Home Wiadomości Frankowicze zabierają zysk BOŚ BANK – tylko 78 mln zł zysku netto Grupy BOŚ w 2023 roku

Frankowicze zabierają zysk BOŚ BANK – tylko 78 mln zł zysku netto Grupy BOŚ w 2023 roku

dodał Bankingo

Dziś przyjrzymy się dokładnie najnowszym wynikom finansowym Grupy BOŚ za rok 2023. Ostatnie miesiące były dla banku okresem pełnym wyzwań, ale też osiągnięć. Mimo licznych turbulencji na rynkach finansowych, Grupa BOŚ zakończyła rok zyskiem netto na poziomie 78,4 mln zł. Jest to wynik niższy o 38,9% w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy to zysk netto wynosił 128,2 mln zł. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się to sporym spadkiem, ważne jest, aby przyjrzeć się dokładniej skomplikowanemu kontekstowi ekonomicznemu, w jakim działał bank oraz szczegółowym elementom jego działalności, które w dużej mierze przyczyniły się do osiągnięcia takiego wyniku.

Bank zdołał wypracować rekordowo wysoki wynik odsetkowy, który osiągnął poziom 811 mln zł, co stanowi 7% wzrost w porównaniu do roku 2022. Wzrosły też przychody z tytułu opłat i prowizji, które w 2023 roku wyniosły 131,5 mln zł, co oznacza poprawę o 3% rok do roku. Co więcej, marża odsetkowa na aktywach ogółem zwiększyła się nieznacznie do 3,7% wobec 3,6% rok wcześniej. Niewątpliwie jednak, na ogólne wyniki wpłynęły również liczne wyzwania, w tym znacząco zwiększone koszty ryzyka prawne związane z kredytami hipotecznymi w walutach obcych.

Choć wyniki grupy nieco odbiegają od oczekiwań, istotne jest zauważenie licznych pozytywów, takich jak wzrost sprzedaży kredytów i pożyczek do poziomu 5,2 mld zł – o 39% więcej niż w poprzednim roku. Szczególne miejsce w strategii rozwoju banku zajmują kredyty proekologiczne, które stanowiły około 41% nowej sprzedaży, głównie skierowane do klientów instytucjonalnych.

Podsumowując, mimo przeszkód i zawirowań na rynku finansowym, Grupa BOŚ pokazała zdolność do osiągania solidnych wyników, kładąc jednocześnie mocny nacisk na zrównoważony rozwój i proekologiczne inicjatywy. Zapraszam do dalszego śledzenia naszej analizy w kolejnych sekcjach, gdzie przyjrzymy się dokładniej poszczególnym aspektom działalności Grupy BOŚ w roku 2023.

 

Wyniki finansowe Grupy BOŚ w 2023 roku

Ogólny przegląd wyników

Grupa BOŚ zakończyła rok 2023 z zyskiem netto w wysokości 78,4 mln zł, co stanowi spadek o 38,9% w porównaniu do roku poprzedniego, kiedy to zysk netto wyniósł 128,2 mln zł. Mimo tego spadku, Grupa BOŚ osiągnęła rekordowo wysoki wynik odsetkowy, który wzrósł o 7% r/r, osiągając wartość 811 mln zł. Zostało to osiągnięte pomimo zwiększonych kosztów ryzyka prawego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych oraz wyższych ogólnych kosztów administracyjnych, które wzrosły o 5% r/r.

Spadek zysku netto

Zysk netto Grupy BOŚ w 2023 roku spadł do 78,4 mln zł z 128,2 mln zł w roku poprzednim. Ten znaczący spadek można przypisać zwiększonym kosztom ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych, które wzrosły niemal dwukrotnie w porównaniu do roku ubiegłego, osiągając ponad 284 mln zł. Dodatkowo, Grupa BOŚ odnotowała wzrost ogólnych kosztów administracyjnych.

Rekordowy wynik odsetkowy

Mimo wyzwań finansowych, Grupa BOŚ odnotowała rekordowo wysoki wynik odsetkowy w wysokości 811 mln zł, co stanowi 7-procentowy wzrost w stosunku do roku 2022. Taki wynik odzwierciedla solidną pozycję Grupy w generowaniu przychodów odsetkowych, pomimo zwiększonego ryzyka związanego z kredytowaniem.

Kluczowe wskaźniki finansowe

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE)

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) Grupy BOŚ w 2023 roku obniżył się do 3,8% w porównaniu do 6,7% w roku 2022. Spadek ten może być postrzegany jako odzwierciedlenie wyższych kosztów oraz wyzwań, z którymi Grupa się zmierzyła, wpływając na ogólną efektywność kapitałową.

Grupa BOŚ odnotowała również wzrost wyników z tytułu opłat i prowizji, które w 2023 roku wyniosły 131,5 mln zł. Oznacza to wzrost o 3% r/r, co świadczy o pozytywnej dynamice w tej części działalności, mimo ogólnego spadku rentowności. Marża odsetkowa Grupy BOŚ wzrosła nieznacznie z 3,6% w 2022 roku do 3,7% w 2023 roku. Jest to pozytywny sygnał pokazujący umiejętność Grupy w utrzymaniu stabilnych przychodów odsetkowych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Wydatki związane z ryzykiem prawnym

W ramach zarządzania ryzykiem prawnym Grupa BOŚ w 2023 roku napotkała na znaczące wydatki, które miały wpływ na jej ogólną kondycję finansową. Koszty te związane były głównie z ryzykiem pochodzącym z kredytów hipotecznych, co wyraźnie wpłynęło na wyniki finansowe grupy.

Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych

W 2023 roku Grupa BOŚ została obciążona kosztami ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi w walutach obcych. Łączne koszty wynikające z tego tytułu przekroczyły 284 mln zł, co stanowi niemal dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. W konsekwencji, grupa musiała zarezerwować znaczące środki na pokrycie potencjalnych zobowiązań wynikających z postępowań sądowych oraz roszczeń związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi.

Rezerwy na ryzyko związane z kredytami

Pod koniec grudnia 2023 roku, łączna suma rezerw utworzonych na pokrycie ryzyka związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi w obcych walutach osiągnęła 690 mln zł. Wynika to z podziału na 161 mln zł przeznaczone na rozstrzyganie postępowań sądowych i roszczeń o charakterze prawnym, oraz 529 mln zł zarezerwowanych na dodatkowe odpisy z tytułu oczekiwanej straty kredytowej. Takie kroki są świadectwem powagi, z jaką Grupa BOŚ podchodzi do zarządzania potencjalnym ryzykiem w obszarze kredytowym.

Działalność operacyjna

W kontekście działalności operacyjnej, Grupa BOŚ odnotowała kilka pozytywnych zmian w 2023 roku, które miały istotny wpływ na jej wyniki finansowe. Pomimo wyzwań, bank zdołał poprawić wynik odpisów oraz zwiększyć sprzedaż kredytów, co zwiastuje optymistyczne perspektywy na przyszłość.

Poprawa wyniku odpisów

Odpisy na straty kredytowe stanowią istotny element działalności każdego banku, wpływając na jego wyniki finansowe. W 2023 roku Grupa BOŚ odnotowała znaczną poprawę w tym obszarze, redukując wynik odpisów do 50,5 mln zł z 106 mln zł rok wcześniej. Główny wkład w tę poprawę wniosła lepsza sytuacja w portfelu kredytowym korporacyjnym, uzyskana dzięki spłatom kredytów oraz skutecznym restrukturyzacjom.

Rozwój sprzedaży kredytów, w tym proekologicznych

Wiodącą strategią Grupy BOŚ w 2023 roku było zwiększenie sprzedaży kredytów, co zaowocowało wzrostem ich wartości do poziomu 5,2 mld zł – czyli o 39% więcej niż w roku poprzednim. Szczególną uwagę bank poświęcił kredytom proekologicznym, które stanowiły około 41% nowej sprzedaży i były głównie kierowane do klientów instytucjonalnych. To świadczy o silnym zaangażowaniu Grupy BOŚ w finansowanie projektów zrównoważonego rozwoju oraz podkreśla jej adaptację do zmieniających się potrzeb rynku i klientów.

Szkody prawne i program ugód

Grupa Banku Ochrony Środowiska boryka się z wyzwaniami prawnymi i finansowymi związanymi z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich (CHF). To sprawy, które mają bezpośredni wpływ na kondycję finansową banku, o czym świadczą odpowiednio utworzone rezerwy na ryzyko prawne.

Liczba spraw przeciwko bankowi

Do końca 2023 roku, przed sądami rozpatrywanych było łącznie 1.630 spraw przeciwko Grupie BOŚ dotyczących kredytów i pożyczek denominowanych głównie do CHF, a także do USD i EURO. Wartości tych sporów sięgały 615,6 mln zł, co ukazuje skalę wyzwania, przed którym stoi bank w obszarze ryzyka prawnego.

Program ugód oferowanych klientom

W odpowiedzi na liczne postępowania sądowe, Grupa BOŚ zainicjowała program ugód, mający na celu polubowne rozstrzygnięcie sporów z klientami. Do końca 2023 roku, udało się zawrzeć 645 takich ugód w ramach programu dla kredytobiorców CHF. Działania te mają zniwelować ryzyko prawne oraz zbudować pozytywne relacje z klientami, chociaż jednocześnie generują znaczący ciężar finansowy dla banku.

Rekordowa aktywność w domu maklerskim

Równocześnie, dla domu maklerskiego Grupy BOŚ rok 2023 był okresem rekordowej aktywności, odzwierciedlonej w liczbie nowo otwartych rachunków giełdowych i inwestycyjnych. To sygnał rosnącego zainteresowania usługami maklerskimi i możliwość dodatkowych przychodów dla grupy.

Nowe rachunki inwestycyjne i giełdowe

Na koniec grudnia 2023 roku, Dom Maklerski BOŚ mógł się pochwalić obsługą 181,3 tys. rachunków, z czego aż 147,7 tys. to rachunki giełdowe. Jest to ewidentny wzrost w porównaniu do poprzednich lat, co stanowi pozytywny sygnał w kontekście rozwijających się usług inwestycyjnych oferowanych przez bank. Wzrost liczby rachunków oznacza większe zaangażowanie klientów na rynku kapitałowym oraz potencjalnie wyższe przychody z tytułu opłat i prowizji dla domu maklerskiego.

Pozycja kapitałowa

Grupa Banku Ochrony Środowiska (Grupa BOŚ) postrzegana jest jako stabilna instytucja finansowa, co potwierdzają dane dotyczące jej pozycji kapitałowej. Ważne wskaźniki, takie jak współczynnik kapitału Tier 1 i łączny współczynnik kapitałowy, pozwalają ocenić, na jakim poziomie utrzymuje się finansowa solidność banku.

Współczynnik kapitałowy Tier 1 i łączny współczynnik kapitałowy

W 2023 roku Grupa BOŚ utrzymywała silną pozycję kapitałową, co wyraża się poprzez odpowiednie wartości współczynników. Współczynnik kapitału Tier 1, będący wyznacznikiem bazowego kapitału własnego banku w stosunku do łącznej kwoty ryzyka, osiągnął poziom 15,17%. Natomiast łączny współczynnik kapitałowy, obejmujący szerzej rozumiany kapitał banku względem ryzyka, wyniósł 16,27%, co świadczy o zdolności Grupy BOŚ do pokrywania potencjalnych straty i utrzymania stabilności finansowej.

Przyszłość Grupy BOŚ

Przeanalizowanie obecnej sytuacji finansowej pozwala na rzucenie światła na przyszłość Grupy BOŚ. Z uwagi na dynamiczne zmiany w otoczeniu gospodarczym, bank stara się przewidywać i planować swoją działalność w sposób, który pozwoli mu na dalszy rozwój i poprawę wyników.

Oczekiwania wzrostu wyniku odsetkowego

Jednym z kluczowych celów dla Grupy BOŚ w najbliższych okresach jest wzrost wyniku odsetkowego. Wynika to z faktu, że w 2023 roku bank osiągnął rekordowo wysoki wynik odsetkowy, który wyniósł 811 mln zł, co stanowiło o 7% więcej niż w roku poprzednim. Taka tendencja wskazuje na potencjał oraz optymizm zarządu co do dalszego zwiększania przychodów z tego tytułu.

Perspektywy sprzedaży kredytów

Sprzedaż kredytów i pożyczek stanowi kolejny ważny element strategii wzrostu Grupy BOŚ. W roku 2023 wartość kredytów i pożyczek udzielonych przez bank wzrosła o 39% w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając poziom 5,2 mld zł. Szczególnie istotna jest tutaj sprzedaż kredytów proekologicznych, która stanowiła około 41% nowej sprzedaży i była głównie skierowana do klientów instytucjonalnych. Bank zakłada, że największe obciążenia związane z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych już za nim, więc perspektywy w zakresie zwiększenia sprzedaży kredytów na kolejny rok wydają się być obiecujące.

Podsumowanie

Rok 2023 był dla Grupy BOŚ pełen wyzwań, ale również przyniósł ważne osiągnięcia. Mimo spadku zysku netto do 78,4 mln zł, co stanowiło spadek o 38,9% w stosunku do roku poprzedniego, bank zrealizował szereg strategicznych celów i poczynił znaczące inwestycje, które mogą przynieść korzyści w przyszłości.

– Zysk netto grupy BOŚ spadł do 78,4 mln zł z 128,2 mln zł w roku poprzednim.
– Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) obniżył się do 3,8% z 6,7%.
– Wynik odsetkowy osiągnął rekordowe 811 mln zł, co oznacza 7-procentowy wzrost.
– Wynik z opłat i prowizji wzrósł o 3% do 131,5 mln zł.
– Bank musiał zmierzyć się z kosztami ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych, które wyniosły ponad 284 mln zł.

Pomimo trudności, grupa zdołała poprawić niektóre kluczowe wskaźniki, takie jak marża odsetkowa, która wzrosła do 3,7%. Udało się również zwiększyć sprzedaż kredytów o 39% do wartości 5,2 mld zł. Szczególnie istotne jest to, że niemal 41% nowej sprzedaży kredytowej stanowią kredyty proekologiczne, głównie dla klientów instytucjonalnych. To pokazuje, że BOŚ koncentruje się na wsparciu zrównoważonego rozwoju i ekologii, co może być przewagą konkurencyjną banku w przyszłości.

Bank podjął też ważne kroki w obszarze zarządzania ryzykiem, podpisując 645 ugód w programie ugód dla posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich, co może pomóc w stabilizacji sytuacji prawnej banku.

Warto również zauważyć, że dom maklerski Grupy BOŚ odnotował rekordowy rok pod względem liczby otwartych nowych rachunków inwestycyjnych, co może wskazywać na rosnące zainteresowanie usługami inwestycyjnymi oferowanymi przez bank.

Patrząc w przyszłość, BOŚ ocenia, że największe obciążenia związane z portfelem kredytów frankowych są już za nim, i bank liczy w 2024 roku na dalszy wzrost wyniku odsetkowego. To pokazuje, że mimo pewnych trudności, perspektywy grupy pozostają optymistyczne.

Podsumowując, 2023 rok dla Grupy BOŚ upłynął pod znakiem wyzwań, ale także ważnych decyzji strategicznych i inwestycji. Działania te mogą przyczynić się do długoterminowego wzrostu i stabilności Grupy BOŚ, mimo chwilowych turbulencji.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie