Home Wiadomości Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych – Nowe Możliwości dla Pacjentów

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych – Nowe Możliwości dla Pacjentów

dodał Bankingo

W dniu 6 września 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która wprowadza Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Nowe przepisy mają na celu umożliwienie pacjentom dochodzenia roszczeń za błędy medyczne w sposób bardziej efektywny i wydajny. W tym artykule omówimy, jak działanie funduszu wpływa na proces odszkodowawczy oraz jakie korzyści przynosi pacjentom.

Nowe Możliwości dla Pacjentów

Zgodnie z nowymi przepisami, pacjenci mają teraz możliwość skorzystania z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych jako alternatywy dla drogi sądowej. Fundusz ten został utworzony w celu szybkiego i sprawiedliwego przyznawania odszkodowań pacjentom poszkodowanym w wyniku błędów medycznych. To ważne rozwiązanie, które ma na celu skrócenie czasu oczekiwania na rekompensatę oraz uproszczenie procesu dochodzenia roszczeń.

Zasady Przyznawania Odszkodowań

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych obejmuje zdarzenia, które miały miejsce po wejściu w życie nowelizacji ustawy, a także zdarzenia wcześniejsze, o ile pacjent dowiedział się o szkodzie po tej dacie. Odszkodowania przyznawane są w przypadku zakażenia biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz śmierci pacjenta.

W przypadku śmierci pacjenta, świadczenie może wynieść do 100 000 złotych dla każdej uprawnionej osoby, takiej jak dzieci pacjenta, rodzice oraz małżonek lub partner. Pacjenci mają prawo składać wnioski o przyznanie świadczenia w terminie roku od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu medycznym, nie dłużej jednak niż do trzech lat od wystąpienia zdarzenia.

Zalety Funduszu Kompensacyjnego

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych ma wiele zalet dla pacjentów. Przede wszystkim, skorzystanie z funduszu może skrócić proces oczekiwania na odszkodowanie, co pozwoli pacjentom szybciej uzyskać środki potrzebne na rehabilitację lub inne koszty związane z błędem medycznym. Dodatkowo, fundusz eliminuje konieczność orzekania o winie, co znacznie upraszcza procedurę dochodzenia roszczeń.

Niezwykle ważne jest również to, że Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych ma potencjał do zwiększenia dostępności odszkodowań dla pacjentów. W przeszłości, wojewódzkie komisje odpowiedzialne za przyznawanie odszkodowań okazywały się mało efektywne i często przyznawały niskie kwoty rekompensat. To często skłaniało pacjentów do składania pozwów sądowych, co było długotrwałym i kosztownym procesem. Teraz, z możliwością skorzystania z funduszu, pacjenci mają większe szanse na uzyskanie sprawiedliwej rekompensaty bez konieczności długotrwałego postępowania sądowego.

Finansowanie Funduszu

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych będzie finansowany przede wszystkim ze składek na ubezpieczenie zdrowotne. Odpis dla funduszu ma wynosić do 0,04 proc. planowanych przychodów ze składek zdrowotnych określonych w planie finansowym NFZ. Ponadto, fundusz będzie zasilany również opłatami pacjentów uiszczanymi za wniesienie wniosku do Rzecznika Praw Pacjenta.

Obecny plan finansowy NFZ przewiduje kwotę ponad 134 mld złotych, która jest aktualizowana i zakłada zwiększenie wpływów o 4,9 mld złotych ze składek. Dzięki temu, Fundusz Kompensacyjny będzie miał odpowiednie środki finansowe do przyznawania odszkodowań pacjentom.

Podsumowanie

Wprowadzenie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych stanowi ważny krok w kierunku efektywnego i sprawiedliwego dochodzenia roszczeń za błędy medyczne. Pacjenci mają teraz możliwość skorzystania z funduszu, który umożliwia szybkie i sprawiedliwe przyznawanie odszkodowań. Nowe przepisy eliminują konieczność długotrwałego postępowania sądowego i pozwalają pacjentom uzyskać rekompensatę szybciej. Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych zapewnia również większą dostępność odszkodowań i upraszcza procedurę dochodzenia roszczeń. Dzięki odpowiedniemu finansowaniu, fundusz ma potencjał, aby skutecznie wspierać pacjentów poszkodowanych w wyniku błędów medycznych.

Niech Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych stanie się ważnym narzędziem wspierającym pacjentów i zwiększającym jakość opieki medycznej.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie