Home Wiadomości Coraz więcej pozwów o WIBOR w 2024 roku. Czy banki mają coś na sumieniu?

Coraz więcej pozwów o WIBOR w 2024 roku. Czy banki mają coś na sumieniu?

dodał Bankingo

W ostatnich latach, zainteresowanie tematyką finansową w Polsce znacząco wzrosło, szczególnie w kontekście kredytów hipotecznych i zastosowania w nich wskaźnika WIBOR. Wraz ze wzrostem świadomości finansowej Polaków, rośnie także liczba pozwów przeciwko bankom, dotyczących właśnie kredytów wiborowych. Co stoi za tym trendem? Czy obawy kredytobiorców są uzasadnione, a banki rzeczywiście mogą mieć coś na sumieniu? Wydaje się, że za rosnącą liczbą pozwów kryje się wiele złożonych przyczyn, które mają bezpośredni wpływ nie tylko na pojedyncze osoby, ale na cały sektor bankowy. W świetle ostatnich doniesień i analiz prawnych, kwestia manipulacji wskaźnikiem WIBOR staje się coraz bardziej palącym problemem, a jego potencjalne konsekwencje mogą wpłynąć na szeroko rozumiane bezpieczeństwo finansowe konsumentów.

Eskalacja pozwów o WIBOR w 2024 roku

Rośnie liczba Polaków decydujących się na drogę sądową przeciwko bankom z powodu kredytów wiborowych. Tylko w styczniu odnotowano skokową wzrost liczy spraw, co może zwiastować, że na koniec roku liczba ta przekroczy 2 tysiące. Z danych kancelarii prowadzących sprawy o WIBOR wynika, że wzrost liczby pozwów jest bardzo szybki, osiągając średnio 10-15% z miesiąca na miesiąc. Co więcej, na koniec 2023 roku zanotowano 588 sporów dotyczących WIBOR, a już w styczniu 2024 roku liczba ta wzrosła do 745. Pomimo braku precedensowego charakteru orzecznictwa w Polsce, jest to trend, który może w przyszłości przynieść korzystne wyroki dla kredytobiorców, prowadząc do dalszego zwiększenia liczby pozwów.

Stanowisko banków i oczekiwania kredytobiorców

Na razie większość starć sądowych kończy się na korzyść banków. Do końca 2023 roku zapadło 21 nieprawomocnych wyroków, z których 20 było korzystnych dla instytucji finansowych, a sześć postępowań zakończyło się prawomocnie, wszystkie pozytywnie dla banków. Jednak opinie ekspertów są podzielone. Niektórzy, argumentują, że ewentualna porażka banku w sądzie wynikać będzie raczej z błędów w umowach kredytowych, niż z samej natury wskaźnika WIBOR. Inni,  wyrażają zdanie, że sytuacja kredytów wiborowych przypomina początki sporów o kredyty frankowe, sugerując, że kolejne wyroki mogą rozbudzić nadzieje kredytobiorców.

Przyczyny wzrostu liczby pozwów o WIBOR

Analiza orzecznictwa wskazuje, że liczba spraw sądowych dotyczących WIBOR-u rośnie w szybkim tempie. Zaledwie w styczniu odnotowano wzrost o 157 nowych pozwów. Prawnicy prowadzący sprawy przeciwko bankom przewidują, że do końca roku liczba ta może wzrosnąć do ponad 2 a nie którzy obstawiają nawet 3 tysięcy. Tak dynamiczny wzrost wynika z narastającego niezadowolenia polskich kredytobiorców, którzy coraz śmielej decydują się przeciwstawić bankom w sądzie.

Twierdzenia kancelarii prawniczych

Kancelarie prawne, które reprezentują kredytobiorców w procesach dotyczących WIBOR-u, wskazują na manipulację poziomem tego wskaźnika przez banki. Twierdzą, że banki, dostarczając dane do administracji WIBOR-u, mogą wpływać na jego wysokość. Podnoszone są również kwestie związane z zastosowaniem WIBOR-u jako wskaźnika w umowach kredytowych, szczególnie za okres przed wejściem w życie unijnego rozporządzenia BMR w styczniu 2018 roku.

Różnice między kredytami wiborowymi a frankowymi

Część ekspertów podkreśla fundamentalną różnicę między kredytami wiborowymi a tymi denominowanymi we frankach szwajcarskich. Główna różnica polega na tym, że kwota główna kredytu wiborowego nie wzrasta w czasie ze zmianami kursów walut, a WIBOR nie jest ustalany przez same banki. To sprawia, iż argumentacja prawna w przypadku tych dwóch rodzajów kredytów musi być odmienna.

Do tej pory większość wyroków w sprawach dotyczących kredytów wiborowych była korzystna dla banków. Z 21 wyroków nieprawomocnych, aż 20 opowiedziało się po stronie instytucji finansowych. Wszystkie sześć postępowań, które zakończyły się prawomocnie, również zakończyły się na korzyść banków. To stanowi mocny argument w ich defensywie przed kolejnymi sprawami.

Perspektywy na przyszłość i możliwy wpływ wyroków

Przedstawione rozmowy i analizy wskazują, że przyszłość sporów sądowych dotyczących WIBOR-u jest nieprzewidywalna. Dużym znaczeniem w tej sprawie będzie miało orzecznictwo Sądu Najwyższego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mogą nadać kierunki rozstrzygnięć w podobnych sprawach. Banki oraz instytucje rządowe stają w obronie WIBOR-u, podkreślając jego zgodność z unijnym rozporządzeniem BMR, co świadczy o ich zaniepokojeniu ewentualnymi przegranymi. Wszystko to pokazuje, jak skomplikowana i wielowymiarowa jest to kwestia.

WIBOR pod lupą w 2024 roku

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate, to wskaźnik odzwierciedlający oprocentowanie, po jakim banki są gotowe pożyczać sobie nawzajem środki finansowe. Jego historia sięga lat 90. XX wieku i od tamtego czasu stał się fundamentalnym elementem systemu finansowego w Polsce, wykorzystywanym do ustalania oprocentowania różnego rodzaju produktów finansowych, w tym kredytów. Oprocentowanie kredytu składa się z dwóch części: zmiennej, którą jest właśnie WIBOR oraz stałej, czyli marży banku. Kredytobiorcy i ich pełnomocnicy starają się jednak zwrócić uwagę na fakt, że mimo iż banki mają wystarczającą ilość środków finansowych, to klientom doliczany jest dodatkowy koszt pozyskania pieniądza, co jest jednym z argumentów wykorzystywanych w sporach sądowych.

Argumenty kredytobiorców przeciwko bankom

W pozwach przeciwko bankom kredytobiorcy podnoszą różnorodne zarzuty. Jeden z głównych to potencjalna manipulacja poziomem WIBOR-u przez banki, które dostarczają dane do jego ustalania. WIBOR jest bowiem wyznaczany na podstawie informacji od banków, co według niektórych tworzy pole do manipulacji. Dodatkowo, kwestionowany jest fakt, iż banki wymagają od klientów zapłaty kosztów związanych z zapożyczeniem się u innych banków, mimo że samodzielnie dysponują odpowiednimi środkami finansowymi. Te argumenty są często przedstawiane w sądach, gdzie kredytobiorcy walczą o swoje prawa.

Rola WIBOR-u w kredytach i produkty finansowe

 

WIBOR ma istotne znaczenie dla całego rynku finansowego, ponieważ jest wykorzystywany do kalkulacji oprocentowania nie tylko kredytów mieszkaniowych, ale również kredytów konsumpcyjnych i innych produktów finansowych. Dla kredytobiorców oznacza to bezpośredni wpływ tego wskaźnika na koszty kredytów – zarówno wysokość rat, jak i całkowity koszt zobowiązania. Rośnie zatem zainteresowanie sądami, które przez rozstrzygane sprawy mogą wpływać na przyszłe stanowisko rynku wobec WIBOR-u.

Rola instytucji państwowych i regulacji w obronie WIBOR-u

multicolored abstract art

Oświadczenia przedstawicieli Narodowego Banku Polskiego i UOKiK

W obliczu rosnącej liczby pozwów związanych z manipulacją wskaźnikiem WIBOR, instytucje państwowe w Polsce, w tym Narodowy Bank Polski (NBP) oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), wydały oświadczenia broniące funkcjonowanie wskaźnika zgodnie z unijnym rozporządzeniem BMR (dotyczące wskaźników referencyjnych). Przedstawiciele tych organów podkreślili, że WIBOR jest bezpieczny i kreowany zgodnie z obowiązującym prawem, co ma na celu ograniczenie niepewności prawno-regulacyjnej dla sektora bankowego oraz sprzyjanie dostępowi do kredytu.

Obecna postawa banków i instytucji w obliczu kontrowersji

W odpowiedzi na rosnącą krytykę i pozwów sądowych, banki oraz instytucje państwowe podjęły działania mające na celu obronę WIBOR-u. Podkreślają one, że wskaźnik jest ustalany zgodnie z europejskimi regulacjami i nie ma podstaw, by go kwestionować. Postawa ta ma na celu nie tylko obronę samego WIBOR-u, ale również zapewnienie stabilności i przewidywalności środowiska funkcjonowania sektora finansowego, co jest kluczowe dla utrzymania zaufania rynku i konsumentów do systemu bankowego.

Skala problemu i potencjalne konsekwencje

Jako że WIBOR jest kluczowym wskaźnikiem dla kredytów złotowych, rosnąca liczba pozwów rzuciła światło na potencjalne zagrożenie dla sektora bankowego, a co za tym idzie, dla kredytobiorców. Prawnicy i kredytobiorcy coraz śmielej kwestionują wiarygodność WIBOR-u, co rodzi istotne pytania dotyczące przyszłości tego wskaźnika oraz jego roli w sektorze finansowym.

Wielkość portfela kredytów złotowych versus kredyty we frankach

Z danych NBP wynika, że portfel kredytów mieszkaniowych udzielonych w złotych bez porównania znacznie przewyższa ten w frankach szwajcarskich – na koniec stycznia wyniósł on 414,1 mld zł wobec 21,6 mld zł frankowych. Kredyty konsumpcyjne, będące również przedmiotem sporu, osiągnęły poziom 175,8 mld zł. Wielkość tego portfela pokazuje znaczny wpływ, jaki potencjalne problemy z WIBOR’em mogą mieć na całą gospodarkę.

Implikacje dla sektora bankowego i kredytobiorców

Wygrane sprawy przeciwko bankom mogą mieć zasadnicze znaczenie dla obu stron. Dla sektora bankowego, przegrane mogłyby oznaczać konieczność wypłaty znacznych odszkodowań i restrukturyzację portfeli kredytowych, co w konsekwencji mogłoby osłabić stabilność finansową banków. Z kolei dla kredytobiorców, korzystne wyroki mogłyby oznaczać zmniejszenie obciążeń finansowych związanych z obecnymi zobowiązaniami kredytowymi. W obu przypadkach, wynik tych sporów prawnych będzie miał długofalowe konsekwencje dla polskiego sektora bankowego oraz jego klientów.

Rozważania dotyczące przyszłości WIBOR-u

Rozważając przyszłość WIBOR-u, warto zauważyć, że wszelkie zmiany w sposobie jego kalkulacji lub całkowite odejście od tego wskaźnika, na rzecz innych form ustalania oprocentowania kredytów, będzie skomplikowanym procesem wymagającym szerokiej koordynacji między bankami, regulatorami oraz innymi instytucjami finansowymi. Współpraca taka jest konieczna, aby zapewnić stabilność i przewidywalność środowiska finansowego. Dodatkowo, jednoczesna obrona WIBOR-u przez banki oraz instytucje państwowe pokazuje, jak bardzo zależy im na zachowaniu status quo, mimo rosnącej liczby wyzwań prawnych i krytyki ze strony kredytobiorców.

Co dalej z WIBOR?

W kontekście rosnącej liczby pozwów wobec banków o manipulację WIBOR, panorama przyszłości wydaje się coraz bardziej niepewna zarówno dla banków, jak i kredytobiorców. W szczególności, zwiększająca się aktywność prawna polskich kredytobiorców, którzy decydują się na podjęcie walki sądowej z kluczowymi instytucjami finansowymi, zwiastuje możliwość istotnych zmian w sektorze bankowym.

– W ciągu ostatnich miesięcy obserwujemy znaczący wzrost liczby spraw sądowych dotyczących kredytów wiborowych, co może świadczyć o rosnącej świadomości konsumentów i gotowości do dochodzenia swoich praw.

– Na tle tych wydarzeń pojawiają się obawy o przyszłość WIBOR – wskaźnika, który od lat pełni kluczową rolę w ustalaniu oprocentowania kredytów i innych produktów finansowych.

Jednak na obecnym etapie trudno przewidzieć jednoznaczne wyniki tego rosnącego napięcia między kredytobiorcami a bankami. Powszechne są opinie, że skutki ewentualnych wyroków korzystnych dla kredytobiorców mogą mieć dalekosiężne konsekwencje – zarówno dla samych kredytobiorców, jak i dla stabilności całego sektora bankowego.

Warto zauważyć, że banki jak dotąd skutecznie bronią swojej pozycji w sądach, co dodatkowo komplikuje sprawę. Również wypowiedzi ekspertów prawniczych są podzielone, co do przyszłych perspektyw sporów dotyczących WIBOR. Z jednej strony, są tacy, którzy zauważają możliwość korzystnych rozstrzygnięć dla kredytobiorców, z drugiej zaś stoją eksperci przekonujący o zasadności stosowania WIBOR jako wskaźnika w kredytach i jego zgodności z prawem.

W obliczu tych wszystkich niepewności, jedno jest pewne – sprawa WIBOR pozostaje gorącym tematem zarówno na polu prawnym, jak i w szerzej pojętym dialogu dotyczącym etyki w sektorze bankowym. Z punktu widzenia konsumentów, jest to zaproszenie do dalszej czujności i aktywnego uczestnictwa w dyskusji na temat praktyk bankowych, które mają bezpośredni wpływ na ich finanse osobiste.

Mamy coś, co może Ci się spodobać

Bankingo.pl

Bankingo to portal dostarczający najnowsze i najważniejsze wiadomości prawo- ekonomiczne. Nasza misja to dostarczenie najbardziej wartościowych informacji w przystępnej formie jak najszybciej to możliwe.

Kontakt:

redakcja@bankingo.pl

Wybór Redakcji

Ostatnie artykuły

© 2024 Bankingo.pl – Portal prawno-ekonomiczny. Wykonanie