wyrok w sądach apelacyjnych wynosi 430 dni. To oznacza, że na wyrok w drugiej instancji trzeba czekać nieco ponad rok.

Analizując dane dotyczące średniego czasu trwania postępowania apelacyjnego w sądach apelacyjnych, widzimy, że najkrótszy czas oczekiwania na wyrok II instancji występuje w Lublinie – średnio 274 dni. Gdańsk plasuje się na drugim miejscu z czasem oczekiwania wynoszącym 338 dni, a tuż za nim Wrocław z wynikiem 342 dni. Szczecin i Rzeszów mają średnie czasy oczekiwania wynoszące odpowiednio 365 i 396 dni. Łódź, Białystok i Warszawa charakteryzują się dłuższym czasem, odpowiednio 430, 452 i 464 dni. Najdłużej na wyrok apelacyjny trzeba czekać w Krakowie (541 dni), Poznaniu (555 dni) oraz Katowicach (574 dni).

Porównując te dane z czasami oczekiwania na wyrok I instancji, zauważamy pewne podobieństwa. Przykładowo, większe miasta takie jak Warszawa, Kraków i Poznań, które mają długie czasy oczekiwania na wyrok I instancji, również charakteryzują się dłuższym czasem trwania postępowania apelacyjnego.

Dłuższy czas oczekiwania na wyrok II instancji w dużych miastach może wynikać z większego obciążenia sądów apelacyjnych oraz skomplikowania spraw, które trafiają do apelacji. Również liczba sędziów oraz dostępność specjalistów mogą mieć znaczący wpływ na długość postępowania.

Analiza wskazuje na zależność między wielkością miasta a długością trwania postępowania apelacyjnego. Większe miasta, ze względu na większe obciążenie sądów i skomplikowanie spraw, mają tendencję do dłuższego oczekiwania na wyroki. Kredytobiorcy frankowi powinni uwzględnić te dane przy planowaniu swoich działań prawnych, aby móc skutecznie zarządzać swoimi oczekiwaniami i zasobami.

Niektóre sądy apelacyjne w Polsce działają szybciej niż inne. Oto te z najkrótszymi czasami oczekiwania:

 • Lublin: 274 dni
 • Gdańsk: 338 dni
 • Wrocław: 342 dni

W niektórych sądach apelacyjnych oczekiwanie na wyrok jest znacznie dłuższe. Przykłady:

 • Warszawa: 430 dni
 • Kraków: 512 dni
 • Katowice: 574 dni

Przyczyny długiego czasu trwania postępowań

Sprawy frankowe często trwają dłużej niż inne postępowania sądowe. Istnieje kilka kluczowych przyczyn tego stanu rzeczy.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na długość postępowań jest ogromna liczba spraw frankowych w polskich sądach. W samym 2022 roku do sądów trafiło ponad 90 tysięcy nowych spraw frankowych.

W początkowych latach rozstrzygania spraw frankowych, sądy często zawieszały postępowania w oczekiwaniu na orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz uchwały Sądu Najwyższego. To znacznie wydłużało czas oczekiwania na wyrok.

Zmiany w orzecznictwie, takie jak wyrok TSUE w sprawie Państwa Dziubak z 2019 roku, wprowadzały nowe kierunki w rozstrzyganiu spraw. Sądy musiały dostosować się do nowych wytycznych, co również przyczyniało się do wydłużenia postępowań.

Sędziowie prowadzą wiele spraw jednocześnie, co często prowadzi do opóźnień. W niektórych przypadkach sędziowie mają w referatach nawet po kilkaset spraw, co znacznie wydłuża czas oczekiwania na wyrok.

Kodeks Postępowania Cywilnego przewiduje rozwiązania usprawniające postępowania konsumenckie, jednak sądy nie zawsze z nich korzystają. Gdyby były one stosowane częściej, mogłoby to skrócić czas trwania postępowań.

Postępowania frankowe wymagają przeprowadzenia wielu czynności procesowych, takich jak przesłuchania stron, wymiana pism procesowych czy powołanie biegłych. Każda z tych czynności wydłuża czas trwania sprawy.

Banki często składają apelacje w każdej sprawie, co dodatkowo wydłuża postępowania. Jest to strategia mająca na celu zniechęcenie kredytobiorców do prowadzenia spraw sądowych.

Czynności procesowe podejmowane przez kancelarię

Kancelarie podejmują różne działania mające na celu przyspieszenie postępowań i minimalizowanie negatywnych skutków długiego oczekiwania na wyrok.

Ważnym elementem jest odpowiednia konstrukcja pozwu, w której na pierwszym miejscu znajduje się żądanie nieważności umowy. Dzięki temu sąd może szybciej wydać wyrok korzystny dla kredytobiorcy.

Kancelarie składają wnioski o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie płatności rat kredytu. Po wydaniu takiego postanowienia przez sąd, kredytobiorca nie musi płacić rat na czas trwania procesu.

Jeśli w sprawie nic się nie dzieje, kancelarie mogą złożyć wniosek o podjęcie czynności. Jest to forma uprzejmego przypomnienia sądowi o konieczności podjęcia działań w sprawie.

W przypadkach znacznej przewlekłości postępowania, kancelarie mogą skierować pismo do prezesa sądu lub przewodniczącego wydziału, prosząc o interwencję i przyspieszenie postępowania.

Skarga na przewlekłość postępowania jest ostatecznością i składana jest do sądu wyższego rzędu. Jeśli sąd uzna skargę za zasadną, może wydać polecenie sądowi niższego rzędu, aby przyspieszył postępowanie.

Kancelarie wnoszą o zasądzenie odsetek od żądanych kwot, licząc od upływu terminu wskazanego w reklamacji. Aktualnie odsetki wynoszą 11,25% w skali roku, co stanowi znaczącą rekompensatę za długie oczekiwanie na wyrok.

Kancelarie regularnie monitorują stan spraw i w razie potrzeby podejmują dodatkowe działania, aby przyspieszyć postępowanie i zapewnić klientom jak najszybsze uzyskanie korzystnego wyroku.

Planowane zmiany w sądownictwie

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje wprowadzenie kilku istotnych zmian, które mają na celu usprawnienie postępowań sądowych. Zmiany te obejmują zarówno kwestie techniczne, jak i organizacyjne.

Powołanie pełnomocnika Ministra Sprawiedliwości ds. ochrony praw konsumentów, Pani dr Anety Wiewiórskiej-Domagalskiej, ma na celu usprawnienie procesów sądowych, w tym spraw frankowych. Pani Wiewiórska-Domagalska jest ekspertem w zakresie prawa ochrony konsumentów i ma doświadczenie współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Jednym z kluczowych pomysłów jest wprowadzenie elektronicznej skrzynki nadawczej, która umożliwi wymianę pism procesowych między sądem, pełnomocnikami i stronami. Taka digitalizacja przyspieszy proces doręczania dokumentów.

Projekt digitalizacji akt sądowych ma na celu ułatwienie dostępu do dokumentów oraz redukcję papierologii. Elektroniczne akta pozwolą na szybsze i bardziej efektywne prowadzenie spraw.

Ministerstwo planuje również wprowadzenie wsparcia metodycznego i szkoleń dla sędziów w zakresie orzecznictwa TSUE oraz prawa europejskiego. To pomoże sędziom lepiej rozumieć i stosować przepisy chroniące konsumentów.

Stworzenie bazy orzecznictwa europejskiego ma ułatwić sędziom dostęp do odpowiednich wyroków i interpretacji prawnych. Taka baza pozwoli na szybsze i bardziej precyzyjne rozstrzyganie spraw.

Podsumowanie i wnioski

Kwestie związane z czasem trwania postępowań sądowych w sprawach kredytów frankowych budzą wiele emocji i niepokoju wśród kredytobiorców w 2024 roku. Analizujemy najważniejsze aspekty tego problemu, przedstawiając aktualne statystyki oraz przyczyny długiego oczekiwania na wyroki. Ponadto, prezentujemy działania podejmowane w celu przyspieszenia tych postępowań, które mogą przynieść realne korzyści poszkodowanym. Naszym celem jest dostarczenie rzetelnych informacji i praktycznych wskazówek dla osób dotkniętych problemem kredytów frankowych.

Z analizy wynika, że czas trwania postępowań sądowych w I instancji w Polsce znacznie się różni w zależności od lokalizacji. W miastach takich jak Suwałki (216 dni) czy Częstochowa (304 dni), kredytobiorcy mogą spodziewać się szybszego rozstrzygnięcia swoich spraw. Z kolei w większych miastach, jak Warszawa (1153 dni) czy Wrocław (958 dni), czas oczekiwania na wyrok jest znacznie dłuższy. Przyczyną tego stanu rzeczy może być większe obciążenie sądów, skomplikowanie spraw oraz dostępność specjalistów.

Podobne zależności można zauważyć w przypadku postępowań apelacyjnych. Najkrótszy czas oczekiwania na wyrok II instancji występuje w Lublinie (274 dni), podczas gdy w Katowicach (574 dni) i Poznaniu (555 dni) czas ten jest znacznie dłuższy. Wpływ na to mają podobne czynniki jak w przypadku sądów I instancji – obciążenie sądów, skomplikowanie spraw oraz efektywność organizacyjna.

Podsumowując, wielkość miasta wydaje się mieć znaczący wpływ na czas trwania postępowań sądowych w sprawach kredytów frankowych. Większe miasta, z większym obciążeniem sądów i bardziej skomplikowanymi sprawami, mają tendencję do dłuższego oczekiwania na wyroki. Kredytobiorcy frankowi powinni uwzględnić te dane przy planowaniu swoich działań prawnych, aby skutecznie zarządzać swoimi oczekiwaniami i zasobami. Ponadto, działania podejmowane przez kancelarie oraz planowane zmiany w sądownictwie mogą przyczynić się do skrócenia czasu trwania postępowań i poprawy sytuacji kredytobiorców.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie